X
    دسته بندی ها: کتاب CANTAB

تفسیر نتایج آزمون یادگیری موارد مرتبط جفتی (PAL)


۱۴ سنجش نتایج برای آزمون PAL وجود دارند که می‌توانند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:

• خطاها (Errors)
• آزمایش‌ها (Trials)
• نمرات حافظه (Memory scores)
• مراحل کامل شده (Stages completed)

گزینه‌های در دسترس

برخی از سنجش‌ها می‌توانند یک گزینه، داشته باشند که بر روی آن¬ها اعمال ‌شود. این گزینه به شما اجازه می‌دهد که تعداد شکل‌ها را مشخص کنید (الگو‌ها یا محرک ارائه شده در جعبه‌ها) که در نتیجه آن بتوانید نتایج را به یک مرحله خاص از آزمون محدود کنید.

در حالت بالینی، n می‌تواند ۱، ۲ ، ۳ ، ۶ یا ۸ باشد که اشاره به تعداد محرک‌های موجود در جعبه‌ها دارد. در حالت‌های pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش، n می‌تواند ۲، ۳، ۴ ، ۵ ، ۶ یا ۸ باشد. در حالت‌های موازی، n می‌تواند ۲، ۳، ۶ یا ۸ باشد. در حالت عملکرد بالا، n می‌تواند ۳، ۶، ۸ ، ۱۰ یا ۱۲ باشد.

خطاها : خطاهای صورت گرفته در PAL عبارتند از خطاهایی که فرد یک جعبه‌ را انتخاب می‌کند که شامل محرک هدف نمی‌باشد.

خطاهای کلی PAL

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در طول تمامی مسائل و تمامی مراحل را گزارش می‌کند. توجه داشته باشید که شکست فرد در هر مرحله از آزمون، منجر به کاهش فرصت صورت گرفتن اشتباه توسط این فرد نسبت به فردی می‌شود که آزمون را کامل کرده است.

خطاهای کلی PAL (تعدیل شده)، تعداد تلاش‌های صورت گرفته برای جبران آن را نشان می‌دهد. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کلی PAL (n شکل)

این سنجش تعداد خطاهای صورت گرفته در مرحله n شکل مربوط به آزمون PAL را گزارش می‌کند که در جبعه¬های موجود، n محرک یا هدف وجود دارند. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کلی PAL (تعدیل شده )

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در طول تمامی مسائل ارزیابی شده و کل مراحل را نشان می‌دهد همراه با تعدیلی که برای هر مرحله صورت می‌گیرد که فرد به دلیل شکست، نتوانسته است تلاش خودش را در آن مرحله انجام بدهد.

این تعدیل با جمع کردن تعداد الگوهایی که فرد در آن تلاش نکرده است و کسر کردن تعداد الگوهایی که به تعداد جعبه‌ها تقسیم شده است، صورت می‌گیرد.

بعد از آن، نتیجه به دست آمده در تعداد آزمایش‌هایی که برای این مرحله مجاز بوده است (در حالت‌های بالینی و موازی ۱۰ آزمایش، و در حالت‌هایpa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش، شش آزمایش) ، ضرب می‌شود.

توجه داشته باشید که برای اجراهای حذف شده، تعدیل صورت گرفته بر اساس مراحل، آزمایش‌ها و جواب‌های ارائه نشده به دلیل توقف آزمون می‌باشد همراه با هر جواب از دست رفته¬ای که منجر به افزایش یک تعدیل ۱ – ۱ شده است که تقسیم بر تعداد جعبه‌های می‌شود. عدد پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کلی PAL (n شکل، تعدیل شده)

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در مرحله¬های n شکلی را نشان می‌دهد که همراه با یک تعدیل برای هر مرحله می‌باشد که به دلیل توقف آزمون، فرد به آن مرحله نرسیده است.

توجه داشته باشید که در اجراهای متوقف شده، تعدیل صورت گرفته بر مبنای مراحل، آزمایش‌ها و جواب‌ها می‌باشد که به دلیل توقف آزمون ارائه نشده است، همراه با هر جواب از دست رفته¬ای که منجر به افزایش یک تعدیل ۱ – ۱ شده است که تقسیم بر تعداد جعبه‌ها می‌شود. عدد پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کلی PAL (یک شکل، تعدیل شده)

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در دو مرحله یک الگویی (در زمانی که یک محرک یا هدف در یکی از شش جعبه قرار داشته باشد) را به همراه یک تعدیل اضافه شده برای افرادی که مرحله اول را کامل نکرده¬اند، نشان می‌دهد.

