مشخصات این آزمون :

مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها :

چینی (سنتی)، انگلیسی، آلمان.

کاربرد:

این آزمون در مراحل اول برای انتخاب پرسنل، مشاوره شغلی، تشخیص و ارزیابی به کار گرفته می شد. حوزه‌های اضافی مربوط به کاربرد این آزمون، شامل مجموعه‌های بالینی می‌باشد. همچنین در دانشگاه ها و دانشکده ها، از این آزمون برای اهداف آموزشی استفاده می‌شود.

پس زمینه نظری :

هدف از اندازه‌گیری، عبارت از ظرفیت می‌باشد، بدین معنی که توانایی مربوط به کاربرد مناسب عملیات مبنایی حسابی (اضافه کردن، کسر کردن، ضرب کردن و تقسیم کردن) در مسائل ریاضی مربوط به زندگی روزانه افراد را اندازه‌گیری می‌کند.

از لحاظ نظری، این آزمون مابین آزمون هوش شناختی و آزمون دانش و اطلاعات قرار دارد. این آزمون شامل مولفه‌های منطقی و شفاهی و همچنین عددی می‌باشد که در مدل تورستون  مربوط به توانایی های اصلی و مولفه دانش وجود دارد.

اجرا :

کارهای محاسباتی زندگی روزانه ، در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. به منظور انجام کارهای محاسباتی، قلم و کاغذ در اختیار  افراد قرار داده می‌شود.

امتیاز بندی :

تعداد موارد حل شده صحیح، امتیاز مربوط به ظرفیت محاسباتی را نشان می‌دهد. ورقه پرینت شده نشان دهنده امتیازات خام و استاندارد شده برای عملکرد کلی می‌باشد.

پایایی :

برای افراد پاسخ‌دهنده دارای سطوح آموزشی متفاوت، ضرایب نیم بخشی پایایی بین rtt = 0.89  و rtt = 0.91 متغیر است.