مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین، زمان آزمون کوتاه، مطابقت با مدل راش.

زبان‌ها:

هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی،ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی، اسپانیایی .

کاربرد :

ارزیابی مشخصاتی که می‌تواند منجر به سوء استفاده از الکل شود.

پس زمینه نظری :

این آزمون، با استفاده از نظریه بوچر  (۱۹۶۵) از “گروه ارزیابی مانسون ” آمریکا به دست آمده است. این آزمون شامل ۳۹ عبارت است، که بیشتر آنها از پرسشنامه مانسون ترجمه شده است.

در مراحل اول، این آزمون برای مشخص کردن الکل گرایی طراحی شده بود؛ ولی در عوض بر روی ویژگی‌های نامناسبی تمرکز می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش مصرف الکل گردد.

اجرا :

بعد از مرحله راهنمایی، آیتم‌ها به ترتیب بر روی یک صفحه نمایش داده می‌شوند. فرد پاسخ‌دهنده با انتخاب کردن”درست” یا “نادرست” به تمامی موارد پاسخ می‌دهد.

در این آزمون امکان اصلاح هر یک از آیتم‌ها برای یک بار و حذف کردن آیتم‌های انفرادی وجود دارد. تمامی موارد پاسخ نداده شده، یک بار دیگر در آخر آزمون ارائه می‌شوند و افراد پاسخ‌دهنده می‌توانند به اختیار خودشان جواب بدهند یا جواب ندهند.

فرم‌های آزمون:

یک فرم طولانی، شامل ۳۹ آیتم و یک فرم کوتاه متجانس راش، شامل ۲۹ آیتم وجود دارد.

امتیاز بندی :

متغیرهای ریسک الکل و وانمود امتیاز بندی می‌شوند. نتایج در جدولی نمایش داده می‌شوند که امتیازات خام و استاندارد مربوط به هر دو آیتم، زمان کار و یک مولفه اختیاری راهنمای تحلیل را ارائه می‌دهد.

پایایی :

سازگاری درونی آزمون به عنوان آلفای کرونباخ محاسبه می‌شود. پایایی (قابلیت اطمینان) دو متغیر ریسک الکل و وانمود، برای فرم طولانی بین r = 0.73 وr = 0.79  و برای فرم کوتاه بین r = 0.72 و r = 0.76 متغیر است.

سازگاری مربوط به اندازه‌گیری متغیرهای انفرادی، در حد مناسبی بالا می‌باشد. بنابراین AVT می‌تواند به عنوان ابزار تشخیصی دارای دقت کافی در نظر گرفته شود.

در هر دو فرم کوتاه و بلند، ریسک الکل و وانمود کردن همبستگی شدیدی با یکدیگر دارند؛ به همین دلیل در هر دو فرم، هر دو متغیر ویژگی‌های مشابهی را اندازه‌گیری می‌کنند(ریسک الکل: r = 0.97; p = 0.000 ; N = 100/ صداقت: r = 0.99; p = 0.000 ; N = 98).