X

معرفی مجموعه تحقیقاتی کن تب


مجموعه تحقیقاتی CANTAB، یک ابزار ارزیابی شناختی ساده، انعطاف پذیر و با قابلیت اجرای آسان است که در سیستم¬های کامپیوتری مبتنی بر ویندوز قابل اجرا است.

مجموعه تحقیقاتی CANTAB شامل تمامی آزمون¬های اصلی سیستم CANTAB (گروه آزمون خودکار روان شناسی عصب شناختی کمبریج) است که در سطح جهانی شناخته شده هستند.

از آنجایی که این آزمون‌ها مستقل از زبان هستند روش ارزیابی شناختی سریع و مناسبی را ارائه می¬کنند. تا به امروز، CANTAB در بخش¬های تحقیقاتی زیادی مورد استفاده و تایید قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به افراد مختلف تحت کنترل جمع آوری شده است تا یک پایگاه داده اصلی و هنجاری برای اکثر آزمون¬ها ایجاد شود.

رفرنس دادن و مبنای مقایسه کردن این هنجار¬ها می¬تواند در تفسیر داده¬های آزمون مفید باشد جزئیات کامل و اطلاعات اجرایی این آزمون¬ها در مراحل بعدی این کتاب آورده شده است.

کمبریج کاگنیشن محصولات خود را به صورت مستمر بهبود می¬دهد و آزمون¬ها و روش-های جدیدی به صورت دوره¬ای ایجاد می¬کند. این آزمون¬ها و روش¬ها می¬توانند محصول تحقیقات اخیر باشند و یا ممکن است که اطلاعات هنجاری و معیار برای آن¬ها در دسترس نباشد.

مجموعه تحقیقاتی CANTAB شامل ۲۵ آزمون است .شما می¬توانید:

• آزمون¬ها را به صورت انفرادی اجرا کنید.
• یک گروه از تعدادی آزمون تشکیل دهید.

حالت¬های آزمون

برخی از آزمون¬های موجود در مجموعه تحقیقاتی CANTAB می¬توانند در بیش از یک حالت اجرا شوند. شما می¬توانید یک آزمون را هم به صورت انفرادی و هم به عنوان بخشی از یک گروه ، به یکی از حالت¬های زیر اجرا کنید:

• حالت بالینی: در صورتی که بخواهید فرد را با اطلاعات هنجاری و معیار در دسترس مقایسه کنید.
• حالت موازی : برای تکرار کردن آزمون در روز¬های بعد.
بر اساس آزمون مورد استفاده، ممکن است که حالت¬های دیگری هم در دسترس باشند.

تشریح آزمون

آزمون¬های موجود در مجموعه تحقیقاتی CANTAB می¬توانند در سطح گسترده¬ای، به هفت گروه اصلی تقسیم شوند که عبارتند از:
• آزمون‌های غربال¬گری / آشنا شدن
• آزمون‌های حافظه تصویری
• آزمون‌های عملکرد اجرایی، حافظه کاری و برنامه¬ریزی
• آزمون‌های توجه
• آزمون‌های حافظه معنایی / کلامی
• آزمون‌های تصمیم گیری و کنترل پاسخ
• آزمون‌های شناخت اجتماعی
• سایر آزمون‌ها

در جدول زیر، هر آزمون به صورت مختصر در یک گروه توصیف شده است. توضیحات بیشتر و جزئی¬تر در مورد آزمون‌ها، همراه با زمان¬های اجرای تقریبی برای حالت¬های مختلف آزمون‌ها، و دستور العمل¬های کامل برای اجرای آزمون، در مراحل بعدی این کتاب و در قسمت¬های مربوط به آزمون‌های انفرادی آورده شده است.

آزمون‌های غربال گری / آشنا شدن

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

گزینش حرکتی (MOT) برای آشنا شدن فرد آزمون¬دهنده با سیستم CANTAB و ارزشیابی توانایی حرکت ، دقت و سرعت ازمون¬دهنده مورد استفاده قرار می¬گیرد.
دایره بزرگ / کوچک (BLC) آزمون‌های درک، یادگیری و معکوس کردن

آزمون‌های حافظه تصویری

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

انطباق تطبیقی دارای تاخیر با نمونه (DMS) آزمون‌های انطباق ادراکی سریع و دارای تاخیر
یادگیری مشترک جفتی (AP) حافظه شناختی و یادگیری ضمنی
حافظه بازشناسی الگو (PRM) آزمون‌های مربوط به حافظه تشخیص تصویری
حافظه بازشناسی فضایی (SRM) شناسایی حافظه شناخت فضایی
آزمون‌های عملکرد اجرایی، حافظه¬کاری و برنامه ریزی
عنوان آزمون هدف و ارزیابی

