مشخصات این آزمون :

مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

انگلیسی ، آلمانی .

کاربرد :

آزمون کردن اندازه‌گیری انعطاف شناختی یا توانایی تعویض در افراد سالم و در بیماران روان پزشکی و عصب شناختی.

پس زمینه نظری :

انعطاف‌پذیری شناختی عبارت از توانایی مربوط به تعویض انعطاف پذیر بین دو وظیفه مختلف می‌باشد. انعطاف‌پذیری شناختی همانند حافظه کاری و جلوگیری از واکنش به عنوان یک عملکرد اجرایی مبنایی در نظر گرفته می‌شود.

SWITCH به منظور ایجاد یک ارزیابی دقیق و خاص از کمبود های مربوط به این حوزه توسعه یافته است. معایب موجود در انعطاف‌پذیری شناختی مربوط به شبکه های پیشانی می‌باشند و می‌توانند به صورت رفتار نامناسب و به صورت کاهشی یا محکم و ثابت، در زندگی روزمره فرد ظاهر شود.

از این رو SWITCH می‌تواند در هر دو مورد بیماری‌های روان پزشکی (برای مثال ADHD، افسردگی، اختلالات وسواسی) و بیماری‌های عصب شناختی (برای مثال، آسیب های قسمت پیشانی مغز، بیماری پارکینسون) کاربرد داشته باشند.

این آزمون به عنوان یک آزمون مهم در شناسایی معایب احتمالی مستقل از تاثیرات شناختی (برای مثال، توانایی زبانی، سرعت پردازش شناخت عمومی و توجه فضایی) در نظر گرفته می‌شود.

اجرا  :

آزمون بیان شده بر مبنای الگو های تعویض وظایف آزمایشی می‌باشد که به صورت تجربی اثبات شده است.

این آزمون می‌تواند برای شناسایی معایب روان‌شناسی عصب شناختی، آماده کردن مداخلات درمانی و پیش‌بینی عملکرد روزمره مورد استفاده قرار بگیرد.

بر اساس مسئله تحت بررسی و سطح توانایی فرد پاسخ‌دهنده، هر دو مورد اولی یا دومی مربوط به دو فرم آزمون باید مورد استفاده قرار بگیرند.

فرم‌های آزمون :

فرم S1 (“تعویض قابل پیش‌بینی”) که فرم استاندارد می‌باشد؛ این آزمون باعث می‌شود تا یک ارزیابی دقیقی از انعطاف‌پذیری شناختی افراد سالم و بیماران بالینی به دست بیاید. این فرم آزمون بر مبنای الگوی اجرای متناوب قابل پیش‌بینی می‌باشد.

فرم S2 (“تعویض غیر قابل پیش‌بینی”) توانایی تعویض غیر قابل پیش‌بینی بین دو وظایف را مطابق با الزامات خارجی اندازه‌گیری می‌کند.

به دلیل تقاضای بالا برای تعویض غیر قابل پیش‌بینی، این فرم آزمون برای تفکیک کردن دامنه های توانایی بالاتر، کاربرد مناسب تری دارد.

این فرم آزمون از راهنماهای غیر مستقیم در زمینه الگوهای تعویض / ماندن غیر قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند.

امتیاز بندی :

مهم ترین متغیر مورد هدف عبارت از تعویض هزینه های ناشی از وظیفه تعویض می‌باشد که به شکل سرعت پردازش اساسی فرد برای وظایف تکراری در نظر گرفته می‌شود.

زمان‌های واکنش و خطاها می‌توانند به صورت مجزا شناسایی شوند. اندازه‌گیری حواس پرتی در حین انجام دادن وظایف، به عنوان یک متغیر اضافی گزارش شده است.

پایایی :

پایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ و اندازه‌گیری سایر پایایی‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه معیار تخمین زده می‌شود.