دوستیهای الکی

 • دوستیهای مجازی و همین‌طور اینترنتی سرانجام خوبی ندارد.
 • و باعث ناراحتی های روحی در اشخاص می شود.
 • در مقطع زمانی امکان دارد که دوستی های مجازی ادامه پیدا کند.
 • ولی در آخر هیچ کدام به موفق شدن نرسد .
 • و به قطع شدن رابطه و شکست  منجر می شود.
 • درمورد به جود آمدن رابطه دوستی های اینترنتی .
 • و ارتباط دختران و پسران در فضاهای مجازی.

دوستیهای الکی

دوستیهای مجازی دختر و پسر

همین‌طور اثرات این گونه ارتباطات در زندگی اشخاص روانشناسان اعتقاد دارند .

که این دوستی ها با همان سرعتی که شکل می‌گیرد.

با همان سرعت هم از بین خواهد رفت .

و مثل حبابی می ماند که در آب شکل گرفته  است.

به صورتی که در ظاهر بسیار جذاب  و وسوسه انگیز می باشد.

ولی به شکست ختم می شود.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

دوستیهای مجازی

دوستیهای مجازی به خاطر فرهنگ سازی کشورهای غربی در کشور ما رخ داده است.

و ارتباط های سنتی نادیده گرفته شده است.

برای دوستی های مجازی بر طبق بی صداقتی می باشد.

که این دوستی های مجازی مثل چهره به چهره نمی باشد.

که  اشخاصی که یکدیگر را از نظر ارتباط بشناسند.

و فقط به سیستم های نرم افزاری منتهی می شود.

دوستیهای فضای مجازی

 • شاید بتوان بیان کرد که یک درصد از این گفتار در بین اشخاص.
 • در فضای مجازی و چت کردن به حقیقت نزدیک باشد .
 • به خاطر اینکه فضای مجازی و غیر واقعی می باشد. 

هنگامی که کودک در حال انجام دادن بازی های کامپیوتری می باشد.

شخصیت های بازی و قهرمان های آنرا حقیقی می دانند.

در حالی که اینگونه به نظر نمی رسد .

در مورد دوستی های مجازی هم به همین طریق می باشد.

از دوستی های مجازی در مقطع زمانی امکان دارد که ادامه پیدا کند.

ولی در آخر این موفق شدند به قطع شدن ارتباط  ختم شود.

دوستیهای سنتی 

 • خانواده ها باید با شیوه های سنتی و فرهنگی خود .
 • که موجب محکم شدن زندگی خواهد شد را یاد دهند.
 • اگر دوستی مجازی ایجاد شود .
 • باید در فضای خانواده ارزیابی و در مورد آن تحقیقاتی صورت گیرد.
 • به صورتی که والدین با شخص به صورت حضوری گفت و گو کنند.
 • همین‌طور موقعیت سنی و سطح فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد.