تشریح AST

آزمون AST آزمون ارزیابی عملکرد اجرایی است که ارزیابی را از تغییر مجموعه توجهی راهنمایی شده ارائه می‌کند.

زمان پاسخ و خطاها در آزمایش¬های تغییر راهنمایی شده در تعداد زیادی از آزمایش¬ها اندازه¬گیری می‌شود و یک ارزیابی مناسب از نتایج ارائه می‌دهد.

نمایش دادن

شکل ۱۱٫ صفحه مأموریت AST (متن انگلیسی روی صفحه: Which SIDE?)
در هر آزمایش، یک محور روی صفحه نمایش داده می‌شود.

مأموریت

در هر آزمایش، یک فلش در سمت راست یا سمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود که آزمون-دهنده یا باید جهت محور را نشان دهد و یا سمتی که فلش در صفحه قرار داده شده را نشان دهد.

در تعدادی از آزمایش¬ها، مسیر محور و سمت صفحه نامتناجس هستند (برای مثال، یک فلش که سمت چپ را نشان می¬دهد در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شود، که در تصویر بالا هم نشان داده شده است).

حالت‌های آزمون AST

فقط یک حالت آزمون دارد: ۸d1 – ۸d2 – ۴۰d2a – ۸s – ۴۰sa – ۸s8d – ۴۰s40da
که فرد باید با استفاده از دکمه¬های پد فشاری پاسخ بدهد. پد فشاری را در روبروی شخص قرار دهید. فرد باید با استفاده از انگشت سبابه هر یک از دست¬هایش جواب بدهد. هر یک از انگشتان سبابه باید بر روی دکمه قرار بگیرد و آماده فشار دادن باشد.

مرحله تمرینی توضیح

۱ عملی فلش در وسط صفحه قرار می‌گیرد و به سمت چپ یا راست اشاره می‌کند. ۸ آزمایش دارد. فرد باید مسیر فلش را بگوید. فیدبک ارائه می‌شود.
۲ عملی محور در هر دو سمت صفحه قرار می‌گیرد و به سمت چپ یا راست اشاره می‌کند. ۸ آزمایش دارد. فرد باید سمت فلش را بگوید. فیدبک ارائه می‌شود.
۳ ارزیابی شده فلش در هر دو سمت صفحه قرار می‌گیرد و به سمت راست یا چپ اشاره می‌کند. ۴۰ آزمایش دارد. فرد باید مسیر فلش را نشان دهد. فیدبک ارائه نمی‌شود.
۴ عملی محور در هر دو سمت صفحه قرار می‌گیرد و به سمت راست یا چپ اشاره می‌کند. ۸ آزمایش دارد. فرد باید سمت محور را بگوید. فیدبک ارائه نمی‌شود.
۵ عملی محور در هر دو سمت صفحه قرار می‌گیرد و به سمت راست یا چپ اشاره می‌کند. ۱۶ آزمایش دارد. فرد باید سمت و جهت را به صورت راهنمایی شده بگوید. فیدبک ارائه می‌شود.
۶ ارزیابی شده محور در هر دو سمت صفحه قرار می‌گیرد و به سمت راست یا چپ اشاره می‌کند. ۸۰ آزمایش دارد. فرد باید سمت و جهت را به صورت راهنمایی شده بگوید. فیدبک ارائه نمی‌شود.

زمان اجرا

در حدود هشت دقیقه می‌باشد که بستگی به سطح اختلال دارد.

مأموریت QUE که یک پرسش VAS را نشان می‌دهد

دستور العمل اجرایی AST

پد فشاری در این آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطمئن شوید که این پد در روبروی صفحه قرار بگیرد و فرد با انگشت سبابه دست غالب خود بر روی دکمه پاسخ به راحتی دسترسی داشته باشد.

مرحله ۱ – جهت محور (عملی)

همراه با نمایش صفحه شروع AST، دکمه¬های پد¬های فشاری را به فرد نشان بدهید و بگویید:

زمانی که فرد نسبت به فشار دادن راحت دکمه¬ها اطمینان کسب می‌کند، و همچنین صفحه شروع AST نمایش داده می‌شود، این را بگویید:

برای شروع مرحله ۱، k را فشار بدهید. در صورت لزوم، پیام بالا را تکرار کند.

مرحله ۲ – مسیر محور (عملی)

زمانی که لطفا صبر کنید بر روی صفحه ظاهر می‌شود، این را بگویید:

برای شروع مرحله ۲، k را فشار بدهید. در صورت لزوم، پیام بالا را تکرار کنید.

مرحله ۳ – مسیر محور (ارزیابی شده)

زمانی که لطفا صبر کنید بر روی صفحه ظاهر می‌شود، این را بگویید:

برای شروع مرحله ۳، k را فشار بدهید. در صورتی لزوم پیام بالا را تکرار کنید.