مشخصات این آزمون :

حالت قیاسی ، فروش بالا ،قابلیت استفاده آنلاین، گزارش تکمیلی ، مطابقت با مدل راش ، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

چینی (ساده‌سازی شده)، کرواسیایی، چکی، هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای ،آلمانی ، مجارستانی، ایتالیایی، رومانیایی، روسیه‌ای، اسلواکیایی .

کاربرد :

پرسش نامه ها (موارد) چند بعدی – مقایسه های شخصی برای ارزیابی پنج فاکتور بزرگ: ثبات عاطفی، برون گرایی، پذیرا و آزاد بودن، وجدان گرایی و سازگاری.

پس زمینه نظری :

BFSI یک پرسش نامه چند بخشی است که برای اندازه‌گیری پنج بخش بزرگ  مربوط به ثبات عاطفی، برون گرایی، آزادی، وجدان گرایی و سازگاری به کار گرفته می‌شود. هر بخشی با استفاده از شش مقیاس فرعی اندازه‌گیری می‌شود.

انتخاب این مقیاس‌های فرعی بر مبنای تحلیل پنج پرسش بزرگی است که به زبان آلمانی و انگلیسی و در مطالعات دارای اعتبار پیش گویانه پنج بزرگ و بخش‌های فرعی آن در روان‌شناسی آموزشی و شغلی، در دسترس می‌باشد.

این پرسش-نامه ها با استفاده از ترکیبی از رهیافت های از بالا به پایین و از پایین به بالا و در چندین مرحله توسعه یافته است.

در طول مرحله توسعه، فرآیند مربوط به ساختار موارد به صورت فزاینده ای تحت تاثیر ایده-های موجود در تولید خودکار آیتم‌ها قرار گرفته که در اطمینان یافتن نسبت به مناسب بودن مقیاس-بندی و در ورژن های مربوط به زبان‌های مختلف، تاثیر گذار بوده است.

شواهد مربوط به بی طرف بودن مقیاس بندی و بخش پذیر بودن آزمون، در مطالعات گسترده‌ای که از مدل اعتبارجزئی  (Masters, 1982) و آنالیز فاکتور تاییدی چند گروهی استفاده کرده اند، به دست آمده است.

اجرا  :

بعد از ارائه راهنمایی های عمومی، آیتم‌های مربوط به آزمون یک به یک ارائه می‌شوند.

افراد پاسخ‌دهنده با استفاده از مقیاس پاسخ چهار نقطه ای حوزه ای را نشان می‌دهند که ویژگی یا جمله های ارائه شده، برای آنها اعمال می‌شود. به محض وارد کردن جواب، سوال بعدی ارائه می‌شود. با وارد کردن جواب‌ها، امکان اصلاح آنها وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

امتیازات خام و پارامتر‌های شخصی مربوطه، برای مقیاس‌های فرعی ارائه شده بر مبنای مدل اعتبار جزئی (Masters, 1982) محاسبه می‌شوند.

همچنین در صورتی که برای پنج فاکتور بزرگ بیش از یک مقیاس فرعی انتخاب شود، یک پارامتر شخصی هم برای همان فاکتور، و بر مبنای نتایج مربوط به آنالیز فاکتور تاییدی محاسبه می‌شود.

علاوه بر این، برای هر مورد از امتیازات آزمون، امتیازات T و امتیازات درصدی محاسبه و گزارش می‌شوند. نتایج به دست آمده در یک فرم جدولی و به صورت یک پروفایل نشان داده می‌شوند.

همچنین این برنامه سازگاری با استفاه از روش‌های تحلیل روان سنجی هر یک از موارد، امتیازات آزمون را در درون هر یک از فاکتور‌های سطح بالاتر پنج گانه بررسی می‌کند.

پایایی :

به دلیل اینکه مدل اعتبار جزئی (Masters, 1982) به کار گرفته می‌شود، سازگاری درونی مربوط به ۳۰ مقیاس فرعی برای هر دو ورژن دو زبانی متقاطع و درونی ، به صورت مسلم و قطعی می‌باشد.

ضرایب پایایی (آلفای کرونباخ) مربوط به مقیاس‌های فرعی انفرادی، بین ۰٫۷۰ و ۰٫۹۰ متغیر می‌باشد. ضرایب پایایی برای سطوح بالاتر فاکتور‌های پنج بزرگ، بین ۰٫۸۰ و ۰٫۹۷ متغیر می‌باشد که بستگی به مقیاس فرعی انتخاب شده دارد. این نتایج برای هر دو ورژن آلمانی و انگلیسی BFSI ارائه می‌شود.