تست میزان نگرانی

تست میزان نگرانی آیا فرد نگرانی هستید؟ اشخاص نگران به راحتی تسلیم نخواهند شد. و این در صورتی می باشد که بیشتر نگرانی های ما به واقعیت تبدیل نمی شود. ولی اینکه بگوییم نباید به نگرانی بپردازید ابدا  حرف صحیحی نمی باشد. نگرانی قسمتی از زندگی ما می باشد. نگرانی در تعامل افراد در هر … ادامه خواندن تست میزان نگرانی