مشخصات این آزمون:

سازگاری، مقایسه ای، فروش بالا، قابلیت اجرای آنلاین ،گزارش تکمیلی ، مطابقت با مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست، گستره مقیاس های گسترده.

زبان ها:

چینی(مرسوم) ،کرواسیایی، چکی، هلندی، انگلیسی ، فرانسه ای ،آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی، روسیه ای، اسلواکیایی.

کاربرد:

ارزیابی سطح هوش و ساختار هوشی برای افراد پاسخ گوی ۱۴ ساله و بزرگتر.

پس زمینه نظری:

INSBATبه عنوان یک ابزار ارزیابی روان شناسی متمایل به تصمیم و به صورت قیاسی ایجاد شده است.

این بدان معنا است که فقط زیر مجموعه هایی که دارای اطلاعات حداکثری برای اهداف بررسی هستند، باید ارائه شوند.

INSBAT بر مبنای مدل هوش ترتیبی کاتل – هورن – کارول(Carrool, 1993: Horn, 1989; Horn & Noll, 1997) می باشد.

این مدل فرض می کند که ارتباط درونی مابین آزمون های فرعی برای اندازه گیری فاکتورهای اصلی، می تواند با هشت فاکتور ثانویه ای توضیح داده شود که از نظر گنجایش، گسترده تر از موارد اولیه می باشند.

ارتباط مابین فاکتورهای ثانویه به وسیله فاکتورهای عمومی هوش اندازه گیری می شود که موارد پیک یا راسی مدل هوش ترتیبی را تشکیل می دهد.

پایایی این ساختار فاکتوری، در چندین مطالعه صورت گرفته در کشورهای مختلف تکرار شده است (برای مثال Arendasy, Hergovich & Sommer, 2008; Brickley, Keith & Wolfe, 1995; Carrol, 1989; Gustafson, 1984; Horn & Stankov, 1982; Undheim & Gustafsson, 1987).

به منظور ایجاد INSBAT، فاکتورهای ثانویه زیر به عنوان بخش‌های عملی کاربردهایی از قبیل روان شناسی کار، روان شناسی تجاری ، صنعتی و سازمانی و روان شناسی آموزشی انتخاب می شوند.

توانایی سازمان دادن روابط بین محرک ها، شناخت مفاهیم و به دست آوردن نتایج منطقی مورد تایید (آزمونهای فرعی: استدلال استنتاج عددی، استدلال استنتاج شکلی، استدلال استقرایی زبانی)، هوش شکل داده شده: عرض و عمق شناخت فرهنگی به دست آمده همانند روانی کلمات و شناخت کلمات. (زیر مجموعه ها: دانش لغت نامه ای، روانی زبانی، معنای کلمات)، حافظه کوتاه مدت.

توانایی حفظ کردن اطلاعات بصری و زبانی در کوتاه مدت و ایجاد مجدد آن به صورت دقیق (زیر مجموعه‌ها: حافظه کوتاه مدت بصری، حافظه کوتاه مدت زبانی)، حافظه بلند مدت.

توانایی حفظ کردن اطلاعات در بلند مدت، ادغام آن با مبنای دانشی و یاد آوری آن به صورت دقیق (زیر مجموعه: حافظه بلند مدت)، پردازش بصری.

توانایی تجسم اجسام بعد از چرخش یا تبدیل آن (زیر مجوعه: تجسم فکری). تفکر عددی: توانایی شناخت و اعمال مهارت‌ها و مفاهیم ریاضی (زیر مجموعه‌ها: تخمین محاسباتی، توانایی محاسباتی، انعطاف پذیی محاسباتی، استدلال جبری).

در تمامی موارد، ۱۴ زیر مجموعه در دسترس می‌باشد. موارد مربوط به این آزمون‌های فرعی ، به کمک روش‌های مختلف تولید موارد اتوماتیک،(AIG; Arendasy & Sommer, 202; Irvine & Kyllonen, 2002)، به حساب آوردن یافته های تحقیق فعلی در علوم شناختی، روان‌شناسی افتراقی و روان سنجی به کار گرفته شده، توصیه می‌شوند.

موارد هم به وسیله نویسندگان موارد انسانی و یا به صورت تولید اتوماتیک موارد در حال استفاده، ایجاد شده است.

با در نظر گرفتن ویژگی‌های روان سنجی مربوط به موارد اساسی، عوامل مهم عبارت از (۱) مطابقت موارد آزمون‌های فرعی فردی با مدل ۱PL راش و (۲) توانایی مدل نظری موارد مبنایی در توضیح دادن حداقل ۵۰% از تغییرات صورت گرفته شده در پارامتر های مشکل و دشوار می‌باشد.

مزایای این روش برای افراد شرکت کننده عبارت است از :(۱) تناسب قیاس بندی و (۲) مشخص بودن تفسیر نتایج مجموعه فرعی انفرادی می‌باشد.

مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

اجرا :

INSBAT به عنوان یک گروه آزمون هوش مقایسه ای طراحی شده است، بنابراین از نظر مبنایی، فقط آزمون‌های فرعی که مربوط به اهداف ارزیابی خاص هستند باید ارائه شوند. این مجموعه آزمون می‌تواند با استفاده از فرم متغیر (S2) بهترین عملکرد را داشته باشد.

