مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، زمان آزمون کوتاه ،فرم آزمون مشابه ،مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

هلندی ، انگلیسی ،فرانسه‌ای، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، اسپانیایی.

کاربرد:

آزمون سنجش عملکردهای روان‌شناسی عصب شناختی عمومی از قبیل توجه، سرعت پردازش و عملکردهای اجرایی.

پس زمینه نظری :

آزمون ایجاد دنباله در سطح گسترده جهانی به عنوان یک آزمون معمولی برای عملکرد ذهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون از دو بخش تشکیل شده است.

بر اساس بخشی که استفاده می‌شود، عملکرد مربوط به TMT اصلی با جنبه‌های مختلفی از عملکرد روان‌شناسی عصب شناختی مرتبط است که شامل توجه، سرعت پردازش حرکتی – بصری و عملکرد‌های اجرایی همانند انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه کاری می‌باشد.

TMT – A اصولا یک ابزاری برای اندازه‌گیری سرعت پردازش می‌باشد، در حالی که TMT – B توانایی‌های شناختی بالاتر، همانند انعطاف‌پذیری شناختی را اندازه‌گیری می‌کند. در TMT – L برخی از ضعف های مربوط به ورژن اصلی اصلاح شده است.

برای مثال، آیتم فاصله همواره ثابت می‌باشد و در حوزه بصری حفره دار قرار دارد. علاوه بر این، در TMT – L، مسیرهای مربوط به Part B برابر با مسیر های مربوط به Part A می‌باشد؛ این امر منجر به ساده تر شدن تاثیرات حرکتی کنترلی و مقایسه نتایج مربوط به دو بخش آزمون می‌شود.

اجرا  :

آزمون ارائه شده بر مبنای الگوهای تجربی به دست آمده برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری شناختی می‌باشد. این آزمون می‌تواند برای شناسایی معایب روان‌شناسی عصب شناختی و آمادگی مربوط به مداخلات درمانی به کار گرفته شود.

فرم‌های آزمون :

در Part A مربوط به ورژن کامپیوتری و بهینه موجود، شماره های ۱ تا ۲۵ به صورت شبه تصادفی بر روی صفحه قرار می‌گیرند؛ وظیفه معین شده عبارت از فشار دادن یا کلیک کردن بر روی اعداد مربوط به ترتیب زنجیره ای در سریع ترین زمان ممکن می‌باشد.

فشار دادن به وسیله انگشت سبابه مربوط به دست غالب صورت می‌گیرد، در حالی که کلیک کردن با استفاده از یک ماوس انجام می‌شود.

Part B از اعداد ۱ تا ۱۳ و حروفA  تا L استفاده می‌کند. این موارد باید به صورت متناوب و بر اساس ترتیب صعودی، در سریع ترین زمان ممکن فشار داده شود یا بر روی آن کلیک شود؛ برای این کار از انگشت سبابه دست غالب یا ماوس کامپیوتری استفاده می‌شود.

امتیاز بندی :

مهم ترین متغیرهای مورد هدف عبارت از زمان کار و تعداد خطاهای بخش‌های A و B در TMT – L می‌باشد. همچنین امتیاز نسبی و امتیاز متفاوت هم گزارش می‌شوند. علاوه بر این، موارد نتیجه شده مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا تاثیر فرایندهای تحقیقی معیوب انفرادی، بر روی نتایج مشخص شود.

پایایی :

پایایی آزمون با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ تخمین زده شده است و سایر موارد پایایی، با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه معیار به دست آمده است. همچنین یافته‌های مربوط به سازگاری آزمون هم در دسترس می‌باشد.