برای افرادی که به مرحله دوم یک الگویی نرسیدند، ۱۸ امتیاز تخصیص داده می‌شود ( یک امتیاز برای هر یک از خطاهای صورت گرفته و یک مقدار تعدیلی هشت). مقدار ماکزیمم برای این سنجش (در صورتی که فرد تمامی پاسخ‌ها را به نادرستی بگوید) برابر با ۱۹ خواهد بود.

خطاهای کلی PAL (دو شکل، تعدیل شده)

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در دو مرحله دو الگویی (در زمانی که محرک‌ها یا هدف¬ها در دو جعبه از شش جعبه قرار داشته باشد) را به همراه یک تعدیل اضافه شده برای افرادی که به این مراحل نرسیدند، نشان می‌دهد.

برای افرادی که به این مراحل نرسیدند، ۳۴ امتیاز تخصیص داده می‌شود ( ۱۷ امتیاز برای هر یک از مراحل دو الگویی موجود در حالت بالینی). مقدار ماکزیمم برای این سنجش (در صورتی که فرد تمامی پاسخ‌ها را به نادرستی بگوید) برابر با ۳۸ خواهد بود. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کلی PAL (سه شکل، تعدیل شده)

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در دو مرحله سه الگویی (در زمانی که محرک‌ها یا هدف¬ها در سه جعبه از شش جعبه قرار داشته باشد) را به همراه یک تعدیل اضافه شده برای افرادی که به این مراحل نرسیده اند، نشان می‌دهد.

برای افرادی که به این مراحل نرسیده اند، ۵۰ امتیاز تخصیص داده می‌شود ( ۲۵ امتیاز برای هر یک از مراحل دو الگویی موجود در حالت بالینی). مقدار ماکزیمم برای این سنجش (در صورتی که فرد تمامی پاسخ‌ها را به صورت نادرستی بگوید) برابر با ۵۷ خواهد بود. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کلی PAL (شش شکل، تعدیل شده)

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در دو مرحله شش الگویی (در زمانی که محرک‌ها یا هدف‌ها در هر یک از شش جعبه قرار داشته باشد) را به همراه یک تعدیل اضافه شده برای افرادی که به این مراحل نرسیدند، نشان می‌دهد.

این تعدیل با اضافه کردن تعداد الگوهایی که فرد در آن تلاش نکرده است (۶) و کسر کردن تعداد الگو‌ها (۶) که تقسیم بر تعداد جعبه‌های (۶) آن می‌شود، به دست می¬آید. بعد از آن، این عدد به دست آمده در تعداد کل آزمایش‌های امکان پذیر (۱۰) ضرب می‌شود. بنابراین، برای افرادی که به این مرحله نمی¬رسند،۵۰ امتیاز اختصاص می‌یابد.

مقدار ماکزیمم برای این سنجش (در صورتی که فرد تمامی پاسخ‌ها را به نادرستی بگوید) برابر با ۶۰ خواهد بود. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

تعداد خطاهای موجود در مرحله شش الگویی از PAL، می‌تواند با دقت ۹۸% ما بین افراد دارای بیماری آلزایمر ، تمایز قائل شود و تشخیص درستی بدهد.

خطاهای کلی PAL (هشت شکل، تعدیل شده)

این سنجش خطاهای کلی صورت گرفته در دو مرحله هشت الگویی (در زمانی که محرک‌ها یا هدف‌ها در هر یک از هشت جعبه قرار داشته باشد) را به همراه یک تعدیل اضافه شده برای افرادی که به این مراحل نرسیدند، نشان می‌دهد.

این تعدیل با اضافه کردن تعداد الگوهایی که فرد در آن تلاش نکرده است (۸) و کسر کردن تعداد الگو‌ها (۸) که تقسیم بر تعداد جعبه‌های (۸) آن می‌شود، به دست می¬آید.

