مشخصات این آزمون:

انطباق پذیر ، مقایسه‌ای ، توانایی استفاده آنلاین ، گزارش تکمیلی ،مطابقت با مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست .

زبان‌ها:

انگلیسی ، فرانسه‌ای ، آلمانی .

کاربرد :

آزمون کرن دانش انگلیسی در حوزه‌های درک مطلب، لغت نامه و گرامر.

پس زمینه نظری :

ELSTمهارت‌های زبان انگلیسی را در حوزه‌های لغت نامه، گرامی و درک مطلب اندازه‌گیری می‌کند.

آیتم‌ها با استفاده از نظریه مربوط به این رهیافت، بر اساس فاکتور تکرار موارد (لغت نامه ،گرامی) و ساختار متن، که بر روی درک مطلب تاثیر گذار است، طراحی شده‌اند.

الزامات موجود ناشی از کاربرد آزمون به عنوان یک آزمون زبان خارجی می‌باشد که در فرآیند طراحی این آزمون، به صورت ضمنی در نظر گرفته شده است.

کاربرد پذیری مدل راش دو بخشی و همچنین بی طرف بودن آزمون برای موارد آزمون استفاده شده در سه بخش، به صورت موفقی اثبات شده است.

اجرا :

این آزمون به عنوان آزمون توانایی انتخاب چندگانه، همراه با یک محدودیت زمانی برای هر آیتم ارائه شده است.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  بیزاری درمانی

برای تمامی آزمون‌های فرعی، انتخاب آیتم‌ها منجر به یک آزمون خطی می‌شود؛ اخیرا، آزمون‌های فرعی به صورت سالانه و همراه با آیتم‌های گسترده تالیف می‌شوند.

فرم‌های آزمون :

دو فرم آزمون که در دسترس می‌باشند عبارتند از:

  • S1 همراه با دستور العمل هایی بر اساس زبان فرد پاسخ‌دهنده.
  • S2 همراه با دستور العمل های انگلیسی .

امتیاز بندی:

نتایج به صورت امتیاز خام و پارامتر شخصی برای هر آزمون فرعی گزارش می‌شوند؛ همچنین همراه با نتایج، امتیازات معیار مربوطه هم ارائه می‌شوند.

پایایی :

به دلیل پایایی مربوط به مدل راش دو بخشی، پایایی مربوط به همسانی و سازگاری درونی یک مورد مسلم و ثابتی می‌باشد.

این آزمون به صورت فردی برای فرد پاسخ‌دهنده محاسبه می‌شود و در بخش نتایج آزمون، تفسیرات راهنمایی کننده بیان می‌شوند. برای افراد پاسخ‌دهنده دارای دامنه توانایی متوسط، پایایی‌های محاسبه شده به صورت مجزا، در حدود r = 0.80 می‌باشد.