مشخصات این آزمون :

فروش بالا، زمان آزمون کوتاه، ارتباط  با کاگنی پلاس، نیاز به ابزار های اضافی ، مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیار گسترده .

زبان‌ها:

عربی، بلغاری ،چینی (سنتی)، کرواسیایی ، چکی، هلندی ، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، ، مجارستانی ،پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، صربستانی، اسلواکیایی، اسپانیایی، سوئدی، ترکیه‌ای.

کاربرد:

آزمون هماهنگی دیداری – حرکتی (هماهنگی چشم – دست و دست – دست)

پس زمینه نظری :

این آزمون بر روی دو مولفه توانایی تمرکز دارد: (۱) هماهنگی حسی حرکتی بین چشم و دست و (۲) هماهنگی بین دست راست و چپ. بیشترین دشواری در هماهنگی هر دو دست، ناشی از نیاز به داشتن یک ارزیابی بصری صحیح در مورد سهم کنترل شده دست راست و چپ می‌باشد که از میزان مورد هدف انحراف پیدا می‌کند و بر اساس آن ، تعدیلات و اصلاحاتی صورت می‌گیرد. همچنین توانایی مربوط به پیش‌بینی جهت حرکت نقش مهمی را دارد.

اجرا :

وظیفه مشخص شده عبارت از حرکت دادن نقاط در راستای یک مسیر مشخص می‌باشد. بر اساس فرم آزمون استفاده شده، این کار از طریق دو دستگیره کنترلی یا دسته فرمان انجام می‌شود. نقاط از سمت راست به سمت چپ حرکت کرده است.

فرم‌های آزمون:

شش فرم آزمون متفاوت در دسترس می‌باشند که عبارتند از:

  • S1: اجرا به وسیله دسته فرمان، ۱۰ دور
  • S2: اجرا به وسیله دسته فرمان ، ۴ دور
  • S3: اجرا به وسیله دستگیره کنترلی، ۴ دور
  • S4: اجرا به وسیله دستگیره کنترلی، ۱۰ دور
  • S5: اجرا به وسیله دسته فرمان (خلاف جهت مشخص)، ۱۰ دور
  • S6: اجرا به وسیله دسته فرمان، یک جهتی، ۱۰ دور

امتیاز بندی :

متغیرهایی که امتیاز بندی می‌شوند عبارتند از: طول میانگین کلی، طول خطای متوسط کلی، طول خطای درصدی ( به صورت نسب طول خطال کلی به طول کلی محاسبه می‌شود)، دشواری هماهنگی.

پایایی :

همسانی و پایداری درونی (آلفای کرونباخ) بین r = 0.85 و r = 0.98 قرار دارد.