مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ، مطابقت با مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

بلغارستانی ، چکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، اسلواکیایی، اسپانیایی.

کاربرد:

آزمون عبارت از یک رویه متجانس راش می‌باشد که هدف آن اندازه‌گیری مهارت‌های ناوبری در موقعیت‌های فضایی ، با گزینش پذیی بالا در دامنه بالای عملکردی می‌باشد که هدف از آن تشخیص عملکرد و سازگاری در روان‌شناسی هوایی می‌باشد.

پس زمینه نظری:

در این آزمون نیاز است که بر روی دو مولفه مهارت، توجه شود که عبارتند از: مورد اولی، مهارت‌های تغییر موقعیت تصاویر ذهنی در مورد یک یا چند مورد از سه محور فضایی (چرخش ذهنی)، و مورد دوم، توانایی تغییر از یک وضعیت خود محوری به چارچوب منبعی وسطی (نقطه وسط) می‌باشد.

بر اساس مدل راش، هم جنس و یکنواخت شدن موراد زیاد، تضمین می‌کند که افراد تحت کنترل نمی‌توانند هیچ یک از تکنیک های راه حلی مورد نیاز به کار بگیرند و به همین دلیل نمی‌تواند از دیگر مهارت‌های خودشان استفاده کنند.

اجرا :

وظیفه افراد مشخص کردن تفاوت موجود بین تصاویر نسبت به موقعیت هواپیمای تجسم شده می‌باشد (چرخش در حول و حوش سه محور فضایی). برای فرد شرکت کننده در آزمون، از طریق تجسم یا پرواز ، یک سری تصاویر و اطلاعاتی در مورد موقعیت پرواز ارائه می‌شود.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمونی که شامل ۱۳ مورد است، در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی:

امتیاز بندی بر مبنای متغیرهای زیر می‌باشد: جمع جواب‌های صحیح، نسبت جواب‌های صحیح (بر اساس درصدی)، جمع جواب‌های نادرست ، نسبت جواب‌های نادرست (بر اساس درصدی) و زمان کار. راهنمای آزمون نشان دهنده انواع آزمون و ارزیابی راه حل های مربوط به محور فضایی می‌باشد.

پایایی :

همسانی درونی آزمون (آلفای کرونبا) برابر rtt = 0.74 می‌باشد.