مشخصات این آزمون :

مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

بلغارستانی، چینی(ساده‌سازی شده)،چینی(سنتی)،انگلیسی،آلمانی،مجارستانی ،روسیه‌ای، سوئدی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

آزمون انگیزه پیشرفت هدف مند(OLMT) یک آزمون کامپیوتری می‌باشد که برای ارزیابی رفتاری انگیزه پیشرفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون اطلاعاتی را در مورد تلاش‌های صورت گرفته در هنگام انجام دادن وظایف و تحت محدودیت‌های مهم و مختلف ارائه می‌کند.

پس زمینه نظری :

این آزمون برای آگاهی یافتن نسبت به یافته‌های تحقیقات مربوط به انگیزه پیشرفت(برای مثال، در رابطه با اهمیت شرایط انگیزشی، از قبیل تنظیم اهداف خاص برای فرد پاسخ‌دهنده، به دست آردن نتایجی که صرفا به خود فرد پاسخ‌دهنده مرتبط هستند، ارائه بازخورد عملکردی) توسعه یافته است.

هر یک از سه آزمون فرعی، بر اساس یک انگیزه یا محرک خاصی ایجاد شده‌اند که نشان داده شده است با انگیزه عملکردی فرد پاسخ‌دهنده مرتبط هستند و عبارتند از: انگیزه مربوط به خود وظیفه مشخص شده، انگیزه مربوط به مشخص کردن اهداف خود فرد و انگیزه مربوط به رقابت.

اجرا :

فرد پاسخ‌دهنده باید از طریق فشار دادن دو دکمه برای حرکت به سمت چپ یا راست، تا حد ممکن از یک مسیری دنباله روی کند که در صفحه نمایش نشان داده می‌شود؛ فشار دادن یک دکمه باعث می‌شود که وی یک مرحله جلوتر برود. هر مرحله اجرا، ۱۰ ثانیه طول می‌کشد.

در این آزمون، تعداد مراحلی را که فرد در ۱۰ ثانیه انجام می‌دهد، ثبت می‌شود.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

امتیاز بندی این آزمون به صورت کامپیوتری می‌باشد و مقادیری را برای تلاش‌های صورت گرفته به منظور تکمیل آزمون، تغییر عملکرد فرد پاسخ‌دهنده در مواجهه با اهداف شخصی و رقابت، و برای سطوح دشواری، مشخص می‌کند.

در صورتی که عملکرد فرد در مراحل اجرایی مختلف به صورت غیر موجهی ضعیف باشد، کامپیوتر می‌تواند جواب‌های غیر قابل قبول وی را اصلاح کند. همچنین اطلاعاتی در رابطه با عملکرد فرد در کل دوره آزمون و درصد خطا ارائه می‌شود.

پایایی :

برای امتیازات عملکردی، سازگاری درونی(آلفای کرونباخ) بیش از ۰٫۹۰ می‌باشد و برای سطح دشواری، بین ۰٫۸۰ و ۰٫۹۰ قرار دارد.