X
    دسته بندی ها: کتاب CANTAB

یادگیری موارد مرتبط جفتی (PAL)

تشریح PAL

آزمون PAL، حافظه تصویری و یادگیری جدید را ارزیابی می‌کند.
این آزمون حساسیت زیادی نسبت به تغییرات در عملکرد پیشانی میانی مغز دارد.

نمایش دادن

جعبه‌ها بر روی صفحه نمایش داده می‌شوند و به صوردت تصادفی باز می‌شوند. یک یا چند مورد از آن¬ها دارای یک الگو خواهند بود.


شکل ۲۹٫ صفحه آزمون PAL که یک الگو در یک جعبه باز را نشان می‌دهد.

مأموریت

هر حالت از مأاموریت¬ها شامل چندین مرحله است که فرد باید آن¬ها را به ترتیب کامل کند. برای هر مرحله¬، جعبه‌ها بر روی صفحه نمایش داده می‌شوند. این جعبه‌ها به صورت تصادفی و در یک زمان باز می‌شوند.

یک یا چند مورد از آن¬ها دارای یک الگو خواهند بود. بعد از آن الگوهای نشان داده شده در جعبه‌ها، یک بار در وسط صفحه نمایش داده می‌شوند و زمانی که الگو‌ها در موقعیت اصلی و ابتدایی¬شان قرار بگیرند، فرد باید جعبه را لمس کند.


شکل ۳۰٫ صفحه آزمون PAL که نشان¬دهنده یک الگو در وسط صفحه می‌باشد.

بر اساس نوع آزمون، هر مرحله می‌تواند در کل شش یا ده تلاش(آزمایش) داشته باشد. (اولین مرحله مربوط به ارائه تمامی شکل‌ها می‌باشد و بعد از آن تا پنج یا نه بار ارائه¬ها تکرار می‌شوند) در صورتی که فرد اشتباه انجام بدهد، الگوها یک¬بار دیگر نمایش داده خواهند شد تا فرد موقعیت آن¬ها را دوباره به یاد بیارد.

زمانی که فرد تمامی موقعیت¬ها را به درستی بگوید، آن¬ها وارد مرحله بعدی خواهند شد. در صورتی که فرد نتواند به صورت صحیح یک مرحله را کامل کند، آزمون خاتمه خواهد یافت.

حالت‌های آزمون PAL

آزمون PAL دارای هفت حالت می‌باشد که بعضی از آن¬ها فرم¬های موازی هستند:

• بالینی
• عملکرد بالا
• موازی ۱ تا موازی ۵
• موازیa2 – a4 – a 6 – a8 – چهار تلاش۱ به موازی a2- a4 – a6 – a8 – چهار تلاش۴
• موازی – pa2 – شش تلاش۱ به موازی – pa2- شش تلاش۵
• Pa2 – a3 – a4 – a5 –a6- شش تلاش۱ به pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – شش تلاش۵
• Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش۱ بهpa2 –a3 – a4 – a5 – a6 – a8 شش تلاش۴
 مطمئن شوید که برای حالتی که استفاده می‌کنید، از دستورالعمل اجرایی صحیحی پیروی می‌کنید.

حالت بالینی

حالت بالینی PAL دارای هشت مرحله است:
• مرحله ۱ ۱ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۲ ۱ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۵ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۶ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۷ ۶ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۸ ۸ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) دارد(درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه¬ شده تا ۹ بار تکرار می‌شوند). تمامی مراحل ارزیابی می‌شوند. این یک حالت اصلی و ارجینال برای آزمون است و برای جمع‌آوری اطلاعات هنجاری به¬کار¬گرفته می‌شود.

حالت عملکرد بالا

حالت عملکرد بالا از PAL دارای شش مرحله می‌باشد:
• مرحله ۱ ۳ الگو ۶ جعبه تمرینی
• مرحله ۲ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۶ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۸ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۵ ۱۰ الگو ۱۰ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۶ ۱۲ الگو ۱۲ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) ادامه دارد(درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه شده تا ۹ ارائه تکرار می‌شوند). این آزمون فقط برای داوطلبان سالم توصیه می‌شود چرا که دشواری¬های خاصی دارد.

