نوشته‌ها

مشکلات خانوادگی و لجبازی فرزندان
مشکلات خانوادگی و لجبازی فرزندان

خانواده بیش از هر عنصر دیگری در ایجاد رفتارهای نافرمانی و لجبازی کودکان نقش دارند، تا جاییکه می توان گفت یکی از بهترین راه های کنترل لجبازی کنترل و بهبود ارتباطات و روابط خانوادگی می باشد. در این مقاله در راستای سایر مقالات ارائه شده در این سایت در مورد لجبازی کودکان به دیگر عوامل مرتبط با خانواده که بر ایجاد این اختلال نقش دارند پرداخته شده است.

عدم کنترل خشم وعصبانیت در خانواده

خشم وعصبانیت معمولآ منجر به جنگ قدرت می شود. عصبانیت والدین که هدف از آن تغییر رفتار فرزندان است معمولآ نتیجه معکوس می دهد. فرزند مقاومت می کند ودر برابر عصبانیت والدین سرکش می شود.عصبانیت والدین می تواند موجب ایجاد ترس و وحشت در فرزندان شود، روحیه تمرد وانتقام رادر آنان تقویت کند واین پیام را به آن ها بدهد که تا عصبانی نشوی کسی با تو همکاری نخواهد کرد. در نتیجه از هر گونه همکاری منصرف شوند. ودر بزرگسالی هم عصبانیت به خرج بدهند وعصبانی باشند؟

خشم والدین به سمت فرزند موجب تحریک رفتار مقابله جویانه در وی می شود. او با خود فکر می کند” برای این که قدرتمند وارزشمند به نظر برسم باید به تو “نه” بگویم.” ” اگر جواب بزرگ ترها را بدهم ثابت می کنم که یک آدم بزرگ هستم.” فرزند شما با این تفکر معتقد است ارزش انسان و توانایی او با مقابله جویی ونا فرمانی نسبت به دیگران مشخص می شود. همچنین فکر می کند توانایی انسان فقط از طریق پرخاشگری کلامی نسبت به افراد بزرگ تر مشخص می شود. او با خود می گوید” برای این که ثابت کنم به خودم مسلط هستم باید نسبت به درخواست ودستور بزرگ ترها مقاومت نشان دهم.

زمانی که افراد خانواده نمی توانند خشم وعصبانیت خود را مهار کنند در موقعیتی قرار می گیرند که ناخواسته بر میزان لجبازی و مخالفت جویی در کودک ونوجوان می افزایند وسبب شکل گیری یک چرخه ی معیوب رفتاری می شوند. در این مواقع اصطلاحآ والدین در ” تله ی لجبازی” می افتند وخروج از این بن بست برای آن ها دشوار می شود. افتادن در این تله دو حالت دارد:

یکی هنگامی است که والدین با خشم وعصبانیت بر خواسته ها ونظرات خود اصرار وپا فشاری می کنند ودیگری هنگامی است که فرزند آن ها با خشم بر خواست های خود اصرار می کند. با بروز و شکل گیری این تعارضات هر دو طرف مصمم اند تا نظرات خود را عملی کنند وهمین امر ممکن است باعث ایجاد درگیری وتعارض بین آن ها شود.

فشار روانی واسترس بر والدین

برخی از والدین به علت ویژگی های شخصیتی خود آمادگی بیش تری برای تجربه استرس وناراحتی در زندگی دارند وهمین امر نیز به نوبه خود بر میزا ن آسیب پذیری آن ها تاثیر می گذارد.دراین زمینه متغیری به نام عاطفه مندی منفی مطرح است. عاطفه منفی یک خلق منفی نافذ است که با اضطراب، افسردگی وخصومت مشخص می شود. آمادگی کلی فرد برای منفی دیدن چیزها بیش تر از حوادث خاص در تجربه استرس وناراحتی اهمیت دارد.

والدینی که عاطفه مندی منفی بالایی دارند، در برابر طیف وسیعی از موقعیت ها، ناراحتی ونارضایتی زیادی را ابراز می کنند. طبیعتآ این والدین در برابر کوچکترین حرف نشنوی و نافرمانی فرزند خود ناراحتی ونارضایتی زیادی را ابراز می کنند.

