نوشته‌ها

بهترین مشاوره
بهترین مشاوره

بهترین مشاوره

بهترین مشاوره موفق ، وقتی می باشد که مشاوری خوب و متخصص  خصوصیاتی همچون شخصیت برجسته ، علمی و مهارت‌های لازم جهت آن موضوع را دارا باشد.

بهترین وصفیاتی که برای یک مشاور خوب می توان نام برد شامل:

 • خوش خلق بودن و رفتار شایسته با اطرافیان
 • برخوردار بودن از نگاه مثبت نسبت به زندگی
 •   مهارت داشتن در  نفوذ  رجوع کننده
 • مهارت داشتن در تصمیم گیری در فرصت مطلوب
 • صبور بودن در فشارهای روانی در شرایط مخصوص و بحرانی
 • فرو بردن خشم ،مهارت داشتن در درک و تمام هیجان های آدمی
 •   مهارت داشتن در شناسایی مسئله ها
 • مشکلات و بررسی آنها

 

بهترین مشاوره

 

خصوصیات یک درمانگر که نقشه پر اهمیتی در موفق بودن آنها دارد شامل موارد زیر است:

 1. در مسئله مورد بحث عالم و صاحب نظر باشد

مانند:

 • مسئله های روانشناسی
 • دانستن همه فنون علمی و آگاهی دهنده اجتماعی
 • شغلی
 • دینی
 • غیره باشد.
 1. مهارت داشتن در به وجود آوردن رابطه عاطفی با اطرافیان راهنمایی های کارآمد موفق شدن خود را در این مسئله می‌دانند

که توانایی این را دارند با به وجود آوردن رابطه هایی به رجوع کنندگانشان بپردازد تا از توجه مطلوب رفتار و از تهدید کردن دور باشند،

در صورتی که در این رابطه هر دو طرف حس بودن کافی را داشته باشند به عنوان یک شخصیت واقعی فعالیت می کند.

این رابطه می توانند به طور ناخودآگاه معالجه کننده باشد و به این بستگی دارد که مشاور به عنوان یک شخص واقعی فعالیت کند.

 1. خالص بودن مشاوره
 • باید برای قبول کردن مسئولیت مشاوره انگیزه خود را مورد تحقیق قرار دهد
 • انتظاراتش را درباره ارتباط خود با دیگران خالص کند.
 • بعضی از مشاوران در اکثر اوقات از علتهای راضی بودن شخصی خود در مقابل مشاوره اطلاعی ندارند
 • بدون هیچ انگیزه ای به دیگران مشورت می دهند هدف خالصی ندارند

بلکه برای دور شدن از مواجه شدن با مشکل های شخصی ،مثل اینکه بهترین مشاوره برای او دارای اعتبار می باشد به قبول کردن دکتر اقدام می‌کنند.

ادامه مطلب …