مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، قابلیت استفاده آنلاین ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

چینی(ساده سازی شده) ،انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی ، مجارستانی ، پرتقالی .

کاربرد :

ارزیابی علاقه مندی های فنی بر اساس نظریه علاقمندی های فنی هولند (۱۹۹۷)، مناسب برای استفاده افراد ۱۴ ساله و بزرگتر.

پس زمنیه نظری :

جی ال هولند(۱۹۹۷) بین علاقه مندی های واقع گرایانه، تحقیقی، هنری، اجتماعی، سرگرمی و مرسوم تمایز قائل شد. MOI، که از ایده هولند نتیجه‌گیری شده است و به صورت گسترده‌ای از نظریه و روش وی استفاده می‌کند(Proyer, 2007a; Rayman & Atanasoff, 1999) شش بخش از علاقه مندی های ذکر شده را در روش‌های مختلف و متفاوتی عملیاتی کرده است.

گروه آزمون شامل یک پرسش‌نامه شفاهی، یک پرسش‌نامه غیر شفاهی، آزمون‌های شخصیتی ذهنی و یک تعریف فنی از اندازه‌گیری مقیاسی می‌باشد.

مهم‌ترین هدف از این آزمون‌های شخصیتی ذهنی، به دست آوردن اطلاعاتی دررابطه با مشاهدات علاقه‌مندی‌های فنی مربوط به رفتار افراد تحت آزمون در موقعیت‌ها و وظایف کاری استاندارد می‌باشد(برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : Ortner et al., 2006; Proyer & Hausler, 2007).

در شرایطی که فردپاسخ‌دهنده ترجیح دهد که هیچ نوع از علاقمندی های فنی خود را بروز ندهد و یا سطح پایینی از مشخصات فنی  و افتراقی خود را نشان دهد،  این نوع از اطلاعات کاربرد ویژه ای خواهند داشت.

با این وجود، سطوح بالای ویژگی‌های فنی و یک تمایز در پروفایل علایق، منجر به ارائه این نوع از اطلاعات اضافی در موقعیت‌های مشاوره ای غیر ضروری می‌شود.

اجرا :

MOIشامل پرسش‌نامه علاقه مندی های شفاهی و غیر شفاهی، سه آزمون شخصیت ذهنی (“حواس پرتی”، “تخصیصی”و” محرک نما”) و یک مقیاس اندازه‌گیری مشخصات فنی می‌باشد.

فرم‌های آزمون :

دو فرم آزمون در دسترس می‌باشند که می‌توانند به عنوان ترکیب های از قبل تعیین شده آزمون‌های فرعی به کار گرفته شوند. فرم کوتاه (S2) فقط شامل دو آزمون فرعی می‌باشد که صریحا علاقمندی های فنی را اندازه‌گیری می‌کند؛

فرم طولانی (S1) شامل آزمون‌های اضافی در رابطه با اندازه‌گیری ذهنی می‌باشد. با این وجود، ترکیب گروه آزمون می‌تواند به صورت دستی تغییر کند.

امتیاز بندی :

برای تمامی آزمون‌های فرعی، امتیازات ویژه ای برای شش بخش از علاقه مندی ها محاسبه شده است. در تمامی آزمون‌های فرعی اجرا شده، برای علاقه‌مندی‌های ضمنی و صریح اندازه‌گیری شده، امتیازات کل معیاری گزارش شده است.

این اطلاعات می‌توانند با توجه به معیار کلی و یا تفاوت بین فردی در علاقه‌مندی‌ها تفسیر شود.