تفسیر نتایج آزمون پرسشنامه (QUE)
تفسیر نتایج آزمون پرسشنامه (QUE)
مأموریت QUE که یک پرسش VAS را نشان می‌دهد
پرسشنامه (QUE)
تفسیر نتایج آزمون حافظه تشخیص الگو (PRM)
حافظه تشخیص الگو (PRM)
تفسیر نتایج آزمون یادگیری موارد مرتبط جفتی (PAL)
تفسیر نتایج آزمون یادگیری موارد مرتبط جفتی (PAL)
صفحه آزمون PAL که نشان¬دهنده یک الگو در وسط صفحه می‌باشد
یادگیری موارد مرتبط جفتی (PAL)
تفسیر نتایج آزمون تغییر مقدار انباشت های کمبریج (OTS)
تفسیر نتایج آزمون تغییر مقدار انباشت های کمبریج (OTS)
مرحله ارزیابی شده OTS که نشان دهنده مسئله 5 حرکتی است
تغییر مقدار انباشت های کمبریج (OTS)
تفسیر نتایج آزمون انطباق با تحقیق بصری نمونه (MTS)
تفسیر نتایج آزمون انطباق با تحقیق بصری نمونه (MTS)