مأموریت تغییر توجه (AST) ارزیابی انعطاف پذیری شناختی

تغییر یا انتقال مجموعه ابعاد درونی – بیرونی (IED) شناسایی استفاده از راهنما (قاعده) و جابه¬جا کردن مجموعه توجهی
تغییر دادن مقادیر انباشت شده کمبریج (OTS) ارزیابی برنامه¬ریزی فضایی
انباشت¬های کمبریج (SOC) ارزیابی برنامه¬ریزی فضایی و کنترل حرکتی

ظرفیت فضایی (SSP) آزمون‌های ظرفیت حافظه¬کاری
حافظه¬کاری فضایی (SWM) ارزیابی حافظه¬کاری و استفاده از استراتژی

آزمون‌های توجه

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

زمان پاسخ انتخابی (CRT) سنجش سرعت واکنش در یک نمونه ۲ گزینه¬ای ساده
انطباق با تحقیق بصری (MTS) سنجش توانایی انطباق محرک (الگوی اصلی)های تصویری و اندازه¬گیری زمان واکنش و حرکت
زمان پاسخ (RTI) سنجش سرعت واکنش و حرکت در یک برنامه منحصر به فرد و ۵ گزینه¬ای
پردازش سریع اطلاعات تصویری (RVP) سنجش توجه پایدار دیداری
زمان پاسخ ساده (SRT) سنجش سرعت واکنش نسبت به یک محرک

آزمون‌های معنایی / حافظه کلامی

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

آزمون عنوان گذاری درجه بندی شده (GNT) اندازه¬گیری حافظه معنایی از طریق شناسایی توانایی اسم گذاری اشیا
حافظه یادآوری/بازشناسی کلامی (VRM) بازشناسی سریع و تاخیری حافظه برای اطلاعات کلامی را ارزیابی می-کند.

آزمون‌ها تصمیم گیری و کنترل پاسخ

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

رفتن / نرفتن انفعالی (AGN) ارزیابی انحرافات پردازش اطلاعات و کنترل بازداری برای محرک¬های مثبت و منفی.
مأموریت شرط بندی کمبریج (CGT) ارزیابی کنترل محرک و پذیرفتن ریسک در تصمیم گیری
مأموریت نمونه برداری اطلاعات (IST) آزمون‌های محرک بودن و تصمیم گیری
مأموریت توقف سیگنال (SST) سنجش بازداری پاسخ

آزمون‌های شناخت اجتماعی

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

مأموریت شناخت هیجانی یا احساسی (ERT) شناسایی شناخت اجتماعی از طریق بررسی پاسخ در هنگام مواجه شدن با حالت¬های مختلف

سایر آزمون‌ها

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

مأموریت پرسشنامه¬ای (QUE) پرسش نامه هایی تهیه می¬کند که در مجموعه تحقیقاتی CANTAB مورد استفاده قرار می¬گیرد

درون داد (ورودی)

فرد با استفاده از سیستم و از طریق لمس کردن صفحه لمسی آزمون را انجام می¬دهد. شما باید صفحه کلید را دور نگه دارید تا فرد پاسخ دهنده دسترسی راحتی به صفحه لمسی داشته باشد.

همچنین در آزمون¬های رفتن / نرفتن انفعالی (AGN)، مأموریت انتقال توجه (AST)، زمان پاسخ انتخابی (CRT)، مطابقت دادن با بررسی تصویری نمونه (MTS)، زمان پاسخ (RTI)، پردازش سریع اطلاعات تصویری یا بصری (RVP)، زمان پاسخ ساده (SRT) و مأموریت سیگنال توقف (SST)، فرد می¬تواند از یک پد فشاری به عنوان ابزار ورودی استفاده کند.

شما به عنوان اجرا کننده آزمون ، معمولا بر روی صفحه کلید کنترل دارید و می¬توانید با فشار دادن دکمه K آزمون را شروع کنید یا به مرحله بعدی آزمون بروید.

همچنین شما در بخشی از آزمون¬های مأموریت شرط¬بندی کمبریج (CGT)، تحت تاثیر قرار دادن مقدار انباشت¬های کمبریج (OTS)، مقدار انباشت¬های کمبریج (SOC)، گستره فاصله¬ای (SSP)، حافظه¬کاری فاصله¬ای (SWM) و حافظه شناخت مفهومی (VRM)، نیاز به استفاده از صفحه لمسی دارید تا از آن برای نمایش دادن به فرد یا ثبت کردن پاسخ¬های فرد استفاده کنید.

در آزمون اسم گذاری درجه¬بندی شده (GNT)، شما نیاز خواهید داشت تا از صفحه کلید به منظور ثبت پاسخ¬های درست یا نادرست فرد استفاده کنید.

