مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین، مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

انگلیسی ، آلمانی ، هندی ، ایتالیایی، روسیه‌ای ، اسپانیایی .

کاربرد :

ارزیابی روش و سبک شناختی (عدم) وابستگی  میدانی (مفصل میدان) از طریق شناسایی یک شکل خاصی که در یک الگو قرار دارد.

پس زمینه نظری :

GESTA بر مبنای مفهوم وابستگی میدانی قرار دارد. این گونه شناسی بین وابستگی میدانی و عدم وابستگی میدانی افراد تفاوت قائل می‌شود.

افراد دارای وابستگی میدانی، تحت تاثیر درک خودشان از محرک‌های پیرامونی قرار دارند، بنابراین درک آنها همواره تحت تاثیر میدان اطراف قرار دارد.

این فقط یک درک نیست، بلکه یک “دستگاه ذهنی” (شامل شناخت ها و عواطف) می‌باشد که تحت تاثیر این وابستگی به میدان قرار دارد. مفهوم وابستگی میدانی در چهار مرحله توسعه یافته است.

اولین آزمون‌ها بر مبنای نظریه ویتکین و آچ  (۱۹۴۸) بوده است. مرحله اول، یک معرفی را در مورد آزمون کلاسیک ارائه کرده است تا یک ارزیابی کلی در مورد وابستگی میدانی به دست بیاورد، که به عنوان آزمون میله و چارچوب  (RFT ; Witkin, 1949) شناخته می‌شود.

این موضوع به وسیله مرحله دوم رشد آزمون ادامه یافت که در حال حاضر، رایج ترین ابزار اندازه‌گیری شده در مورد وابستگی میدانی می‌باشد و عبارت است از : آزمون تصاویر جاسازی شده  (EFT; Witkin et al, 1971).

آزمون درک گشتالت بر مبنای مدل مرتبه‌ای می‌باشد.

هدف از آن اندازه‌گیری توانایی جدا کردن ساختار ها و ساختن دوباره آن ها می‌باشد. در طول مرحله رشد آزمون، هدف مشخص عبارت از طراحی یک نظریه آزمون مدرن بوده است که به صورت آزمون تک بعدی تعریف می‌شود و ساختار وابستگی میدانی را اندازه‌گیری می‌کند.

اجرا :

وظیفه فرد شرکت کننده در آزمون عبارت از شناسایی یک شکل مخصوص (به فرم یک خانه) در داخل یک الگو و نشان دادن نقشه و محیط خانه، به وسیله مشخص کردن گوشه ها از طریق یک ماوس می‌باشد.

آزمون دارای ۳۰ آیتم می‌باشد، که تمامی آنها دارای الگوهای متفاوتی هستند.

الگوها صرفا یک در هم آمیختگی از خط ها نیستند؛ آن ها در درجات مختلفی، یک گشتالت “خوب” یا شکل “خوب” دارند. شکلی که فرد پاسخ‌دهنده به دنبال آن می‌گردد (شکل یک خانه) همواره در جهتی نشان داده می‌شود، که خارج از بخش الگوی آن ها می‌باشد و همواره به عنوان یک مدل به کار گرفته می‌شود.

برای هر آیتمی، فرد پاسخ دهنه ۲۰ ثانیه فرصت دارد تا راه حل را پیدا کند.

درصورتی که یک طرح خانه ای، در یک محدودیت زمانی به صورت درستی نشانه‌گذاری شود (گوشه ها به شکل صحیحی نشانه‌گذاری شوند)، این آیتم به عنوان یک آیتم حل شده دسته بندی می‌شود. راهنماهای دقیق و  همراه با  جزئیات و مرحله کاربردی، جلوتر از مرحله آزمون قرار دارند.

امتیاز بندی :

تعداد آیتم‌های درست حل شده، به عنوان امتیاز آزمون محاسبه می‌شوند.

پایایی :

به دلیل معتبر بودن مدل راش، می‌توان فرض کرد که این آزمون دارای یک سازگاری درونی می‌باشد. آلفای کرونباخ در نمونه‌های مختلف، بین r = 0.89 و r = 0.95 متغیر است. همچنین پایایی نیم بخشی بسیار بالا است و بین r = 0.83 و r = 0.94 قرار دارد.