مشخصات این آزمون :

مقایسه‌ای ، قابل استفاده آنلاین، گزارش تکمیلی.

زبان‌ها:

عربی ، چینی (ساده‌سازی شده)،کرواسیایی ، چکی، هلندی ، انگلیسی، فرانسه‌ای ، آلمانی ،مجارستانی، ایتالیایی، پرتغالی،رومانیایی، روسیه‌ای،اسلواکیایی .

کارربرد :

ارزیابی استعداد و تمایل فرد در فعالیت‌های مربوط به راهنمایی مشتری .

پس زمینه نظری :

هدف از معرفی این آزمون عبارت از ایجاد یک ابزار مناسب برای اندازه‌گیری استعداد و تمایل فرد در کارهای مربوط به راهنمایی مشتری می‌باشد که از طریق ثبت ویژگی‌های و علاقمندی های این افراد صورت می‌گیرد. این آزمون بر مبنای خود ارزیابی افراد پاسخ‌دهنده می‌باشد.

بر اساس عقیده استرتمن(1991)  کامف (1990) ، موقعیت فردی که در بخش خدمات و فروش کار می کنید، با استفاده از مدل زمولونگ و سونبرگ (1986) اندازه‌گیری می‌شود.

این مدل با استفاده از یک دیدگاه خصوصیت – تشخیص ایجاد شده است که بر مبنای نظریه آزمون کلاسیک ایجاد شده است و بر مبنای معیار‌های کیفی خاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

این مقیاس‌ها انگیزه ها و همچنین مفاهیم مبتنی بر پذیری و مرتبط با ویژگی‌های شخصیتی را که در طول زمان مشاهده شده است را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

این آزمون از 94 مورد تشکیل شده است که می‌تواند با 8 مقیاس مرتبط باشد.

مقیاس‌های برون گرایی، همدردی، خود ارزیابی و آستانه تحمل برای ارزیابی رفتار مرتبط با مشتری استفاده می‌شود. چهار مقیاس باقیمانده مربوط به فاکتور‌های انگیزشی عبارتند از: تلاش برای به دست آوردن پذیرش اجتماعی، انگیزه عملکردی، انگیزه برای کمک و تسلط.

اجرا :

بعد از مرحله راهنمایی، سوالات به ترتیب ارائه می‌شوند. پاسخ‌های ارائه شده در چهار سطح پیوسته، از سطح کاربرد گسترده تا بدون هیچ نوع کاربردی می‌باشد. هر آیتمی فقط یک بار می‌تواند اصلاح شود.

نمی‌توان سوال‌های مطرح شده را بدون پاسخ گذاشت.

امتیاز بندی :

امتیازات خام مربوط به تمامی مقیاس‌ها و جواب‌های مربوط به تمامی موارد ثبت می‌شوند.

نتایج خروجی شامل یک جدول نتایج می‌باشد که دارای امتیازات خام و استاندارد برای تمامی مقیاس‌ها، زمان آزمون و یک آزمون اختیاری و همچنین راهنمای تحلیلی می‌باشد.

پایایی :

ضریب سازگاری (آلفای کرونباخ) مربوط به هشت مقیاس بین 0.5 تا 0.79 r= می‌باشد.

اعتبار:

نتایج مربوط به اعتبار پیش‌بینی و اعتبار ساختاری در حال حاضر تحت آزمون می‌باشد، همچنین نقش خاص ساختار فردی در پیشگویی شخصیت و مناسب بودن عملکرد‌های حرفه ای، برای مثال، از طریق مدل‌های شکلی، تحت آزمون می‌باشد.

در یک نمونه از 370 کارمند بانک در خدمات مشاوره ای مدیریت دارایی، یک همبستگی قابل توجهی بین مقیاس های SKASUK و MMG (شبکه چند بخشی) به دست آمده است.