مشخصات این آزمون :

مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها :

چینی (سنتی)، انگلیسی، آلمان.

کاربرد:

این آزمون در مراحل اول برای انتخاب پرسنل، مشاوره شغلی، تشخیص و ارزیابی به کار گرفته می شد. حوزه‌های اضافی مربوط به کاربرد این آزمون، شامل مجموعه‌های بالینی می‌باشد. همچنین در دانشگاه ها و دانشکده ها، از این آزمون برای اهداف آموزشی استفاده می‌شود.

پس زمینه نظری :

هدف از اندازه‌گیری، عبارت از ظرفیت می‌باشد، بدین معنی که توانایی مربوط به کاربرد مناسب عملیات مبنایی حسابی (اضافه کردن، کسر کردن، ضرب کردن و تقسیم کردن) در مسائل ریاضی مربوط به زندگی روزانه افراد را اندازه‌گیری می‌کند.

افراد کمرو
اثرات کمرویی در افراد مختلف
رفتار برونگراها

از لحاظ نظری، این آزمون مابین آزمون هوش شناختی و آزمون دانش و اطلاعات قرار دارد. این آزمون شامل مولفه‌های منطقی و شفاهی و همچنین عددی می‌باشد که در مدل تورستون  مربوط به توانایی های اصلی و مولفه دانش وجود دارد.

اجرا :

کارهای محاسباتی زندگی روزانه ، در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. به منظور انجام کارهای محاسباتی، قلم و کاغذ در اختیار  افراد قرار داده می‌شود.

امتیاز بندی :

تعداد موارد حل شده صحیح، امتیاز مربوط به ظرفیت محاسباتی را نشان می‌دهد. ورقه پرینت شده نشان دهنده امتیازات خام و استاندارد شده برای عملکرد کلی می‌باشد.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  هشیار بودن VIGIL

پایایی :

برای افراد پاسخ‌دهنده دارای سطوح آموزشی متفاوت، ضرایب نیم بخشی پایایی بین rtt = 0.89  و rtt = 0.91 متغیر است.