همچنین در این مجموعه آزمون، این امکان فراهم می‌شود تا فقط آزمون‌های فرعی انتخاب شود که مربوط به هدف بررسی صورت گرفته می‌باشد.

همچنین این امکان وجود دارد که ترتیب آزمون‌های فرعی تغییر داده شود و شرایط نهایی آزمون‌های سازگاری، مطابق با نیاز های مربوط به موقعیت آزمون تعیین شوند. به منظور مقایسه، نوع کلی(S3) به عنوان یک گروه آزمون ثابت طراحی شده است که می‌تواند اختلافات جزئی سطح هوشی افراد و ساختار هوشی وی را بررسی کند.

در این نوع آزمون، هر یک از فاکتورهای ثانویه به وسیله یک آزمون فرعی نشان گذار (استدلال استنتاجی شکلی، دانش لغت نامه ای، حافظه کوتاه مدت بصری، حافظه بلند مدت و درک فضایی) ، و همچنین یک آزمون فرعی ثانویه اندازه‌گیری می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که کل بخش‌های مربوط به مضامین فاکتورهای ترتیب ثانویه به صورت کافی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بر اساس عقیده اسچمید آند هانتر  (۱۹۹۸)، این فرآیند کاربرد ویژه ای را در پیش‌بینی عملکرد کاری افراد در وظایفی دارد که شامل فعالیت‌های گسترده و ناهمگون می‌باشد.

در صورتی که زمان کافی برای ارزیابی تفاوت‌های موجود در توانایی شخصی وجود نداشته باشد، فرد استفاده کننده می‌تواند اجرای گروه ساختاری هوشی – نوع کوتاه (INSSV) یا ایجاد مجدد INSSV به صورت سریع و به صورت ساده در فرم S2 را انتخاب کنند.

هر آزمون فرعی به وسیله راهنماهای استاندارد شده و مثال های عملی مبتنی بر اصول راهنماهای برنامه ریزی شده و یادگیری حرفه ای اجرا می‌شود.

بر اساس نوع آزمون فرعی، پاسخ های افراد هم به صورت انتخاب چند گزینه ای یا به صورت پاسخ آزاد اتوماتیک می‌باشد.

بخشی از وظایف مربوط به آزمون‌های فرعی انفرادی در قالب آزمون قدرت و بخشی از آن به صورت محدودیت زمانی در هر مورد می‌باشد.

در ۱۲ مورد از آزمون‌های فرعی، هر یک از موارد به صورت یک آزمون سازگاری (CAT) می‌باشد به نحوی که نقطه شروع بر مبنای اطلاعات اجتماعی و آماری شروع می‌شود؛ این مورد باعث می‌شود که اطلاعات بدست آمده، بدون استفاده از مواردی که برای فرد پاسخ‌دهنده بسیار آسان و یا بسیار دشوار می‌باشند، به سطح حداکثری برسد.

فرم آزمون‌ها:

فرم آزمون‌های در دسترس عبارتند از: فرم S2 (نوع آزمون متغیر) و فرم S3  (نوع کلی)

امتیاز بندی:

برای هر یک از آزمون‌های فرعی انتخاب شده، توانایی پارامتر‌ها بر مبنای مدل راش گزارش شده است.

در حالی که تعداد موارد صورت گرفته صحیح به صورت مناسبی عملکرد افراد را اندازه گیری می‌کند، پارامتر توانایی این امکان را به ما می‌دهد تا بخش توانایی مخفی و مربوطه تخمین زده شود.

این مورد بیانگر مرحله استنتاجی ضروری مهم و در عین حال، زمان تشخیص مناسب می‌باشد.

با این وجود، این مرحله استنتاجی با مدل راش مطابقت دارد ( مراجعه شود به van der Linden & Hambleton, 1997) و در آزمون‌های فرعی INSBAT نشان داده شده است.

در صورتی که یک آزمون فرعی مرتبط با یک فاکتور ثانویه خاص انتخاب شده باشد، یک پارامتر شایستگی (توانایی) برای فاکتور ثانویه محاسبه می‌شود.

پارامتر شایستگی برای فاکتور عمومی هوش کلی (G) در صورتی محاسبه می‌شود که آزمون فرعی انتخاب شده، حداقل یکی از فاکتورهای ثانویه شش گانه ، هوش سیال  (Gf)، هوش شکل داده شده  (Gc)، پردازش بصری  (Gv)، استدلال کمی  (Gq)، حافظه کوتاه مدت  (Gstm) و حافظه بنلد مدت  (Gltm)را شامل شود. همراه با ایجاد پارامتر‌های شایستگی و امتیازات فاکتوری، یک مقایسه نرمال (رتبه‌های درصدی و IQ؛ فاصله اطمینان) هم به صورت اتوماتیک به دست می‌آید.

در پایان آزمایش، نتایج هم به صورت فرم جدولی و هم به صورت یک پروفایل نشان داده می‌شوند و میتوانند پرینت شوند. علاوه بر آن، یک تحلیل پروفایل مبتنی بر روش ارزیابی تک موردی روان سنجی، نشان دهنده قدرت و ضعف بررسی شده تشخیصی خاص می‌باشد.

همچنین INSBAT شامل شرایطی برای تغییر نتایج آزمون به یک نمونه گزارش می‌باشد که به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. جزئیات مربوط به دوره هر یک از آزمون‌های فرعی، در راهنماهای آزمون در دسترس می‌باشند.