مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین .

زبان‌ها:

هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای،آلمانی،پرتقالی، رومانیایی، اسپانیایی .

کاربرد:

آزمون FBS برای ارزیابی جنبه‌های خودکشی / افسرده کننده موجود در شخصیت فرد به کار گرفته می‌شود و برای افراد ۱۷ ساله و بزرگتر، به خصوص در زمینه روان‌شناسی بالینی، قابل استفاده می‌باشد.

پس زمینه نظری :

این آزمون به عنوان یک مورد کمکی برای ارزیابی”زمینه خودکشی آگاهانه” استفاده می‌شود که بر اساس نظریه نویسنده، شامل خودکشی، تلاش‌های صورت گرفته برای خودکشی و گرایشات به خودکشی (تفکرات خودکشی، قصد خودکشی، بیاناتی در مورد ارتکاب به خودکشی، و ترس از ارتکاب به خودکشی) می‌باشد.

علاوه ریسک خودکشی، این آزمون همچنین رفتار هایی را که نویسنده آزمون در چارچوب “زمینه خودکشی نا هوشیارانه” دسته‌بندی کرده است، بررسی می‌کند(برای مثال، سوء استفاده از الکل یا دارو، رفتار اجتماعی).

یک نمونه شامل بیش از ۲۷۰۰ نفر، برای آزمون نهایی FBS مورد استفاده قرار گرفته اند. بعد از تحلیل رفتار خودکشی آن ها، چهار گروه ایجاد شد که از نظر اظهارات مربوط به گرایش به خودکشی (تفکرات خودکشی، قصد خودکشی، بیاناتی در مورد ارتکاب به خودکشی و ترس از ارتکاب به خودکشی) و همچنین در عبارات مربوط به تلاش‌های خودکشی واقعی، با یکدیگر متفاوت بودند.

بررسی شرایط خودکشی / افسردگی یک شخص و ارزیابی ریسک خودکشی در وی، با استفاده از مبناهای امتیازات گروهی صورت گرفته است.

اجرا :

بعد از مرحله راهنمایی، ۵۲ آیتم به ترتیب بر روی یک صفحه نمایش داده می‌شوند. فرد پاسخ‌دهنده جواب‌های خود را بر روی یک مقیاس دوگانه (درست / نادرست) وارد می‌کند. امکان اصلاح  جواب‌ها برای یک بار و رد کردن آیتم‌ها وجود دارد.

آیتم‌هایی که رد شده‌اند، یک بار دیگر در آخر آزمون ارائه می‌شوند؛ با این وجود، هیچ نوع اجباری برای جواب دادن وجود ندارد.

امتیاز بندی :

این آزمون یک امتیاز کلی (امتیاز خام) و زمان مورد نیاز برای هر آیتم را اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس مقدار امتیاز کل، فرد پاسخ‌دهنده یکی از ویژگی‌ها را انتخاب می‌کند که عبارتند از: “عادی”، “کمتر از سطح عادی”، ریسک خودکشی حداقلی” ، “ریسک خودکشی حداکثری” و “ریسک خودکشی فوق العاده زیاد”.

پایایی:

هیچ نوع اطلاعات ادبیاتی وجود ندارد. آزمایشات صورت گرفته در مورد یک نمونه از بیماران روان پزشکی نشان داد که ضریب نیم بخشی برای متغیر “امتیاز کلی” برابر با rtt = 0.89 می‌باشد.

اشمدک و اسکالر  (۱۹۷۵) در یک نمونه مربوط به نوجوانان، پایایی آزمون مجدد را مورد مطالعه قرار دادند و یک ضریب پایایی rtt = 0.81 و rrr = 0.85 را به دست آوردند.