دلیل پرخاشگری نوجوان

خشم در بیشتر اشخاص مخصوصاً در سن نوجوانی آشکار می شود.

عواملی مثل بلوغ در شدید شدن آن موثر می باشد.

نشانه های آشکار شدن خشم

  • احساس باطنی : عرق کردن ، لرزیدن ، گرفته شدن عضلات و….
  • برخوردها: بیقراری کردن ، راه رفتن ، بلند شدن صدا و……
  • تفکرات دارای خشم: عقاید به خصوص درمورد اطرافیان ، تفکر با خود ، پرداختن به خیال
  • احساسات پیش از خشم : حسود شدن ، گناه ، بی عدالت شدن ، دور شدن

 

عوامل مسبب پرخاشگری

از نظر روانشناس خانواده عواملی می باشد که موجب خشم شخص می شود.

  • تجاوز کردن به مال دیگران
  • صدمه رساندن از لحاظ کلامی
  • حمله کردن فیزیکی 
  • اصرار داشتن برای انجام دادن کاری
  • تحقیر شدن
  • صدمه دیدن از سوی اطرافیان

سایت “مشاوره خانواده” همواره در کنار شماست.

دلیل پرخاشگری نوجوان

دلیل پرخاشگر شدن نوجوان

۱٫مبارزه با تهدید از لحاظ جسمی و روانی

از نظر روانپزشک، برای نوجوانان دختر قرارگیری در دوره بلوغ و پریود شدن از لحاظ فیزیولوژیکی سبب پرخاشگری می شود.

۲٫ الگو گرفتن:

دیگر دلیل پرخاشگری نوجوان قراری گیری در بستر پرخاشگری است.

یا با فرد پرخاشگری در ارتباط بوده و او را الگو خود می داند.

وقتی که نوجوان در فضای اجتماعی ، در برابر خشم قرار می گیرد او هم این امر را آموزش می بیند و در شرایط های متعدد از خود بروز می دهد.

۳٫ اختلالات روانی:

وقتی که نوجوان به اختلالات روانی مبتلا می شود، به مدیریت خود قادر نمی باشد.

مدیریت هیجانی کمتری در او رخ می دهد پس از خود پرخاشگری نشان می دهد.

۴٫ احتیاج به قدرت:

نوجوان برخی وقت ها احتیاج به بروز دادن قدرت خود دارد و این سنین هم نوجوان احساس مستقل بودن می کند.

در آخر برای آشکار کردن مستقل بودن خود پرخاشگر می شود.

این دلیل پرخاشگری نوجوان در تمام نوجوانان عادی است.

ولی عدم کنترل و مدیریت آن سبب ولگردی و بی بندوباری نوجوان می شود.

در این مورد سعی کنید با او دوست باشید تا رئیسش.

۵٫ رسیدن به هدف ها:

دلیل فرق پرخاشگری نوجوان در فضای خانه و خارج از خانه این می باشد که نوجوان در فضایی که دارای آزادی می باشد.

برخورد ها و رفتارهای خود را بیشتر آشکار می کند و احتمال دارد در خانه به پرخاشگری عادت کرده باشد.

در فضایی که احساس می کند دارای حاکمیت می باشد این نوع برخوردها را کمتر آشکار می کند و احساس خجالت می کند.