مشخصات این آزمون :

زمان آزمون کوتاه ،مورد نیاز بودن ابزارهای اضافی ،مقاومت در برابر موارد نادرست .

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی.

کاربرد:

اندازه‌گیری عملکرد توجه، سرعت تصمیم‌گیری و سرعت واکنش حرکتی در پاسخ به توالی محرک حرکتی – بصری ارائه شده.

پس زمینه نظری :

عملکرد توجهی مورد نیاز در MDT، شامل پیدا کردن مسیر حرکت و پاسخ به  حرکت در سریع ترین زمان ممکن می‌باشد. این آزمون هر دو مورد زمان صرف شده در پیدا کردن حرکت را اندازه‌گیری می‌کند، راهنمای آن را تعیین می‌کند و یک پاسخی را انتخاب می‌کند و به صورت مجزا  زمان واکنش حرکتی بعدی را مشخص می‌کند.

همچنین این آزمون هر دو مورد مولفه شناختی (زمان تصمیم‌گیری) و مولفه حرکتی (زمان واکنش) را تعیین می‌کند.

واکنش مورد نیاز در MDT باید در یک پنجره زمانی محدودی انجام شود. همچنین واکنش‌هایی که خیلی دیر یا خیلی سریع هستند، به عنوان واکنش‌های حذف شده یا نا کامل مستند می‌شوند.

طراحی آزمون منجر به تصمیم‌گیری ساده بله / خیر و واکنش‌های انتخابی ساده می‌شود؛ این آزمون مشابه با مواردی می‌باشد که در موقعیت‌های پیچیده زندگی واقعی بروز می کتند و در مواردی از قبیل رانندگی، ورزش کردن و یا شرکت در مسابقه موتور سواری ایجاد می شوتد.

اجرا  :

وظیفه فرد پاسخ‌دهنده ، واکنش به حرکات تصادفی محرک‌های بصری مرکزی صفحه نمایش، در سریع ترین زمان ممکن می‌باشد. یک پنجره زمانی محدودی وجئد دارد که این واکنش باید صورت بگیرد.

بر اساس فرم آزمون، به یک واکنش انتخابی یا واکنش ساده نیاز وجود دارد. این وظایف به واکنش سریع نیاز دارند و هدف آن ها عملکرد‌های قوی می‌باشد.

فرم‌های آزمون :

سه فرم آزمونی وجود دارند که از نظر سطح دشواری متفاوت هستند. فرم S1 به یک واکنش سریع نیاز دارد که به محض مشاهده شدن حرکت توسط فرد پاسخ‌دهنده باید اجرا شود. فرم S2 به یک واکنش انتخابی نیاز دارد: یک کلید رنگی متفاوت باید ارائه شود که بستگی به جهت حرکت دارد.

همچنین فرم S3 به یک واکنش انتخابی نیاز دارد: در این مورد، کدبندی مسیر حرکت نسبت به تغییرات کلید های رنگی، برای هر آیتم جدیدی تغییر می‌کند.

امتیاز بندی :

در هر فرم آزمون، زمان پیدا کردن اندازه‌گیری می‌شود؛ مولفه‌های مجزای مربوط به زمان حرکت و زمان واکنش شناختی هم گزارش می‌شوند.

برای هر یک از این زمان‌ها، مواردی که معلوم می‌شوند عبارتند از: میانه، متوسط، انحراف استاندارد، دامنه میان چارکی، حداکثر و حداقل. میانه ها متغیرهای اصلی آزمون می‌باشند.