X

روش گاتمن


روش گاتمن یک رهیافت در زوج درمانی می باشد که شامل ارزیابی رابطه می باشد.

این روش درمانی، اقدامات درمانی دارای مبنای علمی را با هم ادغام می کند و بر مبنای نظریه خانه دارای ارتباط صدایی می باشد.

• روش گاتمن در زوج درمانی

• اهداف و اصول مربوط به روش گاتمن

• چه کسانی می توانند از روش گاتمن منتفع شوند؟

• موسسه گاتمن

روش گاتمن در مورد زوج درمانی

روش گاتمن توسط دکتر جان گاتمن و دکتر جولیه شوارتتز گاتمن در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد.

این یک روش مبتنی بر مشاهده از زوج درمانی می باشد و تلاش دارد تا به زوجین کمک کند که به یک درک عمیقی از شناخت، آگاهی و همدردی برسند و شروع به ایجاد یک ارتباطی در رابطه خودشان بکنند که در نهایت منجر به صمیمیت مناسب و رشد میان فردی آنها می شود.

این روش درمانی با ترکیب کردن اقدامات درمانی با تمرینات زوجین، به این افراد کمک می کند تا موانع طبیعی که مانع از ایجاد یک ارتباط و رابطه کارا بین آنها می شود، را شناسایی و مشخص کنند.

زوجینی که از روش گاتمن در زوج درمانی استفاده می کنند، در ابتدا شروع به شناسایی یک فرآیندی می کنند که در نتیجه آن، در مورد چارچوب و اقدامات درمانی مطلع می شوند. یک دوره اولیه می تواند به صورت زیر باشد:

• ارزیابی:

بعد از مصاحبه انفرادی با هر یک از زوجین، یک دوره مشترک برگزار می شود. زوجین پرسشنامه هایی را پر می کنند و بعد از آن در مورد رابطه شان یک بازخوردی را دریافت می کنند.

• چارچوب درمانی:

درمانگر و زوجین در مورد تعداد و مدت دوره ها تصمیم گیری می کنند.

• اقدامات درمانی:

اقداماتی برای کمک به زوجین طراحی شده است تا بتوانند رابطه شان در حوزه های اصلی همانند دوستی، مدیریت تضاد و ایجاد یک معنای مشترک را تقویت کنند.

زوجین یاد می گیرند تا اقدامات مثبت را جایگزین الگوهای متضاد و منفی کنند و آثار مرتبط با آسیب های گذشته را از بین ببرند.

این اقدامات که برای افزایش صمیمیت و نزدیکی طراحی شده است، به منظور تقویت دوستی، ارتباط عاطفی عمیق و ایجاد تغییراتی به منظور افزایش اهداف مشترک زوجین، بکار برده می شود. همچنین مرتفع کردن موانع هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف و اصول مربوط به روش گاتمن

اهداف مربوط به روش گاتمن در رهیافت زوج درمانی، شامل از بین بردن ارتباط زبانی متضاد و مخالف، افزایش صمیمیت، احترام و علاقه مندی، از بین بردن محدودیت هایی که منجر به ایجاد حس رکود و ایستایی در موقعیت های متضاد می شود، و ایجاد حس قوی در مورد همدردی و شناخت یکدیگر در چارچوب مضامین رابطه ای می باشد.

دکتر جان و جولیه گاتمن، نُه مولفه مربوط به رابطه های سالم را مطرح کردند که به عنوان نظریه خانه دارای ارتباط صدایی شناخته می شود.

این مولفه ها عبارتند از:

• ایجاد نقشه هایی برای دوست داشتن

• علاقه و پَسَند های مشترک

• حرکت و علاقمندی به سمت یکدیگیر (که نقطه متضاد دوری از یکدیگر و رد کردن همدیگر می باشد)

• چشم انداز مثبت (فرض کردن همسر به عنوان یک دوست و نه به عنوان یک دشمن)

• مدیریت تضاد ها

• تحقّق برخی از رویاهای زندگی

• داشتن یک معنای مشترک

• اعتماد

• تعهدچه کسانی می توانند از روش گاتمن منتفع شوند؟

در کتاب جان گاتمن، هفت اصل در مورد ایجاد یک همکاری زناشویی ، که با نویسندگی مشترک نان سیلور و وی صورت گرفت، گاتمن نوشته است که “هر چند که ممکن است شما حس کنید که موقعیت و وضعیت شما منحصر به فرد است، ولی ما به این نتیجه رسیدیدم که تمام تضاد های زناشویی دارای دو مشخصه کلی می باشند:

یا اینکه زوجین می توانند آن را حل کنند، یا اینکه دائمی هستند، و بدان معناست که این موارد برای همیشه، به همین شکلی که هستند.

یا در قالب های دیگر، جزئی از زندگی شما خواهد بود”. گاتمن بیان می دارد که ۶۹% از مشکلات ناشویی، مشکلات دائمی هستند و این بخش از مشکلات، مورد توجه ویژه درمانگران تحت آموزش گاتمن قرار گرفته است.

روش گاتمن برای حمایت از زوجین در تمامی بخش های اقتصادی، نژادی، انحراف جنسی و فرهنگی طراحی شده است.

تحقیقات صورت گرفته نشانگر این است که روش گاتمن در مورد زوج درمانی، یک روش کارایی برای درمانی کسانی است که رابطه هایی با جنس موافق خود دارند.

برخی از مشکلات رابطه ای که می تواند در طول این روش درمانی مورد شناسایی قرار بگیرند، عبارتند از:

• تضاد ها و بحث و جدل های مکرر

• ارتباط ضعیف

• زوج هایی که فاصله عاطفی با یکدیگر دارند و در معرض جدایی هستند

• مشکلات خاصی از قبیل مشکلات جنسی، خیانت، پولی و سرپرستی

بر مبنای اظهارات موسسه گاتمن، زوجین دارای تضاد در سطح عادی می توانند از روش گاتمن در زوج درمانی بهره مند شوند.

هدف درمانگران آموزش دیده گاتمن این است که به زوجین کمک کنند تا رابطه کلی آنها تقویت شود و برای مقابله با مشکلاتی که در آینده بروز می کنند، از روش های سالم تر و ایمن تری استفاده کنند.

موسسه گاتمن

ماموریت موسسه گاتمن بهبود سطح زندگی افراد از طریق محصولات و برنامه هایی می باشد که به آنها آموزش می دهند، و آنها را ترغیب و در نهایت درمان می کنند.

موسسه گاتمن ارائه دهنده آموزش مربوط به تکنیک ها ارزیابی و استراتژی های درمانی برای متخصصان سلامت روانی می باشد و این آموزش ها و استراتژی ها دارای مبنا های تحقیقاتی و علمی می باشند.

درمانگران به منظور استفاده از روش گاتمن، یک برنامه گواهی نامه ای را پشت سر می گذارند که آنها را به عنوان درمانگر مجاز گاتمن معرفی می کند.

همچنین آموزش های تخصصی برای درمان اعتیاد، آسیب و روابط زوجین توسط این موسسه ارائه می گردد.

ترجمه و گردآوری : دکتر یاسر دادخواه

دکتر نظری: