نوشته‌ها

روش های مشاوره خانواده
روش های مشاوره خانواده

برای تشخیص تاثیرگذاری روش های مشاوره خانواده باید به نکات زیر توجه کرد: روش حضوری به دلیل حضور فرد و ارتباط رو در رو موثر ترین است. زیرا: دکترخانواده رفتار فرد را می بیند پیوسته است نشان دهنده انگیزه فرد برای بهبود موضوع است تمامی خانواده حضور داشته و قضائت درست صورت می گیرد مشاور […]