.حالت‌های موازی

حالت‌های موازی PAL دارای پنج مرحله می‌باشند:
• مرحله ۱ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی¬ شده
• مرحله ۲ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۶ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۵ ۸ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) ادامه دارد (درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه شده تا ۹ بار تکرار می‌شوند). این آزمون مراحل کمتری نسبت به حالت بالینی دارد و تمامی مراحل ارزیابی شده می‌باشند.

موازی – a2 – a4 – a6 – a8 – چهار تلاش

حالت‌های موازی – a2 – a4 – a6 – a8 – چهار تلاش دارای چهار مرحله می‌باشند.

• مرحله ۱ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۲ ۴ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۶ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۸ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) ادامه دارد (درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه شده تا ۹ بار تکرار می‌شوند). تمامی مراحل ارزیابی شده می‌باشند.

حالت‌های موازش pa2 شش تلاش

حالت‌های pa2 شش تلاش دارای پنج مرحله می‌باشند:
• مرحله ۱ ۲ الگو ۶ جعبه تمرینی
• مرحله ۲ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۶ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۵ ۸ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) ادامه دارد (درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه شده تا ۹ بار تکرار می‌شوند). تمامی مراحل ارزیابی شده می‌باشند.

داشتن تلاش کمتر به معنای آن است که این حالت زمان اجرای کوتاه¬تری نسبت به حالت موازی دارد به نحوی که می‌تواند توسط فرد سالم و در زمانی که زمان محدود باشد، مورد استفاده قرار بگیرد.

حالت‌های Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – شش تلاش

حالت‌های Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – شش تلاش از PAL دارای شش مرحله می‌باشد

• مرحله ۱ ۲ الگو ۶ جعبه تمرینی
• مرحله ۲ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۴ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۵ ۵ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۶ ۶ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) ادامه دارد(درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه شده تا ۹ بار تکرار می‌شوند). تمامی مراحل ارزیابی شده می‌باشند.

به دلیل اینکه در این حالت‌ها، حداکثر شش الگو وجود دارد این الگو برای افراد سالم توصیه نمی‌شود، ولی برای افرادی که تا حدی دارای نقایص حافظه¬ای هستند، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد

حالت‌های Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش

حالت‌های Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش از PAL دارای هفت مرحله می‌باشد.
• مرحله ۱ ۲ الگو ۶ جعبه تمرینی
• مرحله ۲ ۲ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۳ ۳ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۴ ۴ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۵ ۵ الگو ۶ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۶ ۶ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده
• مرحله ۷ ۸ الگو ۸ جعبه ارزیابی شده

در کل، هر مرحله تا ۱۰ آزمایش(تلاش) دارد (درمرحله اول تمامی شکل‌ها نمایش داده می‌شوند و بعد از آن موارد ارائه شده تا ۹ بار تکرار می‌شوند). این حالت در سطوح پایین¬تر، مسائل بیشتری نسبت به سایر حالت‌ها دارد و به همین دلیل دیدن نقطه¬ای که فرد شروع به داشتن مشکل می‌کند، راحت¬تر دیده می‌شود.

زمان¬های اجرا

زمان اجرای این آزمون بر اساس حالت موجود، متغیر است و تقریبا شش دقیقه(حالت‌های موازی و موازی pa2 شش تلاش)، هفت دقیقه(حالت‌های Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش و حالت‌های موازی a2 – a4 – a6 – a8 چهار تلاش) تا تقریبا ده دقیقه(حالت بالینی) یا دوازده دقیقه(حالت عملکرد بالا) متغیر است ولی بیشتر تحت تاثیر معایب فرد و تعداد ارائه¬های تکرار شده مورد نیاز قرار دارد.

دستورالعمل اجرایی PAL بالینی

حالت‌های مربوط به این آزمون متفات هستند. این موارد مربوط به دستورالعمل¬های اجرایی حالت بالینی هستند.

یک الگو (مراحل۱ و ۲)

زمانی که صفحه شروع PAL نمایش داده می‌شود، بگویید:

برای شروع مرحله الگوی اول، K را فشار بدهد. زمانی که الگو ظاهر می‌شود، بگویید:

مطمن باشید که فرد به صورت منظم و مناسب به جعبه‌ها نگاه می‌کند. زمانی که تمامی جعبه‌ها باز شدند، الگو در وسط صفحه نمایش داده خواهد شد. بگویید:

در صورتی که فرد گزینه درستی را لمس کند، صفحه نمایش عبارت همه درست هستند را نمایش خواهد داد. در این لحظه بگویید:

زمانی که فرد آماده شد، با فشار دادن K به مرحله الگوی بعدی حرکت کنید.

در مواردی که اشتباه صورت بگیرد:

در صورتی که فرد در طول یک مرحله اشتباه انجام بدهد، صفحه عبارت همه درست هستند را بلافاصه بعد انتخاب نمایش نخواهد داد؛ در عوض کامپیوتر مکثی خواهد داشت و بعد از آن الگو(ها) را دوباره نشان خواهد داد.
در طول مکث کامپیوتر بگویید که :

به منظور کمک به آزمون¬گیرنده برای ثبت کردن تعداد آزمایش‌هایی(تلاش¬ها) که فرد در این مرحله کامل کرده است، زمانی که الگو در وسط صفحه نمایش داده شود، یک شماره دو رقمی در بخش خاکستری در گوشه سمت راست و پایین صفحه نمایش داده می‌شود. اختلاف ما بین این دو عدد شماره¬، شماره آزمایش فعلی را نشان خواهد داد:
شماره نمایش داده شده شماره آزمایش
بدون شماره
۵۳
۹۶
۸۴
۷۲
۹۳
۷۰
۹۱
۹۰
۱۰۰ ۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
(در صورتی که در هر مرحله۱۰ تلاش اشتباه داشته باشد، آزمون خاتمه خواهد یافت.)

در پایان مرحله صحیح دوم با یک الگو، کامپیوتر عبارت تمامی موارد صحیح هستند. ۲ الگوی جدید را نشان می¬دهد.

دو الگو (مراحل۳و۴)

با گفتن عبارت زیر، به فرد اطلاع بدهید که در این مرحله دو الگو وجود خواهند داشت:

برای ادامه دادن، K را فشار بدهید. زمانی که الگو‌ها ظاهر شوند، به آن¬ها اشاره کنید و بگویید:

زمانی که تمامی جعبه‌ها باز شدند، الگو‌ها به نوبت و در وسط صفحه نمایش داده خواهند شد.
زمانی که دو الگو در وسط صفحه نمایش داده شدند، این راهنمایی را به فرد بگویید:

شما می‌توانید این پیام را به فرد بدهید:

مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

در صورتی که فرد هر دو جعبه را به درستی انتخاب کند، صفحه نمایش عبارت همه موارد درست هستند را نمایش خواهد داد.

سه الگو (مراحل ۵ و ۶)

در صورتی که فرد انتخاب درستی در دومین مرحله دو الگویی داشته باشد، صفحه عبارت همه موارد صحیح هستند. ۳ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.
با گفتن پیام زیر، به فرد اطلاع بدهید که در این مرحله سه الگو وجود دارند:

زمانی که فرد آماده باشد، برای ادامه دادن K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

در صورتی که فرد اولین مورد از مرحله سه الگویی را به درستی کامل کند، برای شروع مرحله دوم سه الگویی، K را فشار بدهید.

در صورتی که فرد انتخابی درست در دومین مرحله سه الگویی داشته باشد، صفحه عبارت همه موارد صحیح هستند. ۶ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

شش الگو (مرحله ۷)

برای شش الگو (این سطح کلا یک مرحله دارد)، حتی افراد خوب هم ممکن است که اشتباه داشته باشند و باید به یاد داشت که آن¬ها باید در یک آزمایش(تلاش)، همه موارد را به درستی بگویند، ولی این امکان هم وجود دارد که آن¬ها بیش از یک آزمایش انجام بدهند.
در این مرحله به آن¬ها بگویید:

در این لحظه K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کرد، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. آخرین مجموعه از الگوها را نمایش خواهد داد.

هشت الگو (مرحله ۸)

این عبارت را بگویید:
در این لحظه ، K را فشار بدهید
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

در پایان این مرحله یا در صورتی که فرد بیش از ۱۰ اشتباه انجام بدهد، زودتر از آن آزمون خاتمه خواهد یافت.

دستور العمل اجرایی عملکرد بالای PAL

حالت‌های موجود برای این آزمون‎ها متفاوت هستند. این دستورالعمل¬ها برای حالت عملکرد بالا می‌باشند.

سه الگو (مراحل۱و ۲)

زمانی که صفحه شروع PAL نمایش داده می‌شود، بگویید:

برای شروع مرحله اول، K را فشار بدهید. زمانی که الگوها ظاهر می‌شوند، به آنها اشاره کنید و بگویید:

زمانی که تمامی جعبه‌ها باز شدند، الگو‌ها به نوبت در وسط صفحه نمایش داده خواهند شد.
زمانی که الگو‌ها در وسط صفحه نمایش داده می‌شوند، این راهنمایی را به وی ارائه دهید:

شما می‌توانید این پیام را به فرد بدهید:

در صورتی که فرد همه جعبه‌ها را به درستی لمس کند، فرد عبارت همه موارد صحیح هستند را خواهد گفت. در این لحظه بگویید:

زمانی که فرد آمادگی داشته باشد، با فشار دادن K به مرحله بعدی سه الگویی حرکت کنید.

زمانی که یک اشتباه صورت می‌گیرد:

در صورتی که فرد در طول یک مرحله اشتباه انجام بدهد، صفحه عبارت همه درست هستند را بلافاصه بعد انتخاب نمایش نخواهد داد؛ در عوض کامپیوتر مکثی خواهد داشت و بعد از آن الگو(ها) را دوباره نشان خواهد داد.

در طول مکث کامپیوتر بگویید که :

به منظور کمک به آزمون¬گیرنده برای ثبت تعداد آزمایش‌هایی(تلاش¬ها) که فرد در این مرحله کامل کرده است، زمانی که الگو در وسط صفحه نمایش داده شود، یک شماره دو رقمی در بخش خاکستری در گوشه سمت راست و پایین صفحه نمایش داده می‌شود. اختلاف ما بین این دو عدد شماره، شماره آزمایش فعلی را نشان خواهد داد:

شماره نمایش داده شده شماره آزمایش
بدون شماره
۵۳
۹۶
۸۴
۷۲
۹۳
۷۰
۹۱
۹۰
۱۰۰ ۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
(در صورتی که در هر مرحله ۱۰ تلاش اشتباه داشته باشد، آزمون خاتمه خواهد یافت.)

شش الگو (مرحله۳)

برای شش الگو(این سطح کلا یک مرحله دارد)، حتی افراد خوب هم ممکن است که اشتباه داشته باشند و پیام‌های انگیزشی بیشتر می‌تواند به آن¬ها داد.
در صورتی که فرد انتخاب درستی در مرحله الگوی دوتایی آخر داشته باشد، صفحه پیام همه موارد صحیح هستند. ۶ الگوی جدید را نمایش خواهد داد. بگویید:

در این لحظه K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به درستی این مرحله را کامل کند، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. هشت الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

هشت الگو (مرحله ۴)

این عبارت را بگویید:

در این لحظه، K را فشار بدهید
مثل قبل، در صورتی که فرد انتخاب اشتباه داشته باشد به وی بگویید:

بعد از اینکه این مرحله به درستی کامل شد، کامپیوتر عبارت همه موارد صحیح هستند. ۱۰ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

ده الگو (مرحله ۵)

این عبارت را بگویید:

در این لحظه ، K را فشار بدهید
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

دوازده الگو (مرحله ۶)

این عبارت را بگویید:

در این لحظه، K را فشار بدهید
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از این¬که این مرحله تمام شد، این آزمون خاتمه خواهد یافت.

دستورالعمل¬های اجرایی¬ موازی و موازی pa2 شش تلاش

حالت‌های موجود برای این آزمون‎ها متفاوت هستند. این دستورالعمل¬ها برای حالت‌های موازی و موازی pa2 شش تلاش می‌باشند.

دو الگو(مرحله۱و۲)

زمانی که صفحه شروع PAL نمایش داده شود، بگویید:

برای شروع مرحله اول، K را فشار بدهید. زمانی که الگوها ظاهر می‌شوند، به آن¬ها اشاره کنید و بگویید:

زمانی که تمامی جعبه‌ها باز شدند، الگو‌ها به نوبت در وسط صفحه نمایش داده خواهند شد.
زمانی که الگو‌ها در وسط صفحه نمایش داده می‌شوند، این راهنمایی را به وی ارائه دهید:

شما می‌توانید این پیام را به فرد بدهید:

در صورتی که فرد همه جعبه‌ها را به صورت درستی لمس کند، فرد عبارت همه موارد صحیح هستند را خواهد گفت. در این لحظه بگویید:

زمانی که فرد آمادگی داشته باشد، با فشار دادن K به مرحله بعدی سه الگویی حرکت کنید.
در صورتی که فرد در طول یک مرحله اشتباه انجام دهد، صفحه عبارت همه درست هستند را بلافاصه بعد انتخاب نمایش نخواهد داد؛ در عوض کامپیوتر مکثی خواهد داشت و بعد از آن الگو(ها) را دوباره نشان خواهد داد.
در طول مکث کامپیوتر بگویید که :

به منظور کمک به آزمون¬گیرنده برای ثبت کردن تعداد آزمایش‌هایی(تلاش‌ها) که فرد در این مرحله کامل کرده است، زمانی که الگو در وسط صفحه نمایش داده شود، یک شماره دو رقمی در بخش خاکستری در گوشه سمت راست و پایین صفحه نمایش داده می‌شود. اختلاف ما بین این دو عدد شماره، شماره آزمایش فعلی را نشان خواهد داد.

شماره نمایش داده شده شماره آزمایش
بدون شماره
۵۳
۹۶
۸۴
۷۲
۹۳
۷۰
۹۱
۹۰
۰۰ ۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
(در صورتی که در هر مرحله۱۰ تلاش اشتباه داشته باشد، آزمون خاتمه خواهد یافت.)سه الگو(مرحله۳)

در صورتی که فرد در آخرین مرحله الگوی دوگانه انتخاب درستی داشته باشد، صفحه عبارت همه موارد صحیح هستند. ۳ الگوی جدید را نمایش خواهد. بگویید که:
در این لحظه K را فشار بدهید.

مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کند، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. شش الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

شش الگو(مرحله۴)

در شش الگو (این سطح کلا یک مرحله دارد)، حتی افراد خوب هم ممکن است که اشتباه داشته باشند و پیام‌های انگیزشی بیشتر می‌تواند به آن¬ها داد.

در این لحظه K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کند، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. هشت الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

هشت الگو(مرحله۵)

این را بگویید.