بعد از آن، این عدد به دست آمده در تعداد کل آزمایش‌های امکان پذیر (۱۰) ضرب می‌شود. بنابراین، برای افرادی که به این مرحله نمی¬رسند، ۷۰ امتیاز اختصاص می‌یابد. مقدار ماکزیمم برای این سنجش (در صورتی که فرد تمامی پاسخ‌ها را به نادرستی بگوید) برابر با ۸۰ خواهد بود. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

خطاهای موجود در مرحله ۸ الگویی نسبت به کل خطاها یا کل خطاها (تعدیل شده)، یک سنجش صریح¬تری از عملکرد فرد در سخت¬ترین مرحله مأموریت PAL در اختیار قرار می‌دهد و تناسب خاصی با حافظه سنجش و توانایی یادگیری جدید در افراد دارای عملکرد بالا یا در موقعیت-هایی دارد که ممکن است که فرد نگران تاثیرات ارتفاع یا پرواز باشد (برای مثال، ادامه داشتن افزایش شناخت در داوطلبان سالم جوان). امتیاز پایین‌تر بهتر است.

میانگین خطاهای PAL برای موفقیت

این سنجش، میانگین تعداد خطاهای صورت گرفته قبل از کامل شدن موفق تمامی مراحل را به صورت خلاصه بیان می‌کند. این مورد از طریق جمع کردن تعداد کل خطاها در تمامی مراحلی که فرد در آن فعالیت کرده است و تقسیم کردن آن بر روی تعداد مراحلی که به صورت موفق کامل شده‌اند، به دست می‌آید. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

آزمایش‌ها (Trials)

میانگین آزمایش‌های PAL برای موفقیت

این مورد از طریق محاسبه کردن تعداد کل آزمایش‌های مورد نیاز (حداکثر امتیاز = ۱۰ آزمایش در هر مرحله) برای قرار دادن تمامی الگوها در تمامی مراحلی می‌باشد که فرد در آن فعالیت کرده است، و تقسیم کردن آن بر روی تعداد مراحلی که به صورت موفق کامل شده‌اند، به دست می‌آید. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

تعداد کل آزمایش‌های PAL

این سنجش تعداد کل ارائه¬های مورد نیاز (حداکثر امتیاز = ۱۰ آزمایش در هر مرحله برای حالت بالینی و شش مورد برای حالت‌های pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش) برای قرار دادن تمامی الگوها به صورت صحیح در تمامی مراحل می‌باشد.

زمانی که این سنجش مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل کردن اطلاعات با استفاده از امتیاز مراحل کامل شده PAL اهمیت زیادی دراد. این بدان دلیل است که افرادی که نمی‌توانند آزمون را کامل کنند، دارای آزمایش‌های کل PAL کمتری خواهند بود، چرا که آن¬ها نسبت به افرادی که آزمون را کامل کرده¬اند، فرصت کمتری را برای اشتباه داشته¬اند.

یکی از روش‌های امکان پذیر برای این شرایط، اضافه کردن حداکثر امتیاز ۱۰ آزمایش (یا ۶ آزمایش که بستگی به حالت دارد) برای هر یک از مراحلی دارد که فرد به دلیل شکست زودتر، در آن مراحل فعالیت نداشته است (به کل آزمایش‌های PAL (تعدیل شده) در زیر مراجعه کنید). امتیاز پایین‌تر بهتر است.

تعداد کل آزمایش‌های PAL (تعدیل شده)

این سنجش تعداد کل ارائه‌های مورد نیاز (حداکثر امتیاز = ۱۰ آزمایش در هر مرحله برای حالت بالینی و شش مورد برای حالت‌های pa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8– شش تلاش) برای قرار دادن تمامی الگوها به صورت صحیح در تمامی مراحل می‌باشد.

زمانی که این سنجش مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل کردن اطلاعات با استفاده از امتیاز مراحل کامل شده PAL اهمیت زیادی دراد. این بدان دلیل است که افرادی که نمی‌توانند آزمون را کامل کنند، دارای آزمایش‌های کل PAL کمتری خواهند بود، چرا که آن¬ها نسبت به افرادی که آزمون را کامل کرده¬اند، فرصت کمتری برای اشتباه داشته¬اند.

