X

عملکرد‌های ادراکی و توجه WAF

مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، زمان آزمون کوتاه، مرتبط بودن با کاگنی پلاس ،مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف معیار گسترده.

زبان ها:

چینی(ساده سازی شده)،چینی (مرسوم)، چکی ، هلندی ، انگلیسی، فرانسه‌ای ،آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، اسلواکیایی،اسپانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی عملکردهای فرعی توجه، مناسب برای استفاده توسط افراد هفت ساله و بزرگتر.

پس زمینه نظری :

دیدگاه مدرن در مورد بخش بندی مربوط به توجه، می‌تواند با استفاده از مدل ارائه شده توسط زومرن و براور  (۱۹۹۴) به صورت خلاصه بیان شود. یکی از ویژگی‌های کلیدی این مدل، عبارت از تمایز مابین جنبه‌های شدت و گزینشی توجه می‌باشد؛

هر یک از این جنبه‌ها می‌تواند به صورت مناسبی به مولفه‌های خاص بیشتری تقسیم شوند. جنبه شدت توجه شامل دو مولفه هوشیاری و گوش به زنگ بودن می‌باشد؛ هوشیاری شامل انگیختگی بلند مدت و کوتاه مدت از توجه می‌باشد، در حالی که گوش به زنگ بودن مربوط به مداوم بودن حالت انگیختگی می‌باشد.

این مدل با در نظر گرفتن جنبه گزینشی فرایندهای توجه، بین توجه متمرکز و گزینشی و توجه تقسیم شده تمایز قائل می‌شود.

تطبیق فضایی توجه، یک بخش مجزا و اضافی می‌باشد.

این مورد بخشی از مدل بیان شده در بالا (Posner et al. 1978, 1984) نمی‌باشد، بلکه شامل طبقه بندی های جدید می‌باشد (Sturm 2005). هر دو مورد تحقیقاتی پوزنر و ریچل (۱۹۹۴) و فرناندز – دو کوئه  و پوزنر (۲۰۰۱) سه نوع شبکه توجه را مشخص کردند: الف ) تطبیق (مربوط به شبکه امتداد فضایی توجه)، ب ) هوشیاری (مربوط به بخش شدت) و ج) توجه اجرایی (به طور کلی مربوط به بعد گزینشی می‌باشد).

اجرا  :

گروه آزمون WAD شامل ۶ آزمون می‌باشد که می‌تواند به صورت مستقل برای هر مورد و یا به صورت گروهی و در ترکیب های دلخواه، اجرا شود. علاوه بر این، WAFW می‌تواند برای ارزیابی تفاوت مربوط به معایب حسی مورد استفاده قرار بگیرد.

 • WAFW: قبل از آزمون برای عملکر های توجه
 • WAFA: هوشیاری
 • WAFV: گوش به زنگ بودن / توجه ثابت
 • WAFS: توجه گزینشی
 • WAFF: توجه متمرکز
 • WAFG: توجه تقسیم شده
 • WAFR: توجه فضایی و میدان دید / انهدام – بی توجهی

برای هر یک از آزمون‌های مختلف، فرم‌های آزمونی در دسترس می‌باشد که باعث می‌شود بخش‌های توجه، تحت حالت های ارائه مختلف مورد شناسایی قرار بگیرند.

به همین دلیل برای ارائه بخش‌های بصری، شنیداری و مدل متقاطع، آزمون‌های فرعی مجزایی در دست می‌باشند.

در برخی از آزمون‌های فرعی مربوط به گروه آزمون WAF، جنبه‌های اتوماتیک بون و کنترل پذیر بودن توجه به صورت مجزا محاسبه می‌شوند؛ عامل محرک، به دلیل سطح سازگاری افزایش یافته، به عامل بسیار مهمی تبدیل می‌شوند (گسترش زیاد) یا به دلیل کاهش شدت شان، اهمیت کمتری پیدا می‌کنند و از این رو به فرایندهای کنترل شده شناختی از بالا به پایین نیاز وجود دارد؛

هر دو مورد می‌توانند اثر متقابل داشته باشند و هم به صورت گزینشی معیوب باشند؛ برای مثال این مورد در نتیجه آسیب های ذهنی ایجاد می‌شودکه بر مبنای شبکه ذهنی مختلفی می‌باشند.(Corbetta & Schulman 2002).

آموزش های مربوط به COGNIPLUS

FOCUS         WAFF   ALERT   WAFA

DIVID           WAFG  VIG      WAFG

SPSCE          WAFR   SELECT  WAFS

WAFW : به منظور ممانعت از احتمال تاثیر معایب ادراکی بر روی فرایندهای محرک استفاده شده در WAF، و از این رو برای ممانعت از تشخیص قابل اطمینان، WAFW می‌تواند قبل از شروع یک ارزیابی و به منظور مشخص کردن توانایی ادراکی ضروری فرد پاسخ‌دهنده برای کامل کردن آزمون‌های WAF مورد استفاده قرار بگیرد.

