نحوه عذرخواهی کردن

چطور بگویید؛ متأسفم و نحوه عذرخواهی کردن چگونه است؟

چه فوایدی دارد:

  • – روابط را حفظ می کند…
  • – اعتماد را ایجاد می کند…
  • – با متوقف کردن نگرانی های بیجا مانع از هدر رفتن انرژی شما می شود…
  • – موجب حفظ و تقویت اعتماد به نفس شما می شود….

مواجهه با گناه

هنگامی که قبلاً درگفتار یا کارهای دیگران ایجاد اختلال کرده اید.

تا جایی که احساس گناه کرده باشید، تا چه حد با خود فکر کرده اید با معذرت خواهی کردن تخریب می شوید؟

اگر می دانید که کار شما اشتباه بوده است، مرتکب خطا شده اید یا کسی را ناراحت کرده اید بهتر است به فکر تحقیر شدن و حفظ آبرو نباشید.

افراد دیگر هم احتمالاً آگاهند که امور مطابق میل آنها پیش نخواهد رفت.

ولو آنکه شما به شدت سعی می کنید تا خطاکاری خود را انکار کنید.

شما ممکن است الان از آن فرار کنید، اما همواره در آینده ای نزدیک شانس رو شدن آن موقعیت وجود دارد.

اما اگر به سطوح ارتکاب خطای خود اعتراف نکرده اید، در این صفحه چیزی عاید شما نمی شود.

مگر اینکه شما سعی در یافتن راه مرموزانه ای از آن موقعیت برآیید.

در صورت چنین کاری حتی زحمت خواندن به خود ندهید.

این مقاله فقط برای نحوه ابراز تأسف بدون ریا است.

اما اگر همین الان به شما حس دشواری دست می دهد.

هر چقدر هم که در رابطه بانقطه شروع گیج شدید، نگران نشوید.

ابراز تأسف کردن مهارتی قابل یادگرفتن است.

این رفتار، کاری مفید برای انجام دادن و نیز بخش مهمی از مهارت های کلی ارتباط است.

هدر سایت مشاوره خانواده