مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ، زمان آزمون کوتاه، فرم آزمون مشابه ،مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای ، آلمانی ، ایتالیایی، پرتقالی، اسپانیایی.

کاربرد :

آزمون کردن ابزار اندازه‌گیری توانایی برنامه ریزی در افراد سالم و در بیماران روان پزشکی و عصب شناختی.

پس زمینه نظری :

عبارت “توانایی برنامه ریزی” که در این آزمون استفاده می‌شود، توانایی مربوط به مدل بندی کردن راه حل های شناخت احتمالات را بیان می‌کند و ترتیب مربوط به یک اقدام را قبل از انجام گرفتن آن شناسایی می‌کند.

تاریخچه “برج لندن” به تلاش‌های صورت گرفته توسط شالیس  (۱۹۸۲) بر می‌گردد که برای ایجاد یک وظیفه برنامه ریزی انجام می داد تا طیف دشواری گسترده‌ای را پوشش دهد و اجرای تعداد وسیعی از مسائل مختلف کیفی را امکان پذیر کند.

ورژن ارائه شده بر مبنای یافته‌های مطالعات اخیر در رابطه با پیچیدگی وظیفه و فرآیند شناخت می‌باشد که مربوط به توانایی برنامه ریزی می‌باشد.

استفاده از TOL – F برای اختلالات عصب شناختی مختلف (برای مثال، آسیب مغزی در قسمت پیشانی، بیماری‌های مختلف کننده سیستم عصبی) و اختلالات روان پزشکی (برای مثال، اسکیزو فرنیا، اختلالات وسواسی) به کار گرفته می‌شود که احتمال معیوب بودن توانایی برنامه ریزی وجود دارد.

اجرا  :

آزمون ارائه شده منجر به یک ارزیابی دقیق از توانایی برنامه ریزی می‌شود و به همین دلیل منجر به یک ارزیابی دقیقی می‌شود که می‌تواند به عنوان مبنایی برای اقدام درمانی استفاده شود.

بر اساس دلیل مربوط به بررسی و سطح توانایی فرد بیمار، هر دو مورد فرم استاندارد و فرم کوتاه TOL – F می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

فرم‌های آزمون :

دو نوع فرم آزمون در دسترس می‌باشد. فرم اولی یک فرم استاندارد می‌باشد، که منجر به ارائه یک ارزیابی دقیق از توانایی برنامه ریزی می‌شود.

فرم دوم عبارت از یک فرم کوتاه می‌باشد که بیشتر در دامنه توانایی پایین‌تر، تمایز قائل می‌شود؛ از این رو این فرم آزمون منجر به یک ارزیابی سریع و مقرون به صرفه از نقایص عملکردی می‌شود. هر دو فرم استاندارد و کوتاه TOL – F ، در سه ورژن مشابه در دسترس می‌باشند.

امتیاز بندی :

متغیر هدف اصلی عبارت از توانایی برنامه ریزی می‌باشد. به معنای تعداد مواردی است که در یک محدوده زمانی یک دقیقه ای برای هر مورد، به صورت صحیح بر روی آن کار صورت گرفته باشد.

اطلاعات مربوط به انواع خطاها (همانند خطای اجرای منظم یا تغییرات ذهنی در هنگام کار بر روی موارد) و زمان‌های اجرا و برنامه ریزی گزارش شده است.

پایایی :

پایایی آزمون با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه نرمال تخمین زده شده است. آلفای کرونباخ و سایر موارد پایایی برای توانایی برنامه ریزی به عنوان متغیر اصلی، بزرگتر یا مساوی ۰٫۷ بوده-اند و بنابراین تمامی موارد رضایت بخش می‌باشند .

به نظر می رسد که طیف وسیعی از دشواری های موارد مختلف، با یک طول آزمون نسبتا کوتاه ترکیب شده است.