در این لحظه K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

زمانی که این مرحله خاتمه می‌یابد، آزمون تمام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی موازی –a2 – a4 –a6 – a8 – چهار تلاش

حالت‌های موجود برای این آزمون‎ها متفاوت هستند. این دستورالعمل¬ها برای حالت موازی –a2 – a4 –a6 – a8 – چهار تلاش شش تلاش می‌باشند. تمامی مراحل مربوط به این حالت، ارزیابی شده هستند.

دو الگو(مرحله۱)

زمانی که صفحه شروع PAL نمایش داده شود، بگویید:

برای شروع مرحله اول، K را فشار بدهید. زمانی که الگوها ظاهر می‌شوند، به آنها اشاره کنید و بگویید:

زمانی که تمامی جعبه‌ها باز شدند، الگو‌ها به نوبت در وسط صفحه نمایش داده خواهند شد.
زمانی که الگو‌ها در وسط صفحه نمایش داده می‌شوند، این راهنمایی را به وی ارائه دهید:

شما می‌توانید این پیام را به فرد بدهید:

در صورتی که فرد همه جعبه‌ها را به درستی لمس کند، صفحه نمایش همه موارد صحیح هستند، ۴ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

در صورتی که فرد در طول یک مرحله اشتباه انجام بدهد، صفحه عبارت همه درست هستند را بلافاصه بعد انتخاب نمایش نخواهد داد؛ در عوض کامپیوتر مکثی خواهد داشت و بعد از آن الگو(ها) را دوباره نشان خواهد داد.

در طول مکث کامپیوتر بگویید که :

به منظور کمک به آزمون گیرنده برای ثبت کردن تعداد آزمایش‌هایی(تلاش‌ها)که فرد در این مرحله کامل کرده است، زمانی که الگو در وسط صفحه نمایش داده شود، یک شماره دو رقمی در بخش خاکستری در گوشه سمت راست و پایین صفحه نمایش داده می‌شود. اختلاف ما بین این دو عدد شماره، شماره آزمایش فعلی را نشان خواهد داد:

شماره نمایش داده شده شماره آزمایش
بدون شماره
۵۳
۹۶
۸۴ ۱
۲
۳
۴
(برای این حالت، در صورتی که در هر مرحله، ۴ تلاش اشتباه داشته باشد، آزمون خاتمه خواهد یافت.)

چهار الگو(مرحله۲)

در صورتی که فرد انتخاب درستی در مرحله دو الگویی داشته باشد، صفحه نمایش عبارت همه موارد صحیح است. چهار الگوی جدید را نمایش خواهد داد . بگویید:

در این لحظه K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کرد، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. شش الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

شش الگو(مرحله۳)

برای شش الگو(این سطح کلا یک مرحله دارد)،حتی افراد خوب هم ممکن است که اشتباه داشته باشند و پیام‌های انگیزشی بیشتری می‌توان به آن¬ها داد. در این لحظه به آن¬ها بگویید.

زمانی که فرد آماده باشد، K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به درستی این مرحله را کامل کرد، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. هشت الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

هشت الگو(مرحله۴)

این را بگویید.

در این لحظه K را فشار بدهید.
مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

زمانی که این مرحله خاتمه می‌یابد، آزمون تمام خواهد شد.

دستورالعمل¬های اجرایی برای حالت‌های Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6- شش تلاش و Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 شش تلاش

موازی –a2 – a4 –a6 – a8 – چهار تلاش

حالت‌های موجود برای این آزمون‎ها متفاوت هستند. این دستورالعمل¬ها برای حالت Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 شش تلاش و Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش می‌باشند.

دو الگو (مرحله۱(تمرینی) و مرحله۲(ارزیابی شده))

زمانی که صفحه شروع PAL نمایش داده شود، بگویید:

برای شروع مرحله اول، K را فشار بدهید. زمانی که الگوها ظاهر می‌شوند، به آن¬ها اشاره کنید و بگویید:

زمانی که تمامی جعبه‌ها باز شدند، الگو‌ها به نوبت در وسط صفحه نمایش داده خواهند شد.
زمانی که الگو‌ها در وسط صفحه نمایش داده می‌شوند، این راهنمایی را به وی ارائه دهید:

شما می‌توانید این پیام را به فرد بدهید:

در صورتی که فرد همه جعبه‌ها را به صورت درستی لمس کند، صفحه نمایش همه موارد صحیح هستند را نمایش خواهد داد.