شیوه توصیفی منفی گرایانه، عامل دیگری در افزایش استرس است. برخی والدین زمانی که وقایع پر استرس را غیر قابل کنترل می بینند، اختلالات ونقایص هیجانی، انگیزشی، شناختی ورفتاری شدیدی نشان می دهند. این والدین وقایع منفی زندگی خود را درونی، پایدار وغیر قابل کنترل می دانند . آن ها در موقعیت های دشوار بر مسئله متمرکز نشده و از مقابله های متمرکز بر هیجان استفاده می کنند. گاهی وقتی در مقابل بد رفتاری های فرزند خود قرار می گیرند، خود را درمانده احساس کرده واز اجتناب به عنوان راه حل استفاده می کنند وفرزند را به حال خود رها می کنند. والدینی که استرس زیادی را تجربه می کنند دچار افکار غیر منطقی ونشخوار فکری شده، مرتب منفی بافی کرده ودر حال انتقاد از فرزند خود هستند. گاهی نیز خسته وفرسوده ومنزوی شده، راه هر گونه ارتباط با فرزند را می بندند.

افکار غیر منطقی ونشخوارهای فکری موجب تشدید عصبانیت والدین از فرزند خود می شود وراه را برای برقراری هر گونه ارتباط خوب وموثر می بندد ودر نتیجه بر میزان لجبازی و نافرمانی کودک یا نوجوان می افزاید.

ضمن آن که افزایش استرس واضطراب والدین و کاهش اعتماد به نفس و افکار وباورهای غیر منطقی زمینه ایجاد افسردگی را در آن ها فراهم می کند. افسردگی والدین موجب بی انگیزگی آن ها نسبت به ایجاد تغییرات رفتاری در فرزندشان شده، لجبازی ونافرمانی را در فرزند تداوم می بخشد.

مشکلات خانوادگی و لجبازی فرزندان

مشکلات خانوادگی و لجبازی فرزندان

اختلافات شدید خانوادگی

وقتی هر یک از والدین دچار مشکل زناشویی ویا دشواری ارتباط با همسر خود شده باشند در بر آوردن نیاز های

فرزندان شان نیز ناتوان خواهند بود. این مشکلات می تواند از مشاجرات کوچک پرخاش جویانه به کشمکش های دایمی کشیده شود. تحقیقات نشان می دهد کودکان ونوجوانانی که مشکلات سازگاری متعددی دارند معمولآ والدینی با مشکلات زناشویی/ ارتباطی داشته اند……..

والدینی که با یکدیگر اختلاف نظر دارند و در مشاجرات از فرزندان خود می خواهند طرف یکی از والدین را بگیرد یا درگیر در مشاجرات والدین شود. فرزندان در نگرانی های والدین خود شریک می شوند. در این موقعیت ها اتحاد های پنهانی شکل می گیرند و مثلث روابط تشکیل می شود ومی تواند رابطه زن وشوهر را مشکل تر کند. ضمن این که یار کشی با یکی از فرزندان و تشکیل مثلث های خانوادگی موجب تشدید مشکلات رفتاری فرزندان می شود. اغلب مشاهده می شود یکی از والدین در مورد اختلافات با همسر با فرزندان خود مشورت کرده و آنان را در نگرانی های خود شریک می کنند. این موقعیت موجب تشدید نگرش منفی فرزندان نسبت به والد دیگر شده واین نگرش های منفی دامنه نا فرمانی ، حرف نشنوی ولجبازی را وسیع تر می کند. ضمن آن که فرزندان با مشاهده اختلافات، درگیر ی ها، جروبحث ها، خشونت ها، لجبازی ها وناتوانایی ها در حل مسائل همین رفتارها را یاد گرفته والگوبرداری کرده واز آن تبعیت وتقلید می کنند.

طلاق والدین

عوارض ناشی از طلاق و به ویژه اثرات شدید روحی و روانی آن بر روی فرزندان بر هیچ کس پوشیده نیست.بنا بر مطالعات انجام شده، فرزندان بعد از جدایی دچار ناراحتی ونگرانی های گوناگون می شوند. در سال اول جدایی، احساس خشم، ترس، افسردگی و گناه زیادی در فرزندان ظاهر می شود.(دارسی،۲۰۱۱ ومایو،۲۰۱۲)

واکنش فرزندان در سنین پیش از دبستان(سه تا پنج سالگی) به صورت خشم وافسردگی نمایان می گردد. پسرها معمولآ نآرام تر، خشن ترو شیطان تر می شوند.در بعضی موارد به اندازه سابق، شوقی به بازی باسایر کودکان نشان نمی دهند واغلب ترجیح می دهند تنها باشند. چنانچه در مهد کودک باشد، به جای همکاری به هنگام بازی دسته جمعی، سعی می کنند اخلال وبی نظمی ایجاد کنند بعضی از دخترها عصبی مزاج می شوند،اما برخی دیگر رفتار بزرگ ترها را در پیش می گیرند. این جور بچه های “کمال طلب” بیش از حد مراقب رفتار وپاکیزگی هستند وضمنآ سایر بچه ها را مثل پدر یا مادر یا معلم سرزنش می کنند یا پند واندرز می دهند. بچه های این سن وسال اغلب غمگین وافسرده، به نظر می رسند. زود به گریه می افتند وزیاده طلب می شوند(تایبر وتوراندخت تمدن ،۱۳۸۴)

ازدواج مجدد والدین

تحقیقات نشان می دهد که ازدواج مجدد والدین به ویژه اگر پس از طلاق صورت گیرد بر مشکلات رفتاری و لجبازی کودکان می افزاید (ایمری، ۱۹۹۹). معمولآ همین که یک فرزند طلاق می فهمد والدش تصمیم گرفته است با فرد دیگری ازدواج کند، درک می کند که پدر ومادرش آشتی نخواهند کرد. برای بسیاری از کودکان رویای آشتی پدر ومادر همواره سوسو می زند تا آن که ازدواج یک والد عملآ به این رویا پایان می دهد. بسیاری از کودکان ازدواج یکی از والدین شان را شکست خود تلقی می کنند وبه همین دلیل سوگوار می شوند. در نتیجه ممکن است نامادری یا ناپدری جدید را مقصر ومسئول این شکست بدانند. اگر آشنایی با همسر جدید به پیش از طلاق باز گردد، مشکل شدیدتر خواهد بود.

با ازدواج مجدد والد حتما تفاوت های کوچک وبزرگی در قوانین، رسوم، برنامه ها وحتی امور روزمره کودک (مانند وقت غذا خوردن وخوابیدن، جای نگهداری اشیا وحد قابل قبول نامرتبی) وجود خواهد داشت که پذیرش این قوانین واطاعت پذیری از آن ها برای او دشوار است. دیدار و آشنایی با خویشاوندان تازه برای او سخت است. برخی کودکان آشنایی با خویشاوندان جدید را خیانت به وفاداری آن ها به خویشاوندان قدیمی می دانند. بدین ترتیب بدخلقی و لجبازی در هنگام دیدار با آن ها در کودکان طبیعی است.

منبع :مشکلات خانوادگی و لجبازی فرزندانروانشناسی کودک

حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانی
حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانی

هر شخصی دارای (یک یا چند مورد) اختلافات خانوادگی می باشد.

تنش ها یا جر و بحث های اتفاقی یک بخش نرمالی از زندگی خانوادگی هستند.

چه در صورتی که این اختلافات با والدین شما باشد یا با برادران و خواهران شما باشد، یک سری مواردی وجود دارند که شما با انجام دادن آنها می توانید از بدتر شدن اختلافات موجود جلوگیری کنید.

با این وجود، در صورتی که احساس ناایمنی کنید یا نتوانید خودتان مشکل موجود را حل کنید، شما باید کمک بگیرید.

می توانید از دفاتر برتر کانون مشاوران ایران راهنمایی بگیرید.

این مقاله برای افراد زیر مفید است:

با والدین / مراقبان / برادر / خواهر خودتان اختلاف داشته باشید
به دنبال پیدا کردن یک سری توصیه هایی در مورد نحوه صحبت کردن با خانواده خودتان باشید
شما می خواهید بدانید که به چه نحوی می توانید تنش موجود با اعضای خانواده را از بین ببرید.

حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانیحل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانی

اختلافات با والدین و مراقبان

دلایل رایجی که برای اختلاف داشتن با والدین، مراقبان یا سرپرستان وجود دارند، عبارتند از:

عقاید و ارزش های شما با یکدیگر متفاوت باشند
ارتباط ضعیفی داشته باشید: شما شناخت صحیحی از یکدیگر نداشته باشید و سریع نتیجه گیری کنید
شما می خواهید استقلال شما بیشتر از استقلالی باشد که می خواهید به طرف مقابل بدهید
احساس می کنید که رفتار صورت گرفته با شما همانند رفتاری می باشد که با بچه صورت می گیرد.
آنها به حریم خصوصی شما احترام نگذارند
تغییرات گسترده ای در خانواده شما صورت بگیرد: جدا شدن، طلاق گرفتن، به دنیا آمدن فرزند جدید یا جابجایی
یک سری فشارها یا انتظاراتی نسبت به دوستان ، شغل ، آزمون ها، کارهای طاقت فرسا و یا حتی سبک زندگی شخصی شما وجود داشته باشد.

اختلاف خانوادگی با برادر و خواهر

بله، اذیت شدن شما توسط برادران یا خواهران شما به عنوان یک عاملی شناخته می شود که منجر به عصبانیت شما می شود.

مواردی که می توانند منجر به سخت تر شدن تحمل این اختلافاتها شوند، عبارتند از:

تفاوت های سنی

حسادت، یا اینکه احساس کنید به اندازه کافی خوب نمی باشید
نبود جا
برادرخوانده ها، خواهر خوانده ها یا خانواده های ناپدری یا نامادری
رقابت داشتن در مطالعه، ورزش یا سایر موفقیت ها

اختلاف خانوادگی با برادر و خواهراختلاف خانوادگی با برادر و خواهر

با اختلافات موجود به چه نحوی برخورد شود

روش های مختلفی برای برخورد با اختلافات خانوادگی وجود دارد. در ادامه یک سری مواردی بیان شده اند که شما می توانید انجام بدهید.

حتی در صورتی که این موارد یک فرصت و زمانی را برای شما ایجاد کنند که نسبت به اقدام بعدی فکر کنید، یک نقطه شروعی برای شما خواهند بود.

در رابطه با موارد کوچک بحث نکنید

در صورتی که اختلاف کوچکی داشته باشید، همانند اذیت کردن، سعی نکنید که به این اختلاف ادامه دهید. در صورت امکان، از این عضو خانواده دوری کنید.

حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانی

حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانی

تا ۱۰ بشمارید

شاید این کار احمقانه باشد، ولی دور شدن و شمردن تا عدد ده می تواند یک روش خوبی برای اجتناب از گفتن مواردی باشد که بعدا منجر به ایجاد ناراحتی و پشیمانی می شود.

همچنین اینکار به شما فرصت مناسبی را خواهد داد تا واکنش و پاسخ بهتری ارائه دهید.

یک فاصله ای ایجاد کنید

در حالیکه این مورد منجر به حل مشکل نمی شود، ولی یک مقدار فاصله داشتن با دوستان یا خودتان می تواند مفید باشد.

در این فاصله ایجاد شده سعی کنید که ورزش بکنید و یا آرامتر شوید.

یک مورد دیگری را جایگزین این اختلاف کنید

ارائه یک دیدگاه متفاوت می تواند به شما کمک کند تا دلیل وجود داشتن اختلافات را متوجه شوید. همچنین می تواند به شما کمک کد تا استراتژی های مفید برای حل کردن یا مدیریت کردن آن را شناسایی کنید.

