مشخصات این آزمون :

انطباق‌پذیری ، قابلیت اجرای آنلاین، مطابقت با مدل راش ،ارتباط با کاگنی پلاس ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

بلغارستانی ، چکی ، هلندی ، انگلیسی ، فنلاندی ، فرانسه‌ای ، آلمانی ، مجارستانی ، ایتالیایی ،پرتقالی ، اسلواکیایی ، اسپانیایی ،ترکیه‌ای.

کاربرد:

این آزمون همگن و سازگار ، توانایی (غیر شفاهی) را شناسایی می‌کند تا ارائه ذهنی مولفه‌های فضایی را ایجاد کند و آن ها را (توانایی فضایی) در افراد جوان 13 سال و بزگتر و افراد بالغ تغییر دهد.

پس زمینه نظری:

توانایی فضایی یکی از مولفه های اصلی هوش می‌باشد. تک بعدی بودن (هم شکل بودن راش) A3DW، در مطالعات تجربی زیادی اثبات شده است.

این بدان معناست که ضرورت بخش توانایی پنهان یکسان، در تمامی افراد پاسخ‌دهنده شناسایی شده است.

بنابراین این انتقاد وجود دارد که آزمون‌های توانایی فضایی، برای مقایسه عملکردهای جنسی خاص نامناسب است، چرا که مردان و زنان از استراتژی‌های مختلفی برای کار کردن بر روی موارد اعمال نشده در A3DW  استفاده می‌کنند.

موارد نتیجه شده فعلی، باعث شده است تا آزمون به صورت سازگار و همراه با تمام مزیت‌های مربوط به آزمون‌ها و ارزیابی ها کامپیوتری شده مدرن ارائه شود.

این موارد شامل زمان های اجرای کوتاه مدت تر می‌باشند، ولی با این وجود دقت اندازه‌گیری و سطح انگیزه افراد پاسخ‌دهنده را بیشتر کرده است، چرا که موارد ارائه شده به نحوی انتخاب شده اند که مناسب با توانایی افراد پاسخ‌دهنده باشند.

اجرا:

وظیفه فرد پاسخ‌دهنده عبارت از انتخاب یک مورد از بلوک های مقایسه ای شش گانه می‌باشد که با بلوک منبع در هر یک از موقعیت های مجزا یکسان می‌باشد. ارائه موارد به صورت سازگار می‌باشد.

این امکان وجود ندارد که یک موردی را حذف کرد و یا به مرحله قبلی برگشت. گزینه هشت جوابی (شش بلوک مقایسه‌ای، “من جواب را نمی دانم” ، و “عدم مطابقت جواب ها”)، به منظور کاهش دادن احتمال حدس زدن جواب درست تا پایین‌ترین سطح طراحی شده است.

فرم آزمون‌ها :

سه نوع فرم آزمون وجود دارد که از نظر دقت تخمین پارامترهای فردی متغیر می‌باشد. علاوه بر فرم استاندارد (S2)، یک فرم گزینشی (S1)  وجود دارد که در صورتی که این آزمون برای فرد پاسخ‌دهنده پیامد قابل توجهی نداشته باشد، می‌تواند برای به دست آوردن یک شناخت کلی مورد استفاده قرار بگیرد.

فرم گسترده S3 فقط باید برای مواردخاصی مورد استفاده قرار بگیرد که منجر به افزایش دقت اندازه‌گیری در موارد مهم و خاص می‌شود (برای مثال در ارتباط با گزارشات دادگاهی). به طور طبیعی، افزایش دقت اندازه‌گیری منجر به افزایش زمان مورد نیاز برای آزمون می‌شود.

امتیاز بندی:

امتیاز آزمون یک پارامترشخصی است که برای ادراک فضایی متغیر در دسترس می‌باشد.

پایایی (قابلیت اطمینان): برابر با یک می‌باشد، به دلیل اینکه پایایی مربوط به مدل راش به صورت از پیش تعیین شده می‌باشد. ضریب پایایی، که با استفاده از نمونه های مختلف و روش‌های مختلف (نیم بخشی، آلفای کرونباخ) به دست آمده است بین r = 0.82  و r = 0.91 می‌باشد