X

تست روانشناسی سنجش میزان جسارت


۱٫ آیا به اندازه دیگران در کارهای خود موفقیت دارید؟

• آری

• شاید

• نه

۲٫ آیا در زندگی تان چیزهایی وجود دارد که به آن ها افتخار کنید؟

• آری

• شاید

• نه

۳٫ آیا معمولا حس می کنید که در زندگی نا موفق بوده اید؟

• آری

• شاید

• نه

۴٫ آیا دچار حس خود کم بینی هستید؟

• آری

• شاید

• نه

۵٫ به طور کلی آیا به خود اطمینان کافی دارید؟

• آری

• شاید

• نه

۶٫ آیا اغلب آرزو می کنید، ای کاش شخص دیگری می بودید؟

• آری

• شاید

• نه

۷٫ زمانی قرار باشد در برابر جمعی سخنرانی کنید، آیا حس دلهره می کنید که نکند به خوبی از عهده این کار بر نیایید؟

• آری

• شاید

• نه

۸٫ آیا حس می کنید که مایلید خیلی چیزهای زندگی تان تغییر کند؟

• آری

• شاید

• نه

۹٫ آیا تصور می کنید که روی هم رفته دیگران شما را دوست دارند؟

• آری

• شاید

• نه

۱۰٫ آیا به تصمیم های خود کاملا اطمینان می باشید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۱٫ آیا در نظر خویش فرد با ارزشی هستید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۲٫ آیا معمولا به خاطر به کارهایی که کرده اید، احساس شرمساری می کنید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۳٫ آیا زمانی به عکسهایتان نگاه می کنید، اغلب ناراحت می شوید و فکر می کنید که هیچ وقت قیافه شما را خوب نشان نمی دهد؟

• آری

• شاید

• نه

۱۴٫ آیا در میان خانواده تان کسی هست که در شما این احساس را ایجاد کند که آدم چندان خوبی نیستید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۵٫ اگر کسی از کارهای شما انتقاد کند خیلی ناراحت می شوید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۶٫ آیا فکر می کنید که مردم دوست دارند، شما دور و برشان باشید، چون شما را آدم مفیدی می دانند؟

• آری

• شاید

• نه

۱۷٫ آیا اغلب اوقات درباره ارزش و شایستگی خود تردید می کنید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۸٫ زمانی که دیگران از شما تعریف می کنند، آیا در صداقت آنها شک می کنید؟

• آری

• شاید

• نه

۱۹٫ آیا گاهی وقتها پیش آمده است که از ترس تمسخر و انتقاد دیگران نظرات خود را بیان نکرده اید؟

• آری

• شاید

• نه

۲۰٫ آیا به طور کلی در موقعیت های اجتماعی، خود را فردی خجالتی می دانید و از این مساله نگرانید؟

• آری

• شاید

• نه

۲۱٫ آیا حتی در برابر افرادی که مقام اجتماعی پایین تری از شما دارند، احساس حقارت می کنید؟

• آری

• شاید

• نه

۲۲٫ آیا معمولا احساس می کنید، می توانید کارهایی را که دوست دارید با موفقیت انجام دهید؟

• آری

• شاید

• نه
۲۳٫ آیا از شکل و قیافه خود راضی هستید؟

• آری

• شاید

• نه

۲۴٫ آیا در برخورد با دیگران معمولا خاموش می مانید، چون می ترسید حرفهای شما سبب شود که مردم شما را دوست نداشته باشند؟

• آری

• شاید

• نه

۲۵٫ آیا معمولا برایتان مشکل است که کارهایتان را طوری انجام دهید که مورد تایید و تحسین دیگران قرار گیرد؟

• آری

• شاید

• نه

۲۶٫ آیا زیاد پیش می آید که احساس کنید، سعی دارید، خودتان را بهتر از آنچه که هستید، نشان دهید؟

• آری

• شاید

• نه

۲۷٫ آیا گاهی احساس می کنید که هرگز نخواهید توانست کاری را درست انجام دهید؟

• آری

• شاید

• نه

۲۸٫ آیا گاهی اوقات احساس می کنید که مردم از شما سوء استفاده می کنند؟

• آری

• شاید

• نه

۲۹٫ آیا شما دست کم در حد عادی برای خود ارزش و احترام قائل هستید؟

• آری

• شاید

• نه

۳۰٫ آیا فکر می کنید شخصیت شما برای جنس مخالف جذاب است؟

• آری

• شاید

• نه

نتیجه آزمون

• نمره کل آزمون دامنه ای بین صفر تا شصت را شامل می شود.

• اگر امتیاز کل شما بیست و دو و پایین تر باشد، عزت نفستان پایین است.

• اگر نمره کل شما بین بیست و دو تا چهل و دو باشد، عزت نفستان متوسط است.

• اگر نمره کل شما چهل و دو و بالاتر باشد، عزت نفستان بالا است.

منبع : همسرانه

دکتر نظری: