مشاوره خانواده سرای مشاور

یک فرآیند است باید به آن توجه زیادی شود

قبل از هر چیز به موارد زیر توجه کنید

مرکز مشاوره خانواده مختلفی وجود دارد ولی باید متخصص در زمینه خانواده را انتخاب کنید

سعی کنید فضای مناسبی داشته باشد

گاهی می توانید ابتدا مشاوره تلفنی و سپس حضوری در یافت کنید

سرای مشاور خانواده به مراکز مشاوره-ای گفته می شود که خدمات زناشویی ارائه می دهند و صدای مشاور به مراکزی گفته می شود که خدمات تلفنی ارائه می دهند

مشاوره خانواده سرای مشاور