در صورتی که انتخاب کنید که آزمون¬های مجموعه تحقیقاتی CANTAB را بدون استفاده از کیبورد اجرا کنید، به جز در مورد آزمون اسم گذاری تدریجی، شما نیاز خواهید داشت که برای هر آزمونی به یک صفحه لمسی دسترسی داشته باشید تا بتوانید از پد فشاری استفاده کنید.ارزیابی بدون سخت افزار اختصاصی

فقط در موارد مربوط به ارزیابی اهداف ، در صورتی که صفحه لمسی در دسترس نباشد، کلید ۱ می¬تواند به جای نشانه¬گر ماوس مورد استفاده قرار بگیرد (به عنوان نشان¬دهنده)، و همچنین دکمه سمت چپ ماوس برای شبیه¬سازی لمس در موقعیت نشان داده شده استفاده شود.

به طور مشابه، در صورتی که یک پد فشاری در دسترس نباشد، دکمه راست (یا دوم) ماوس می¬تواند برای آزمون¬هایی استفاده شود که به یک دکمه پاسخ نیاز دارند (AGN, MTS, RTI, RVP, SRT). این روش دقت کمتری نسبت به روش استفاده از پد فشاری خواهد داشت.

 برای افراد شرکت کننده در آزمون، از ماوس به عنوان ابزار ورودی استفاده نکنید.

برای آزمون¬هایی که از پد فشاری دو دکمه¬ای استفاده می¬کنند (همانند AST, CRT و SST)، کلید¬های r و s در صفحه کلید کامپیوتر می¬تواند در صورت در دسترس نبودن پد فشاری مورد استفاده قرار بگیرند. نتایج این روش هم دقت کمتری نسبت به نتایج به دست آمده از پد فشاری خواهد داشت.

 از صفحه کلید به عنوان ابزار ورودی برای افراد آزمون دهنده استفاده نکنید.

واسط کاربری شخص

مجموعه تحقیقاتی CANTAB بر روی سیستم¬های PC استانداردی که دارای ویندوز مایکروسافت (دسکتاپ، لپ تاب، یا تبلت) و دارای صفحه لمسی بر روی خودشان یا صفحه لمسی متصل شده به آن هستند، اجرا می¬شود.

آزمون¬های واقعی (یا گروهی از آزمون¬ها) که فرد انجام می-دهد، در حالت صفحه کامل ، به همراه صفحه لمسی به عنوان واسط اصلی برای فرد اجرا می¬شوند که در شکل ۱ هم نشان داده شده است.

شکل ۱٫ حالت صفحه کامل برای رابطه کاربر فرد (این آزمون در SOC، انباشت¬های کمبریج نشان داده شده است). (متن انگلیسی روی صفحه: copy this)

ذخیره سازی نتایج آزمون و خروجی

مجموعه تحقیقاتی کن تب، امتیازات یا نمره¬های مربوط به تمامی آزمون¬ها را در کامپیوتر شما نشان می¬دهد. شما می¬توانید نتایج را مشاهده کنید و یا با استفاده از مدیریت نتایج مجموعه آزمون کن تب، نتایج خودتان را جست و جو کنید که جزئیات مربوط به آن در راهنمای کاربری نرم افزار مجموعه تحقیقاتی CANTAB آورده شده است.

خلاصه اطلاعات

برای هر آزمون، مقادیر مربوط به تعدادی از سنجش¬های نتایج محاسبه شده است. هر سنجشی مربوط به یک آزمون خاص می¬باشد و برای هر اجرا از آن آزمون، یک مقدار منحصر به فردی دارد.

برای مثال، “درصد درست BLC” تعداد پاسخ¬های درستی را که به عنوان درصد کل پاسخ¬هایی که در طول بخش ارزیابی از آزمون BLC کلی ارائه شده است را ارائه می¬دهد. خلاصه نتایج آزمون شامل یک مقدار برای هر یک از این سنجش¬های نتایج می¬باشد و می¬تواند:

• به عنوان یک برگه اطلاعاتی در یک برنامه مورد انتخاب شما نمایش داده شود.
• در پنجره مرورگر و به صورت یک گزارش نموداری نمایش داده شود.
• هم به صورت فایل های .CSV file یا به صورت گزارش نموداری (فایل HTML) در دیسک ذخیره شود.

برگه¬های اطلاعاتی دارای جزئیات

علاوه بر این، شما می¬توانید نتایج جزئی آزمایشات مرحله به مرحله را برای تحلیل¬های بعدی ذخیره کنید.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب + CANTAB

از طریق سایت همسرانه برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: