بازی درمانی

در دنیای امروز بازی درمانی شیوه ای برای معالجه مشکلات کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بازی درمانی این امکان را به کودک می‌دهد تا بتوانند مسئله ها و مشکلات خود را احساس کنند و خصوصیات روانی خود را شناسایی کنند.

در این مورد معالجه فرصتی برای کودک می باشد.

تا احساس هایی که دارای آزار و مشکلات باطنی می باشند را به وسیله بازی آشکار کنند.

اجتماعی سازی کودک با بازی

در کودکانی که بی قرار و دارای حواس پرتی می باشند.

همینطور نمی توانند حرکات خود را مدیریت کنند.

و توقف آنها کار دشواری می باشد به وسیله ی بازی تنش آنها آرام می‌شود.

یا کودکانی که در برابر ضرب و آزار جنسی می باشند می توان از شیوه بازی-درمانی تا حد زیادی بهتر شوند.

معالجه گر به وسیله آن یک شرایط بازی را فراهم می کنند.

که کودک توانایی این را داشته باشد که ترس و تنش خود را بروز دهد.

در واقع به وسیله این نوع بازی کنترل شده کودک «خود درونی اش» آشکار می کند.

  1. در بازی درمانی بعد از آنکه کودک بازی کردن با وسیله ها را آغاز کرد.
  2. معالجه گر با دقت کردن در فعالیت ها و گفتار  او را تحت کنترل قرار می دهند.
  3. با دیدن برخورد در طول بازی به آشفتگی های او پی خواهد برد.
  4. بعد از بررسی و نتیجه گرفتن از رویکردهای کودک راهکارهای مطلوب برای برطرف شدن مشکلات ارائه می دهد.

اگر کودک  به بازی کردن تمایل نداشته باشد.

روانشناس باید او را به بازی کردند تشویق کند.

اگر باز هم کودک سکوت کرد و بازی نکرد.

مشاور خوب بازی کردن با اسباب بازی ها را آغاز می کنند.

از کودک درخواست می کنند که در این بازی شرکت کند.

مشاوره خود برای بازی درمانی

معالجه گر در زمان معالجه و هنگام کار کردن با کودک باید قبول کند که کودک برای هر کاری که انجام می دهد دلیل دارد.

مسئله های متعددی موجود می باشد که امکان دارد برای کودک ارزش داشته باشد

در صورتی که توانایی این را ندارد که برای معالجه گر بیان کنند.

برای این که معالجه گر بتواند در این نوع درمان دارای موفقیت باشد باید دارای اعتماد و احترام برای کودک باشد.

در بازی درمانی باید موقعیتی  ایجاد شود که کودک به شخص معالجه گر خود اعتماد کنند.

احساس کنند که تفکرات و احساسات مورد توجه معالجه گرمی باشد.