در این لحظه بگویید:
برای شروع مرحله دوم، K را فشار بدهید. دو الگوی جدید به عنوان آزمایش ارزیابی شده برای فرد نمایش داده خواهند شد. در صورتی که فرد پاسخ درستی بدهد، صفحه نمایش عبارت همه موارد صحیح هستند. ۳ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

زمانی که یک اشتباه صورت می‌گیرد:

در صورتی که فرد در طول یک مرحله اشتباه انجام بدهد، صفحه عبارت همه درست هستند را بلافاصه بعد انتخاب نمایش نخواهد داد؛ در عوض کامپیوتر یک مکثی خواهد داشت و بعد از آن الگو(ها) را دوباره نشان خواهد داد.

در طول مکث کامپیوتر بگویید که :

به منظور کمک به آزمون¬گیرنده برای ثبت کردن تعداد آزمایش‌هایی(تلاش‌ها) که فرد در این مرحله کامل کرده است، زمانی که الگو در وسط صفحه نمایش داده شد، یک شماره دو رقمی در بخش خاکستری در گوشه سمت راست و پایین صفحه نمایش داده می‌شود. اختلاف ما بین این دو عدد شماره ، شماره آزمایش فعلی را نشان خواهد داد:

شماره نمایش داده شده شماره آزمایش
بدون شماره
۵۳
۹۶
۸۴
۷۲
۹۳ ۱
۲
۳
۴
۵
۶
برای این حالت، در صورتی که در هر مرحله، ۶ تلاش اشتباه داشته باشد، آزمون خاتمه خواهد یافت.

سه الگو (مرحله۳)

برای ادامه دادن دکمه K را فشار بدهید و بگویید:

در این لحظه K را فشار بدهید. مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کند، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. ۴ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

چهار الگو(مرحله۴)

برای ادامه دادن دکمه K را فشار بدهید و بگویید:

در این لحظه K را فشار بدهید. مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کند، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. ۵ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

پنج الگو(مرحله۵)

برای ادامه دادن دکمه K را فشار بدهید و بگویید:

در این لحظه K را فشار بدهید. مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

بعد از آن¬که فرد به صورت صحیح این مرحله را کامل کند، صفحه نمایش عبارت تمامی موارد صحیح هستند. ۶ الگوی جدید را نمایش خواهد داد.

شش الگو(مرحله۶)

برای شش الگو (این سطح کلا یک مرحله دارد)، حتی افراد خوب هم ممکن است که اشتباه داشته باشند و پیام‌های انگیزشی بیشتر می‌تواند به آن¬ها داد. در این لحظه به آن¬ها بگویید.

در این مرحله K را فشار بدهید. مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

برای حالتPa2 – a3 – a4 –a5 – a6 – شش تلاش، آزمون در این مرحله خاتمه می‌یابد و یا در صورت این¬که فرد در کامل کردن مراحل قبلی شکست بخورد، زودتر خاتمه خواهد یافت.

برای حالت Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش، آزمون تا یک مرحله دیگر و با الگوی هشت تلاش (در زیر آورده شده است) ادامه می‌یابد:

هشت الگو(مرحله۷)

برای حالت Pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش
این را بگویید.

در این لحظه K را فشار بدهید. مثل گذشته، در صورتی که فرد انتخاب اشتباهی داشته باشد به وی بگویید:

آزمون در این مرحله خاتمه می‌یابد و یا در صورت اینکه فرد در کامل کردن مراحل قبلی شکست بخورد، زودتر خاتمه خواهد یافت.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب  + CANTAB

از طریق  سایت همسرانه  برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.