مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ، مطابقت با مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

بلغارستانی ، چکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، اسلواکیایی، اسپانیایی.

کاربرد:

آزمون عبارت از یک رویه متجانس راش می‌باشد که هدف آن اندازه‌گیری مهارت‌های ناوبری در موقعیت‌های فضایی ، با گزینش پذیی بالا در دامنه بالای عملکردی می‌باشد که هدف از آن تشخیص عملکرد و سازگاری در روان‌شناسی هوایی می‌باشد.

پس زمینه نظری:

در این آزمون نیاز است که بر روی دو مولفه مهارت، توجه شود که عبارتند از: مورد اولی، مهارت‌های تغییر موقعیت تصاویر ذهنی در مورد یک یا چند مورد از سه محور فضایی (چرخش ذهنی)، و مورد دوم، توانایی تغییر از یک وضعیت خود محوری به چارچوب منبعی وسطی (نقطه وسط) می‌باشد.

بر اساس مدل راش، هم جنس و یکنواخت شدن موراد زیاد، تضمین می‌کند که افراد تحت کنترل نمی‌توانند هیچ یک از تکنیک های راه حلی مورد نیاز به کار بگیرند و به همین دلیل نمی‌تواند از دیگر مهارت‌های خودشان استفاده کنند.

باید خودتان را برای مراقبت بیشتر از آنها آماده کنید
چگونه می توانید رشد نامناسب ران را در کودکان تشخیص دهید

اجرا :

وظیفه افراد مشخص کردن تفاوت موجود بین تصاویر نسبت به موقعیت هواپیمای تجسم شده می‌باشد (چرخش در حول و حوش سه محور فضایی). برای فرد شرکت کننده در آزمون، از طریق تجسم یا پرواز ، یک سری تصاویر و اطلاعاتی در مورد موقعیت پرواز ارائه می‌شود.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمونی که شامل ۱۳ مورد است، در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی:

امتیاز بندی بر مبنای متغیرهای زیر می‌باشد: جمع جواب‌های صحیح، نسبت جواب‌های صحیح (بر اساس درصدی)، جمع جواب‌های نادرست ، نسبت جواب‌های نادرست (بر اساس درصدی) و زمان کار. راهنمای آزمون نشان دهنده انواع آزمون و ارزیابی راه حل های مربوط به محور فضایی می‌باشد.

پایایی :

همسانی درونی آزمون (آلفای کرونبا) برابر rtt = 0.74 می‌باشد.