مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای ،قابلیت استفاده آنلاین، زمان آزمون کوتاه، مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

چینی(سنتی)، کرواسیایی، چکی، هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی، مجارستانی ،ایتالیایی، لهستانی، پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، اسلواکیایی، اسپانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد:

IVPE برای اندازه‌گیری ویژگی‌های شخصیتی موجود در زمینه ارزیابی روان‌شناسی رانندگی بکار گرفته می‌شود که عبارتند از: آمادگی برای پذیرش ریسک، احساس مسئولیت اجتماعی – خود کنترلی و ثبات عاطفی و هیجانی. این آزمون دارای مقیاس دقیق و مناسبی برای نظارت بر گرایش به وانمود کردن و گول زدن می‌باشد.

پس زمینه نظری :

این پرسش‌نامه یک آزمون شخصیتی کامپیوتری می‌باشد که برای اندازه‌گیری ویژگی‌های شخصیتی به کار گرفته می‌شود که مربوط به روان‌شناسی ترافیک هستند و عبارتند از: احساس مسولیت اجتماعی، خود کنترلی ، ثبات عاطفی و هیجانی، و آمادگی برای پذیرش ریسک.

رفتار اجتماعی در موقعیت‌های ترافیک جاده ای، به عنوان مورد مرتبط با توانایی‌های بالاو به عنوان انگیزه ای برای تبعیت از هنجار ها و قواعد در نظر گرفته می‌شود. اندازه‌گیری حس مسئولیت اجتماعی ، بر مبنای مدل سه مولفه ای مربوط به مشخصات ارزش های اجتماعی استالبرگ و فری  (۱۹۹۰) می‌باشد.

نظریه عمومی جرایم گوتفردسون و هیرس چی  (۱۹۹۰) یک مبنایی را برای ایجاد آیتم‌های مربوط به مقیاس خود کنترلی ارائه کرده است.

روان رنجور خویی، که به عنوان نقطه مقابل ثبات عاطفی در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته می‌شود که اوستندورف  (۱۹۹۰) نشان داده است برای بخش شخصیتی پنهان، بهترین مقیاس و شاخص در دسترس می‌باشد.

زاکرمن  فرض کرده است که دست یابی به احساس و هیجان، به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری آمادگی پذیرش ریسک، از طریق مقیاس مبتنی بر بخش “هیجان و مخاطره آمیزی” می‌باشد. انتخاب مقیاس فرعی، از طریق مقدار قابل توجهی از رفتار های رانندگی ایمن تایید شده است (cf. Jnah, 1997).

اجرا  :

فرد پاسخ‌دهنده اظهارات مختلف را در مورد رانندگی، فراغت و کاری که به وی بیان شده است، رتبه بندی می‌کند. فرد پاسخ‌دهنده با استفاده از پنل جواب، ماوس، صفحه کلید کامپیوتر، یا یک صفحه نمایش جواب‌های خود را با یک مارکر متحرک وارد می‌کند. امکان اصلاح آیتم قبلی، به صورت سریع وجود دارد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

برنامه امتیاز بندی، جواب‌های تشخیصی فرد پاسخ‌دهنده را دوباره محاسبه می‌کند تا مقیاس‌های دو بخشی را به دست بیاورد. مقیاس تشخیصی مربوط به هر یک از مقیاس‌ها، به روش‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شود.

متغیرهایی که اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از: ثبات عاطفی و هیجانی، احساس مسئولیت، خو کنترلی و ماجراجویی و نیاز به هیجان. همچنین IVPE مقیاس کنترل صداقت را هم دارد. نتایج مربوط به تمامی مقیاس‌ها، به شکل امتیازات خام، امتیازات T و رتبه‌های درصدی ارائه می‌شود.

پایایی :

پایایی مربوط به سازگاری درونی، به دلیل اعتبار مدل راش برای مقیاس‌های انفرادی، مسلم و مفروض می‌باشد.