یکی از روش‌های امکان پذیر برای این شرایط، اضافه کردن حداکثر امتیاز ۱۰ آزمایش ( یا ۶ آزمایش که بستگی به حالت دارد) برای هر یک از مراحلی دارد که فرد به دلیل شکست زودتر، در آن مراحل فعالیت نداشته است و این همان موردی است که این سنجش نشان می‌دهد. لطفا توجه داشته باشید

در صورتی که این تعدیل بر اساس مجموعه اطلاعاتی ساخته شود که تعداد بیشتری از افراد در آن شکست خورده اند، این تعدیل به صورت قابل توجهی، منجر به کاهش تغییرات در مراحل بعدی خواهد شد.

توجه داشته باشید که برای اجراهای متوقف شده، تعدیل صورت گرفته بر مبنای شکست فرد در مراحلی می‌باشد که آزمون متوقف شده است، به نحوی که هر یک از ۱۰ آزمایش ( یا ۶ آزمایش، که بستگی به حالت دارد) مربوط به آن مرحل، به عنوان یک بخش از امتیاز تعدیل شده محاسبه خواهد شد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.تعداد کل آزمایش‌های PAL (n شکل)

این سنجش تعداد کل ارائه‌های مورد نیاز (حداکثر امتیاز = ۱۰ آزمایش در هر مرحله برای حالت بالینی و شش مورد برای حالت‌هایpa2 – a3 – a4 – a5 – a6 – a8 – شش تلاش) برای قرار دادن تمامی الگوها به صورت صحیح در تمامی مراحل می‌باشد که به وسیله گزینه شکل‌ها مشخص شده است.

زمانی که این سنجش مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل کردن اطلاعات با استفاده از امتیاز مراحل کامل شده PAL اهمیت زیادی دارد.

این بدان دلیل است که افرادی که نتوانستند با تعداد حرکات مشخص آزمون را کامل کنند، نسبت به حالتی که تمامی مراحل با چند حرکت انجام شده است، فرصت کمتری را برای انجام دادن آزمایش خواهند داشت. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

امتیازات حافظه (Memory scores)

امتیاز حافظه اولین آزمایش PAL (frist trial memory score)

این سنجش تعدا الگو‌هایی را نشان می‌دهد که به صورت صحیح در اولین آزمایش قرار گرفته¬اند، و در طول تمامی مراحل کامل شده جمع شده‌اند ( برای حالت بالینی ما بین، صفر تا ۲۶ متغیر است، که ۲۶ به معنای این است که تمامی الگوهای مربوط به تمامی مراحل، در اولین فرصت ممکن، به صورت صحیح قرار گرفته¬اند). امتیاز بالاتر بهتر است.

مراحل کامل شده (Stages completed)
مراحل کامل شده PAL

این مورد یک شاخص کلیدی در مورد موفقیت کلی فرد می‌باشد که نحوه کامل شدن موفقیت آمیز اکثر مراحل را ثبت می‌کند. در زمان تحلیل سایر سنجش‌های PAL، نکته مهمی که وجود دارد عبارت از این است که تحلیل¬های صورت گرفته با توجه به تعداد مراحل کامل شده صورت بگیرند.

به طور مشخص، فردی که در مراحل قبل از کامل شدن یک مرحله ۸ الگویی شکست می-خورد، نسبت به فردی که آزمون را کامل می‌کند، فرصت کمتری را برای اشتباه خواهد داشت. عدد بالاتر بهتر است.

مراحل کامل شده PAL در اولین آزمایش (stage completed on first trial)

این مورد تعداد مراحلی را نشان می‌دهد که در آزمایش اول پشت سر گذاشته شده است (در حالت بالینی، حداکثر ۸ مرحله می‌باشد). امتیاز بالاتر بهتر است.

تعداد الگوهای دستیابی شده PAL (number of patterns reached)

این مورد عبارت از تعداد الگوهایی است که تا مسئله آخر مأموریت، به آن دست¬ یافته شده است .(موفق و غیر موفق) عدد بالاتر بهتر است.

تعداد الگوهای موفق PAL (number of patterns succeeded on)

این مورد عبارت از تعداد الگوهای موجود در آخرین مسئله از مأموریت می‌باشد که فرد به صورت موفقی آن را کامل کرده است. عدد بالاتر بهتر است.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب  + CANTAB

از طریق  سایت همسرانه  برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.