نوشته‌ها

سایت مشاوره خانواده
سایت مشاور خانواده

وظیفه اصلی “سایت مشاوره خانواده” به وجود آوردن یک رابطه ی خوب  و قبول کردن  آن بدون  گذاشتن شرط برای رجوع کننده می باشد.   تا بتواند به رجوع کننده و یا خانواده او یاری دهد تا با اطلاعات و شناخت و یاد گرفتن توانایی‌های مطلوب به برطرف کردن مسئله ها دست پیدا کنند و […]