WAFA : WAF زمان مربوط به واکنش به موارد محرک بصری و شنیداری ساده را اندازه‌گیری می‌کند.

عامل محرک به همراه و یا بدون سیگنال هشدار دهنده، مطابق با شرایط محرک یا یک مورد مقابله کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (هشیاری درونی در برای هشیاری مرحله ای). یک فرآیند استاندارد سازی خاص، منجر به ایجاد قابلیت مربوط به اندازه‌گیری پارامتر‌های خستگی یا استرس می‌شود.

WAFV : در WAFV، یک محرک تصویری یا صوتی به فرد پاسخ‌دهنده ارائه می‌شود که برخی مواقع، شدت آن کاهش می‌یابد. وظیفه فرد پاسخ‌دهنده عبارت از پاسخ دادن به این موارد تصادفی و اتفاقی می‌باشد؛

در زمانی که توجه ثابت اندازه‌گیری می‌شود، آن ها تقریبا ۲۵ % از محرک را تشکیل می‌دهند، در حالی که در رابطه با مورد گوش به زنگ بودن (هشیاری یا احتیاط)، آنها تقریبا ۵ % از عامل محرک را تشکیل می‌دهند.

WAFR : تطبیق فضایی توجه، با استفاده از ۴ یا ۸ موقعیت فضایی در یک کار مشابه با الگوی پوزنر، اندازه‌گیری می‌شود. راهنماهای فضایی پیرامونی (برون زاد) و درونی (درون زاد) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در آزمون بی توجهی، عامل محرک در موقعیت‌های مختلف مربوط به سمت راست یا چپ حوزه دید نشان داد می‌شود و یا اینکه به صورت همزمان در موقعیت‌های مشابهی از دو نیم بخش حوزه دید (شرایط انهدام) نمایش داده می‌شوند.

WAFF : برای فرد پاسخ‌دهنده ، بر اساس آزمون فرعی، یک محرک تصویری یا صوتی در برابر پس زمینه محرک منحرف کننده نشان داده می‌شود.

وظیفه فرد عبارت از جواب دادن در هنگامی می‌باشد که دو تغییر از قبل تعریف شده مربوط به محرک مربوطه، به صورت متوالی انجام بگیرند؛ سایر محرک‌ها نباید در نظر گرفته بشوند.

WAFS : فرد پاسخ‌دهنده در یک یا دو حالت ارائه ای، محرک مرتبط یا نامرتبط را دریافت می‌کند؛ وظیفه مشخص شده عبارت از واکنش نسبت به تغییرات صورت گرفته در محرک مربوطه می‌باشد و همزمان با آن، باید نسبت به موارد نامرتبط بی توجه باشد.

WAFG : فرد پاسخ‌دهنده از طریق دو کانال بصری یا یک کانال بصری و یک کانال شنیداری، محرک‌هایی را دریافت می‌کند.

وظیفه مشخص شده عبارت از نظارت بر روی هر دو کانال می‌باشد تا تعیین کند که کدام یک از محرک‌ها، دو بار به صورت متوالی تغییر می‌کنند.

فرم‌های آزمون / آزمون‌های فرعی:

WAFW: 4 فرم آزمون : فرم‌های مجزای مربوط به تشخیص روشنایی، شکل ، اوج صدا و بلندی صدا.

WAFA: 6 آزمون فرعی : درونی (بصری)، مرحله ای (بصری تک مدله)، مرحله ای (مدل متقاطع بصری / شنیداری)، درونی (شنیداری)، مرحله ای (شنیادری تک مدلی)، مرحله ای (مدل متقاطع شنیداری / بصری).

 • WAFV: 4 فرم آزمون، ۲ فرم کوتاه (توجه ثابت ۱۵ دقیقه ای) برای کودکان و افراد جوان فرم‌های مجزای هشیاری (بصری)، هشیاری (شنیداری)، توجه ثابت (بصری)، توجه ثابت (شنیداری). فرم کوتاه مجزا برای توجه ثابت (بصری) و توجه ثابت (شنیداری).
 • WAFR: 5 آزمون فرعی : آزمون‌های فرعی با ۴ یا ۸ موقعیت محرک و راهنماهای پیرامونی یا مرکزی. علاوه بر این یک آزمون برای میدان دید / بی توجه تحت شرایط انهدام.
 • WAFF: 3 آزمون فرعی : تک مدلی (بصری) تک مدلی (شنیداری)، مدل متقاطع.
 • WAFS: 3 آزمون فرعی: تک مدلی (بصری)، تک مدلی (شنیداری)، مدل متقاطع.
 • WAFG: 2 آزمون فرعی : تک مدلی (بصری)، مدل متقاطع.

امتیاز بندی :

درآزمون‌هایWAF، زمان‌های واکنش و انواع خطاهای مختلف امتیازبندی می‌شوند. همچنین برای اکثر متغیرها، یک مقایسه معیاری هم اجرا می‌شود ، که منجر به ارائه رتبه‌های درصدی و امتیازاتT  می‌شود.پایایی :

پایایی‌های مربوط به یک زمان آزمون کوتاه  مدت مفروض، (آلفای کرونباخ) که برای آزمون‌های WAF به دست آمده است، بسیار مناسب می‌باشد.

 • WAFA: بر اساس آزمون فرعی بین r = 0.93 و r = 0.98 می‌باشد (کودکان و افراد جوان ۰٫۹۷ – ۰٫۹۲)
 • WAFV: بر اساس آزمون فرعی بین r = 0.96 و r = 0.99 می‌باشد (کودکان و افراد جوان ۰٫۹۷ – ۰٫۹۶)
 • WAFR: بر اساس آزمون فرعی بین r = 0.88 و r = 0.97 می‌باشد (کودکان و افراد جوان ۰٫۹۴ – ۰٫۹۲)
 • WAFF: بر اساس آزمون فرعی بین r = 0.93 و r = 0.97 می‌باشد (کودکان و افراد جوان ۰٫۹۶ – ۰٫۹۱)
 • WAFS: بر اساس آزمون فرعی بین r = 0.94 و r = 0.97 می‌باشد (کودکان و افراد جوان ۰٫۹۴ – ۰٫۹۳)
 • WAFG: بر اساس آزمون فرعی بین r = 0.96 و r = 0.97 می‌باشد (کودکان و افراد جوان ۰٫۹۶)

اعتبار  :

یک مطالعه صورت گرفته برای اعتبار ساختاری آزمون، شامل یک نمونه N = 256 نفری از افراد بزرگ سال و N = 270 از کودکان و افراد سالم می‌باشد و منجر به بدست آمدن تایید تجربی برای مدل نظری می‌شود که گروه‌های آزمون WAF بر مبنای آن می‌باشد و می‌تواند آن را از سایر مدل‌ها تشخیص دهد.

معیار‌ها :

برای تمامی آزمون‌های WAF، معیار‌های مربوط به جمعیت عمومی در دسترس می‌باشد؛ معیار مربوط به N = 295 در گروه سنی ۷۷ – ۱۶ وجود دارد. معیار‌هایی برای هر دو مورد گروه‌ها، هم به صورت کلی و هم به صورت مجزا و بر اساس سطح آموزشی در دسترس می‌باشد.

علاوه بر این، تمامی آزمون‌های WAF امتیازات خامی را ارائه می‌کنندکه بر اساس تاثیر سن بر روی متغیر اصلی، تعدیل شده است؛ این روش کارایی ویژه ای را در استاندارد سازی سن دارد. همچنین یک نمونه معیار N = 270 مربوط به کودکان و افراد جوان، برای دامنه سنی ۱۷ – ۷ در دسترس می‌باشد.

زمان مورد نیاز برای آزمون :

زمان مورد نیاز برای کامل کردن آزمون‌های WAF انفرادی، نسبتا کوتاه می‌باشند. از این رو این امکان وجود دارد که گروه‌هایی از آزمون‌ها را برای اهداف ارزیابی پیچیده طراحی کرد که به زمان زیاد یا التزام انگیزشی نیازی ندارد.

معمولا ضرورت پیدا نمی‌کند که هر آزمونی، در تمامی حالت های انگیزشی اجرا شوند. در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به دشواری های بیمار یا ناتوانایی‌هایی که به دست آمده است، بستگی به نظر فرد استفاده کننده از آزمون دارد.

نتایج آزمون نمی‌تواند با اطمینان بیان شود مگر در صورتی که مشتری یا  بیمار، الزامات حرکتی و حسی مربوط به تکمیل رضایت بخش آزمون را فراهم کند.

 • WAFW: تقریبا ۲ دقیقه برای هر مورد قبل از آزمون.
 • WAFA: تقریبا ۵ دقیقه برای هر آزمون فرعی.
 • WAFV: 15 تا ۳۰ دقیفه، که بستگی به فرم آزمون دارد.
 • WAFR: تقریبا ۵ دقیقه برای هر فرم آزمون.
 • WAFF: تقریبا ۱۰ دقیقه برای هر آزمون فرعی.
 • WAFS: تقریبا ۸ دقیقه برای هر آزمون فرعی.
 • WAFG: تقریبا ۱۲ دقیقه برای هر آزمون فرعی.

نکته : برای اجرای آزمون‌های فرعی شنیداری و مدل متقاطعی موجود در آزمون‌های WAF، به یک هدست استاندارد USB نیاز وجود دارد.

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: