تست میزان کنجکاوی

تست میزان کنجکاوی پیش از اینکه مطلب های مربوط به این بخش را مطالعه کنید. با در نظر گرفتن روحیه ای که دارید یکی از خصوصیات زیر را علامت بزنید. افسرده- خنثی-شاد در این صورت نسبت به رسیدن تصمیمات خوب نگران نباشیم. با تقسیم شدن موضوعی به قسمتهای کوچکتر و مرحله های آسانتر، به راحتی … ادامه خواندن تست میزان کنجکاوی