مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلان ، زمان آزمون کوتاه ،گزارش تکمیلی ،مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

بلغارستانی ،چینی ، کرواسیایی، چکی، هلندی ، انگلیسی ، آلمانی ، مجارستانی ، ایتالیایی،پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، اسلواکیایی .

کاربرد:

ارزیابی انگیزه مربوط به عملکرد، کنترل، رابطه اجتماعی یا تجاری و مدیریت انگیزه.

پس زمینه نظری :

آنالیز فاکتور یک مجموعه سه فاکتوری را پیشنهاد داده است که عبارتند از: یک فاکتور ترس (ترس از شکست، ترس از دست دادن کنترل و ترس از طرد شدن)، فاکتور نشان دهنده امیدواری برای موفقیت و کنترل و فاکتور سوم  که بیان کننده امیدواری برای یک رابطه تجاری یا اجتماعی است.

اجرا :

بعد از مرحله معرفی، آیتم‌ها (تصاویر و عبارات) به ترتیب در یک صفحه نمایش داده می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده جواب‌های خود برای هر جمله را بر روی یک مقیاس دو گانه (بله / خیر) وارد می‌کند. امکان حذف هیچ یک از جمله ها وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

تصاویر 1 تا 4 امتیاز بندی نمی‌شوند؛ آنها نقش تمرینی و به اصلاح گرم کردن را دارند و برای افزایش آمادگی و پذیرش آزمون به کار گرفته می‌شوند.

برای تمامی مقیاس‌ها، امتیازات خام محاسبه می‌شود.

نتایج به دست آمده شامل یک جدول نتایجی می‌باشد که برای تمامی مقیاس‌ها، نتایج خام و استاندارد را ارائه می‌کند؛

همچنین به زمان آزمون هم توجه می‌شود. پروفایل آزمون و یک راهنمای تحلیل آیتم، اطلاعات مربوط به جواب‌های فرد پاسخ‌دهنده را ارائه می‌دهد  و همچنین در صورت نیاز، می‌تواند نمایش داده شود. شش متغیری که محاسبه می‌شوند عبارتند از:

  • امیدواری برای موفقیت (پیشرفت)
  • ترس از شکست (موفقیت)
  • امیدواری برای کنترل (کنترل)
  • ترس از دست دادن کنترل (کنترل)
  • امیدواری برای برقراری رابطه (رابطه)
  • ترس از طرد شدن (رابطه)

پایایی :

سازگاری درونی (آلفای کرونباخ) مربوط به مقیاس‌های، بین r = 0.78 و r = 0.90 قرار دارد.

اعتبار :

مطالعات نشان داده است که افراد دارای انگیزه موفقیت، عملکرد بهتری را در دوره های آموزش مدیریت دارند و افراد دارای انگیزه کنترلی بالاتر، منفعت بیشتری را در نتیجه این آموزش کسب می‌کنند.

واگ، کوئک و کلینبک  (1996) تاثیر انگیزه ها – که از طریق MMG، TAT و یک پرسش‌نامه (AMS) اندازه‌گیری شد، را بر روی ترجیح بازی ویدئویی فرد بررسی کردند.