X

تست روانشناسی خانواده رایگان

تست روانشناسی خانواده رایگان

تست روانشناسی خانواده رایگان ، به زودی تمامی تست ها قرار داده می شود.

تست mbti

این تست از جمله آزمون هایی می باشد که درمورد شخصیت شناسی از آن استفاده می شود که هنوز هم اکثر افراد از آن استفاده می کنند.

بهتر می باشد در عوض کلمه شخصیت شناسی mbti از کلمه آزمون آن استفاده کنیم به دلیل اینکه با این آزمون در آخر افراد به تعداد متعددی تیپ تقسیم می شوند.

و بیشتر شدن یا کم شدن هر یک از خصوصیات شخصیتی رامورد توجه قرار نمی دهد.

آزمون mbti  همواره مورد بررسی روانشناسی به نام یونگ قرار گرفته است. ولی هیچ وقت این روانشناس از این آزمون استفاده نکرده است.

یک مادر و دختری که به این مسئله علاقه داشتند

و وقت خود را صرف بررسی دوستان و اطرافیان خود در طبق دسته بندی یونگ می کردند و توانستند اولین آزمون mbti را  به وجود آورند.

در این آزمون تصور بر این می باشد که چهار موضوع متفاوت موجود می باشد

**********  20 تست برتر روانشناسی ***************

**********  دانلود رایگان مجموعه تست روانشناسی اندروید ***************

که ما به انسانها نسبت به آن ترجیح معین داریم. تشخیص دادن این ترجیح ها در چهار قسمت ممکن می باشد:

درونگرایی و برونگرایی

دنیایی که شما ترجیح می‌دهید چه می باشد؟

آیا در دنیای درونی خود تمرکز دارید؟

حسی بودن

آیا فقط بر روی  بررسی هایی که انجام داده اید تمرکز دارید؟

یا اینکه به بررسی های خود را به اضافه می کنید؟

تست روانشناسی خانواده رایگان؟

منطق یا احساسی بودن

هنگامی که می‌خواهید تصمیم بگیرید آیا منطقی بودن را در نظر می گیرید یا اینکه احساسات خود را در این امر دخالت می دهید.

دریافت گرا و قضاوت کردن

  • تعیین می‌کند که شخص به چه صورت باید اقدام کنند.
  • سرعت و هنگام تصمیم گرفتن قضاوت کردن اشخاص را تعیین میکند.
  • از ترکیب شدن عوامل بالا ۱۶ تیپ شخصیتی ایجاد می شود.این عواملنشان میدهد
  • که هر شخصی برخوردهای انجام می دهد که شخصیت او را نشان می دهد
  • اما ترجیح دادن شخص موجب می‌شود در تیپ مخصوص قرار بگیرد.

به طور مثال هر فردی به صورت کامل از یک بعد شخصیتی امتیازی ندارد

ولی در هر موضوعی از امتیازها میان 2 مورد تقسیم می‌شود و در آخر یک قسمت از آن ترجیح بیشتری دارد.

**********  انجام تست های روانشناسی رایگان شخصت شناسی (برای تمامی سیستم عامل ها) ***************

**********  دانلود رایگان مجموعه تست شخصیت شناسی اندروید ***************

مطالب مرتبط