توصیه هایی برای بحث کردن در مورد اختلافات خانوادگی

در صورتی که با والدین خودتان اختلاف دارید، شاید سعی کنید که یک مکالمه آرامی با آنها و در رابطه با شرایط موجود داشته باشید.

شاید آنها با دیدن اینکه شما چنین رهیافت مناسبی را برای حل مشکل استفاده می کنید، به خصوص در صورتی که شما آن را شروع کنید، تحت تاثیر قرار بگیرند.

ارتباطات مشخص و آرام حتی در مورد برادران و خواهران اذیت کننده هم می تواند بهترین روش قابل دسترس برای پیدا کردن مشکلات موجود و از بین بردن مشکلات موجود باشد.
توصیه هایی برای بحث کردن در مورد اختلافات خانوادگیتوصیه هایی برای بحث کردن در مورد اختلافات خانوادگی

حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانی

یک زمانی را انتخاب کنید که هیچ فردی عصبی، ناراحت، دارای استرس و یا خسته نباشد.
یک مکانی را انتخاب کنید که بدون هیچ عامل مزاحمی می توانید در آنجا بشینید و صحبت کنید.
نسبت به سازش تمایل داشته باشید و گزینه هایی را که می خواهید بپذیرید را مطرح کنید
از نیشخند زدن یا حمله زبانی به فرد دیگر اجتناب کنید.
صادق باشید. در صورتی که یک موردی شما را ناراحت می کند، اجازه بدهید که فرد دیگر هم نسبت به آن مطلع باشد.
به گفته های طرف مقابلتان گوش کنید و بپذیرید که سطح مقبولیت دیدگاه آنها می تواند دقیقا مشابه سطح مقبولیت دیدگاه شما باشد. (گفتن این مورد بسیار راحت تر از انجام دادن آن می باشد، ولی ارزش زیادی دارد!)
زمانی که نسبت به یک موردی توافق کردید، به دنبال دستیابی به آن باشید – شاید این کار در یک دوره زمانی صورت بگیرد.
در صورتی که صحبت کردن در مورد احساسات امکان ناپذیر باشد، سعی کنید یک ایمیل یا نامه ای بنویسید و احساسات خودتان را در آن توضیح دهید!

در صورتی که نتوانید به یک توافق دست پیدا کنید، شاید مجبور باشید که بر روی “عدم سازش توافق کنید”.

به یاد داشته باشید که شما می توانید گزینه های خودتان را که بر مبنای تجربیات شخصی خودتان می باشد و همچنین عقاید و ارزش های خودتان را داشته باشید و هیچ نیازی نیست که همواره با خانواده خودتان موافق باشید.

در صورتی که احساس ایمنی نکنید

در صورتی که احساس کنید در موقعیت خطرناک قرار دارید، حتما به کمک های اوژانسی مراجعه کنید. شما مجبور نیستید که خودتان این مشکل را حل کنید.

یک سری خدماتی وجود دارند که شما می توانید از آنها استفاده کنید تا بهترین رهیافت موجود را انتخاب کنید و راه حل های بهتری را در اختیار داشته باشید.

می توانید از دفاتر برتر کانون مشاوران ایران راهنمایی بگیرید.
مشاورکو : مرکز مشاوره روانشناسی و مشاوره خانواده

برترین مقالات خانواده و زوج درمانی با رویکرد بهبود روابط میان خانواده
مشاوره قبل از ازادواج برای روج های جوان با آموزش روابط و و رفتار پیش از ازدواج
مشاوره طلاق و جدایی به منظور حل مشکلات زناشویی و نجات زندگی والدین و یا آغاز زندگی پس از طلاق
روابط جنسی و زناشویی به منظور درمان مشکلات دیرانزالی، زودانزالی، خوشنت جنسی ، تجاوز
تشخیص و پیشگیری از خیانت و تعهد مندی میان زوجین و جلوگیری از طلاق عاطفی و جنسی
ارتباط با جنس مخالف پیش از ازدواج ، دوره نامزدی و عقد و داشتن روابط در بستر علمی و اجتماعی بدون مشکلات و چالش ها

منبع :حل اختلافات خانوادگی بر اساس نظریه خانواده درمانیمشاوره