X
    دسته بندی ها: کتاب CANTAB

تفسیر نتایج آزمون زمان پاسخ ساده (SRT)


نه سنجش نتایج برای آزمونSRT وجود دارند که می‌تواند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:

• تاخیر(سرعت پاسخ)
• پاسخ‌های صحیح
• مأموریت‌ها (پاسخ‌هایی که خیلی زود بوده¬اند)
• خطاها (پاسخ‌های که خیلی دیر ارائه شده‌اند یا فراموش شده‌اند)

هر یک از این سنجش‌ نتایج می‌توانند گزینه‌های مختلفی داشته باشند تا نتایج استفاده شده در محاسبه هر یک از سنجش‌ها را فیلتر کنند. در صورتی که هیچ نوع سنجشی بر روی این سنجش اعمال نشود (ستون گزینه‌ها خالی گذاشته شود)، تمامی بلوک‌های ارزیابی شده برای محاسبه این سنجش مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

• الگوریتم

که فقط برای <الگوریتم> سنجش تاخیر در پاسخ SRT مورد استفاده قرار می‌گیرد. گزینه‌های در دسترس عبارت از میانگین (حسابی)، میانه، مینیمم، ماکزیمم و SD (انحراف استاندارد نمونه) می‌باشند. تنظیمات پیش فرض برای این گزینه میانگین می‌باشد.

• شماره بلوک:

در حالت بالینی، این گزینه می‌تواند بر روی بلوک ۱، ۲، ۳ تنظیم شود یا خالی گذاشته شود و شمال کلیه بلوک‌ها شود.

• نوع بلوک:

این مورد می‌تواند بر روی ارزیابی شده، تمرینی یا ترکیبی تنظیم شود تا فقط بلوک‌های ارزیابی شده، بلوک‌های تمرینی یا هر دو نوع بلوک‌ها (بلوک‌های ترکیبی) مورد استفاده قرار بگیرند.

• درستی:

هر چند که این گزینه برای SRT در دسترس می‌باشد، ولی یا باید بر روی درست تنظیم شود یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی آزمایش‌ها باشد. این مورد نباید بر روی نادرست تنظیم شود.

• نتیجه آزمایش:

این مورد می‌تواند بر روی درست یا نادرست (هر دو گزینه در دسترس می‌باشند) تنظیم شود، ولی برای سنجش‌های نتایج SRT باید بر روی درست تنظیم شود یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی نتایج باشد.

• ترکیب کردن گزینه‌ها

، با رعایت نکات لازم امکان پذیر می‌باشدبرای مثال، در صورتی که شما گزینه شماره بلوک را بر روی “بلوک ۱” تنظیم کنید، که یک بلوک تمرینی می‌باشد، و گزینه تمرینی / ارزیابی شده را بر روی “ارزیابی شده” تنظیم کنید، شما تمامی آزمایش‌های ارزیابی نشده در بلوک ۱ را خارج خواهید گذاشت.

شما می‌توانید برای ایجاد یک متضمن برگه اطلاعات خلاصه، یک نمونه ایجاد کنید؛ برای مثال، میانگین تاخیر SRT برای بلوک ۱، بلوک ۲ و بلوک ۳٫

<الگوریتم> تاخیر SRT

<الگوریتم> تاخیر در جواب (از زمان ظاهر شدن محرک تا فشار دادن دکمه) در آزمایش‌هایی که از طریق تنظیم گزینه‌های موجود در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند. گزینه <الگوریتم> برای این سنجش الزامی می‌باشد. مقدار پایین‌تر بهتر است.

آزمایش‌های درست / نادرست

برای یک پاسخ درست، فرد باید دکمه را در طول زمان پاسخ فشار بدهد.

تعداد کل آزمایش‌های درست SRT

تعداد آزمایش‌هایی (که از طریق تنظیم گزینه‌ها در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش صحیح می‌باشد. مقادیر بالاتر بهتر است.

درصد آزمایش‌های درست SRT

درصد آزمایش‌هایی (که از طریق تنظیم گزینه‌ها در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش صحیح می‌باشد. مقادیر بالاتر بهتر است.

مأموریت‌ها

یک خطای مأموریتی در زمانی ثبت می‌شود که فرد دکمه را خیلی زود فشار بدهد. شما می‌توانید گزینه‌های شماره بلوک و تمرینی/ ارزیابی شده را بر روی این سنجش‌ها اعمال کنید. گزینه درست بودن نمی‌تواند بر روی این سنجش‌ها اعمال شود.درصد مأموریت آزمایش‌های SRT

درصد آزمایش‌هایی (که از طریق تنظیم گزینه‌ها در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش یک خطای مأموریتی یا اجرایی می‌باشد. مقادیر پایین‌تر بهتر هستند.

تعداد کل مأموریت آزمایش‌های SRT

تعداد کل آزمایش‌هایی (که از طریق تنظیم گزینه‌ها در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش یک خطای مأموریتی یا اجرایی می‌باشد. مقادیر پایین‌تر بهتر هستند.

موارد حذف شده

یک خطای حذف زمانی ثبت می‌شود که فرد دکمه را خیلی دیر فشار می‌دهد. شما می‌توانید گزینه‌های شماره بلوک و تمرینی/ ارزیابی شده را بر روی این سنجش‌ها اعمال کنید. گزینه درست بودن نمی‌تواند بر روی این سنجش‌ها اعمال شود.

خطاهای کلی حذف SRT

این عدد عبارت از تعداد آزمایش‌هایی (که از طریق تنظیم گزینه‌ها در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش یک خطای حذف می‌باشد. مقادیر پایین‌تر بهتر هستند.

درصد خطاهای حذف SRT

این عدد عبارت از درصد آزمایش‌هایی (که از طریق تنظیم گزینه‌ها در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش یک خطای حذف می‌باشد. مقادیر پایین‌تر بهتر هستند.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب + CANTAB

از طریق سایت همسرانه برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: