مشخصات این آزمون:

زمان آزمون کوتاه.

زبان‌ها:

کرواسیایی،چکی ،هلندی، انگلیسی، آلمانی، پرتقالی، صربستانی، اسلواکیایی، اسلوونیایی، ترکیه‌ای .

کاربرد :

AISTR یک آزمون افتراقی می‌باشد که برای شناسایی علاقه‌مندی‌های آموزشی و شغلی، و برای افراد 14 ساله و بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شود. از این رو، این آزمون در حد گسترده‌ای از مشاوره آموزشی و شغلی استفاده می‌کند.

پس زمینه نظری :

بر اساس عقاید هولند  (1985)، شش گرایش شخصیتی مبنایی در هر محیط فرهنگی وجود دارد. همچنین هولند فرض کرد که هر فردی به دنبال محیطی می‌گردد که متناسب با نوع شخصیت و علاقه‌مندی‌های وی می‌باشد.

در صورتی که وی در این کار موفق باشد، یک مطابقت و تجانس فردی / محیطی کاملی ایجاد خواهد شد. آزمون AISTR این تجانس را بین فرد و محیط وی اندازه‌گیری می‌کند.

این آزمون از 60 آیتم تشکیل شده است و شش بخش از علاقه‌مندی‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که عبارتند از: علایق کاربردی و فنی، ذهنی و تحقیقی، هنری و زبانی، اجتماعی، کار آفرینی   و اجرایی و سازمانی.

مفهوم تجانس عبارت از این است که آزمون AISTR می‌تواند در رابطه با اختصاص دادن و تعیین کردن مشاغل افراد، بر مبنای خصوصیات روان شناختی متفاوت آنها به کار گرفته شود.

اجرا :

بعد از مرحله معرفی، آیتم‌ها به صورت متوالی در یک صفحه نمایش داده می‌شوند. فرد پاسخ‌دهنده جواب خود را بر روی یک مقیاس پنج نقطه ای وارد می‌کند.

امکان ویرایش آیتم‌ها برای یک بار و حذف کردن آیتم‌های انفرادی وجود دارد. تمامی موارد پاسخ داده نشده، یک بار دیگر در انتهای آزمون ارائه می‌شوند، و فرد پاسخ‌دهنده به اختیار خودش می‌تواند جواب بدهد یا ندهد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمونی در دسترس می‌باشد که دارای 60 آیتم است؛ این فرم آزمون با زبان‌ها و کشورهای مختلف انطباق داده شده است.

امتیاز بندی :

امتیازات خام مربوط به تمامی مقیاس‌ها و زمان‌های پاسخ برای هر آیتم، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. مواردی که ارائه می‌شوند عبارتند از:

  1. گزارشی برای اجرا کردن آزمون به همراه امتیازات خام و استاندارد مربوط به شش بخش از علامندی ها (همراه با پروفایل) ،کد هولند (سه بخشی که بیشتری علاقمندی نسبت به آن وجود دارد) و یک لیست از مشاغلی که با کد هلند متجانس هستند (شاخص Z – S)، امتیاز افتراقی برای شش بخش از علاقمندی ها ، یک نمودار شش ضلعی در مورد بخش‌های مورد علاقه .
  2. یک گزارش برای فرد پاسخ‌دهنده و همراه با پروفایل علاقمندی ، کد هولند و یک لیست از مشاغلی که متجانس با کد هولند می‌باشند (شاخصZ – S ).، امتیاز افتراقی برای شش بخش از علاقمندی ها.