مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای ، قابلیت استفاده آنلاین، مطابقت با مدل راش .

زبان‌ها:

هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای ،آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی،رومانیایی .

کاربرد :

این پرسش‌نامه ، به طور مثبت تاثیر مغز سمت چپ و عملکرد اجتماعی الکل را اندازه‌گیری می‌کند. این پرسش‌نامه برای تمامی افرادی که تجربه مصرف الکل را دارند، مناسب می‌باشد.

همچنین این پرسش‌نامه راهنماهایی را برای موقعیت‌های وابستگی به الکل ارائه می‌دهد و الکلیسم (الکل گرایی) را در حوزه‌های مربوط به تاثیرات مثبت الکل تعریف می‌کند.

علاوه بر این، FFT با یک تلاش محدودی، اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد که در مشاوره افراد و در  طول درمان به کار گرفته می‌شود.

پس زمینه نظری :

FFT بر مبنای یافته‌های اجتماعی / شناختی و نظریه یادگیری مبتنی بر تحقیقات الکلسیم می‌باشد و همچنین برای توصیه ای استراتژی‌هایی استفاده می‌شود که در محدود کردن موارد وابستگی به کار گرفته می‌شوند.

نقش الکل، در مواردی که استراتژی‌های جایگزین دردسترس نباشند، به عنوان تقویت کننده فرد مورد تاکید قرار می‌گیرد.

آیتم‌های مربوط به ۱۷ بخش عملکردی مختلف الکل، می‌تواند با استفاده از ۵ مقیاس ایجاد شده بر مبنای مدل راش، مورد اندازه‌گیری قرار بگیرد.

این مقیاس‌ها تاثیرات تهییجی الکل، تاثیرات داروشناسی روانی الکل، عملکرد پویشی اجتماعی مست کردن، استفاده از زمینه اجتماعی و علائم روانی و فیزیکی وابستگی به الکل را اندازه‌گیری می‌کنند.

FFT یکی از پرسش‌نامه هایی می‌باشد که متجانس و مشابه با مدل راش است. در طراحی این آزمون، به صورت عمدی از به کارگیری سوالاتی که منجر به بروز گرایشات عدم پذیرش و رشد در افراد الکلی می‌شود، اجتناب شده است (برای مثال، سوالاتی در مورد تعداد الکل های مصرف شده).

اجرا :

آیتم‌های FFT ، به صورت مرتب بر روی یک صفحه نمایش داده می‌شوند. فرد پاسخ‌دهنده باید برای هر آیتمی، یکی از چهار پاسخ جایگزین موجود در مقیاس درجه بندی شده، که در سرتاسر آزمون ثابت می ماند را انتخاب کند.

فرم‌های آزمون :

دو فرم طولانی S1 و S2 ، که هر کدام شامل ۹۳ آیتم هستند (S1: حال حاضر و S2: گذشته) و فرم کوتاه استاندارد S3 (حال حاضر، بدون مقیاس ۵ گانه) ۶۴ آیتمی در دسترس می‌باشند. همچنین مقیاس‌های فردی می‌تواند به صورت انفرادی انتخاب شوند.

امتیاز بندی:

متغیرهایی که گزارش می‌شوند، عبارتند از: تاثیرات تحریکی الکل، تاثیرات دارو شناسی روانی الکل، عملکرد پویشی اجتماعی الکل، استفاده از زمینه اجتماعی و علائم روانی و فیزیکی وابستگی به الکل. علاوه بر این، یک امتیاز افتراقی هم محاسبه می‌شود؛

این امتیاز سطح ریسک مربوط به سوء استفاده از الکل را مشخص می‌کند. یک راهنمای آنالیزی می‌تواند ارائه شود که واکنش نسبت به اظهارات افراد را توصیف می‌کند.

پایایی :

پایایی‌های (آلفای کرونباخ) مربوط به ۵ مقیاس، بین r = 0.87 و r = 0.96 قرار دارد. دقت اندازه‌گیری، به دلیل اعتبار مدل راش برای تمامی ۵ مقیاس موجود، مفروض و قطعی می‌باشد.

به دلیل اثبات تک بعدی بودن این آزمون، مناسب بودن مقیاس بندی می‌تواند به صورت یک عامل قطعی در نظر گرفته شود. این بدان معنا است که گروه‌های مختلفی از افراد، به صورت یکسانی تحت شرایط نامساعد یا مناسب آیتم‌های انفرادی قرار نمی‌گیرند.