مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ،طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی، پرتقالی، روسیه‌ای.

کاربرد :

پرسش‌نامه استرس افتراقی HR، منجر به دست یابی به ارزیابی‌های افتراقی از محرک‌های استرس، ایجاد استرس، استرتژی های مقابله ای در دسترس و ریسک های مربوط به تثبیت استرس شده است. هر دو مورد اندازه و عامل استرس قابل شناسایی می‌باشد.

پس زمینه نظری :

ایده مربوط به توسعه پرسش‌نامه استرس افتراقی HR، در نتیجه نیاز به ایجاد ابزاری که بتواند روش مقابله افراد با استرس را شناسایی کند و بین بخش‌های مختلف ساختاری تساوی ایجاد کند، توسعه یافته است.

از نقطه نظر دلالت های عملی مشاوره و درمان، یک مدل نظری – رفتاری به عنوان مبنایی برای ایجاد پرسش‌نامه استرس در نظر گرفته می‌شود.

مبنای نظری مربوط به ایجاد پرسش‌نامه استرس افتراقیHR  ، عبارت از مفهوم تشخیص اضطراب پیشرفت بود که توسط راست و اسکرمر (1987) مطرح شد.

شباهت بین اضطراب و استرس، که در اغلب موارد در ادبیات های موجود مطرح است، منجر به ایجاد رهیافت مناسبی شد.

این ابزار از 9 بخش تشکیل شده است که از طریق آنالیز فاکتور به دست آمده است و جنبه‌های مختلف مربوط به عوامل و علائم استرس، استراتژی‌های مقابله‌ای و تثبیت استرس را اندازه‌گیری می‌کند.

همچنین این امکان وجود دارد که بر اساس نحوه تجربه و واکنش نسبت به استرس، پنج نوع استرس را به فرد نسبت داد که عبارتند از: عادی، استرس بیش از حد، مقاومت در برابر استرس، استرس پایین – مقابله موفق، استرس بالا – مقابله با استرس.

اجرا  :

بعد از مرحله معرفی و راهنمایی، آیتم‌ها با یک ترتیب خاصی بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده جواب‌های خود را از طریق مقیاس چهار نقطه ای که به صورت شفاهی مشخص شده است(که از گزینه تقریبا همواره درست تا تقریبا همواره نادرست متغیر ست)، بیان می‌کند. آیتمی که مربوط به قبل از آیتم فعلی است، فقط یک بار می‌تواند اصلاح شود. امکان حذف آیتم (ها) وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

دو فرم آزمون در دسترس می‌باشند (S1 – برای افراد و بزرگسالان استخدام شده و S2 – برای دانش آموزان در سن مدرسه یا  افراد جوان). هر فرمی شامل 121 آیتم است که مربوط به چهار بخش از استرس می‌باشند: محرک‌های استرس، ظهور استرس، مقابله و تثبیت استرس.

امتیاز بندی :

امتیازات خام مربوط به مقیاس‌ها و زمان‌های پاسخ مربوط به هر آیتم اندازه‌گیری می‌شود. خروجی به دست آمده به فرم جدول نتایجی می‌باشد که امتیازات خام و درصدی مربوط به تمامی مقیاس‌ها و همچنین پروفایل آزمون انفراری را نشان می‌دهد.

متغیرهای نرمال شده ای که تحت پوشش این امتیاز بندی قرار می‌گیرند، عبارتند از:

  • عوامل استرس: اتفاقات روزمره؛ تعامل با سایر افراد؛ اضطراب در مورد رویدادهای زندگی
  • علائم استرس: فیزیکی ؛ عاطفی / شناختی
  • مقابله: موقتی؛ مفید
  • تثبیت استرس: خارجی ؛ درونی.

علاوه بر این، احتمالات دسته بندی هم محاسبه می‌شوند که حوزه‌ای را شناسایی می‌کند که پروفایل فرد مشابه پنج پروفایل منبع متفاوت می‌باشد.

پایایی :

تمامی مقیاس‌های مربوط به DSIHR، دارای درجه سازگاری درونی بالایی هستند (آلفای کرونباخ بین 0.70 و 0.94 قرار دارد).