مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ، زمان آزمون کوتاه، فرم آزمون مشابه .

زبان‌ها:

چینی (ساده‌سازی شده)، انگلیسی ،آلمانی.

کاربرد:

EBF سطح فعلی بهبود و استرس را در فرد اندازه‌گیری می‌کند – در واقع ” وضعیت بهبود – استرس” را در وی اندازه‌گیری می‌کند. این آزمون از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به گذشته و تعداد موقعیت‌های استرس زا و واکنش نسبت به آنها و فعالیت‌های بهبود در سه روز اخیر استفاده می‌کند.

پس زمینه نظری:

مفهوم انبساط یافتن استرس، که EBF بر مبنای آن می‌باشد، ارتباط نزدیکی با مدل‌های توسعه یافته در تحقیقات استرس روان‌شناسی دارد.

استرس به عنوان وضعیت یک حالت عصبی (ایجاد شده در نتیجه استرس روانی) در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند تا یک محدوده زمانی بعد از رفع استرس، همچنان ادامه داشته باشد.

پرسش‌نامه بهبود – استرس، سطح استرس و امتداد (انبساط) داشتن آن در یک فرد را اندازه‌گیری می‌کند.

به دلیل اینکه امتداد داشتن منجر به نیاز منابع می‌شود، این منابع می‌توانند در حین افزایش سطح استرس از بین بروند، همچنین پرسش‌نامه بهبود – استرس فعالیت‌های بهبود را هم پوشش می‌دهد. جنبه بهبود بر حسب توازن مابین بهبود و امتداد در سه روز گذشته، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اجرا  :

بعد از مرحله معرفی و راهنمایی، آیتم‌ها به ترتیب در یک صفحه نمایش نشان داده می‌شوند. افراد پاسخ‌دهنده جواب‌های خودشان را بر روی یک مقیاس هفت نقطه ای (که از “هرگز” تا “همواره” متغیر است) وارد می‌کنند.

هر آیتمی فقط یک بار می‌تواند اصلاح شود. تمامی آیتم‌های جواب داده نشده، یک بار دیگر در آخر آزمون ارائه می‌شوند، ولی هیچ نوع اجباری برای جواب دادن به آیتم وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

فرم طولانی EBF – ۷۲ / ۳ شامل ۷۲ آیتم می‌باشد. دو فرم مشابه کوتاه EBF – ۲۴ A / 3 و EBF – ۲۴B/3 شامل ۲۴ آیتم می‌باشند. این فرم‌های آزمون، آزمون‌های خود ارزیابی استاندارد شده ای هستند که برای اندازه‌گیری فرکانس (تعداد) استرس و بهبود، از ۱۲ مقیاس فرعی استفاده می‌کند.

امتیاز بندی :

امتیازات خام برای تمامی مقیاس‌های فرعی محاسبه می‌شوند. امتیازات خام مربوط به دو متغیر امتداد و بهبود، از طریق مقیاس‌های فرعی مرتبط محاسبه شده است. بعد از آن، امتیازات بدست آمده با امتیازات موقعیتی مربوط به تمامی مقیاس‌های فرعی مقایسه می‌شوند.

پایایی :

سازگاری درونی مقیاس‌های فرم طولانی، بین r = 0.80 و r = 0.97 قرار دارد. پایایی‌های مربوط به آزمون – باز آزمون بعد از ۲۴ ساعت، بین r = 0.79 و r = 0.91 قرار گرفته است.