مشخصات این آزمون:

سازگاری ، فروش در سطح بالا ، قابلیت استفاده آنلاین ، تایید مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف مقیاسی گسترده.

زبان‌ها:

عربی، بلغارستانی، چینی، کرواسیایی، چکی ، هلندی ، انگلیسی ، استونیایی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، یونانی، هندی، مجارستانی، ایتالیایی، ، رومانیایی، روسیه‌ای، صربستانی، اسلواکیایی ، اسپانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

این آزمون AMT یک آزمون غیر شفاهی است که برای بررسی هوش عمومی، همانند موارد نشان داده شده در توانایی تفکر قیاسی به کار گرفته می‌شود.

این آزمون برای افراد ۱۳ ساله و بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد.

پس زمینه نظری :

محل ایجاد آزمون‌های کلاسیک موردی شبیه هم می‌باشند، ولی این مورد در رابطه با موارد ایجاد شده بر مبنای اصل روان شناختی صریح ، که شامل تحلیل جزئی از فرایندهای شناختی استفاده شده در این قبیل از مشکلات می‌باشد، متفاوت است.

کل موارد ایجاد شده برابر با ۲۸۹  مورد می‌باشد و در سه مطالعه گسترده ارزیابی شده‌اند که افراد زیادی را در شهرهای کاتووایس  (لهستان) ، مسکو و وینا در بر گرفته بود..

این موارد با استفاده از مدل آزمون احتمالی دو بخشی تحلیل شده‌اند و مقادیر ویژگی‌های مربوطه برای موارد تخمین زده شده است(cf. Hornke, Kuppers & Etzel, 2000).

موارد نتیجه گیری شده مشترک بدان معنا است که آزمون می‌تواند به صورت سازگار ارائه شود و تمامی مزایای مربوط به فرآیند آزمون کامپیوتری شده مدرن را دارا می‌باشد که عبارتند از : زمان اجرای کوتاه مدت،  و در عوض دقت اندازه‌گیری بهبود یافته و انگیزه جواب بالا بوده است، چرا که موارد ارائه شده متناسب با توانایی فرد پاسخ‌دهنده می‌باشند.

اجرا :

موارد به صورت انطباق پذیر و سازگار ارائه می‌شوند به همین دلیل، بعد از یک مرحله اولیه، برای افراد پاسخ‌دهنده فقط یک سطح دشواری خاصی ارائه می‌شوند که متناسب با توانایی آنها می -باشد.

حذف کردن یک مورد خاص و یا برگشت به مرحله قبلی امکان ناپذیر است. وجود داشتن هشت جواب جایگزین برای هر سوال، احتمال موفقیت از طریق حدس زدن را کاهش می‌دهد.

فرم‌های آزمون :

فرم‌های آزمون عبارت است از S1، S2، S3 و S11 می‌باشند؛

این فرم‌های آزمون از نظر دقت قبل از آزمون (خطای اندازه‌گیری استاندارد) مربوط به تخمین پارامتر شخصی و در سطح دشواری مربوط به مورد اولی با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

خطای اندازه‌گیری استاندارد برای فرم S1 برابر با ۰٫۶۳، برای فرم S2 برابر با ۰٫۴۴، برای S3 برابر با ۰٫۳۹ و برای S11 برابر با ۰٫۶۳ تنظیم شده است (قابلیت های اطمینان مربوطه ، به ترتیب برابر با ۰٫۷۰ ، ۰٫۸۳ ، ۰٫۸۶ و ۰٫۷۰ بوده است).

امتیاز بندی :

این آزمون یک تخمینی را از هوش عمومی فرد پاسخ‌دهنده ارائه می‌کند.

این تخمین بر مبنای مدل راش و بر اساس روش احتمال حداکثری صورت می‌گیرد. همچنین یک رتبه بندی درصدی با استناد به یک نمونه نرمال هم ارائه می گردد.

پایایی:

به دلیل اعتبار مربوط به مدل راش، پایایی در سازگاری درونی به صورت یک پیش فرض می‌باشد.

برای چهار فرم آزمون، این مورد در یک خطای اندازه‌گیری استاندارد (SEM) 0.63 ، ۰٫۴۴ ، ۰٫۳۹ و ۰٫۶۳ تنظیم شده است که قابلیت های اطمینان مربوطه، به ترتیب برابر با ۰٫۷۰ ، ۰٫۸۳ ، ۰٫۸۶ و ۰٫۷ می‌باشد. این پایایی بر روی تمامی افراد پاسخ‌دهنده و در تمامی سطوح قیاسی اعمال می‌شود.

این آزمون یک  مزیت اصلی و مهمی را نسبت به سایر آزمون‌های روان سنجی استفاده شده بر مبنای نظریه آزمون کلاسیک دارد و این مزیت عبارت از این می‌باشد که تمامی افراد پاسخ‌دهنده بر اساس قابلیت اطمینان (پایایی) برابری با هم مقایسه می‌شوند.