ازدواج از طریق ضمیر ناخودآگاه

ازدواج از طریق ضمیر ناخودآگاه به چه صورت با داشتن برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه. و تجسم کردن خلاق همسر آینده خود را بتوانیم به جذب کردن آن بپردازیم؟  روش جذب همسر مناسب چند روش برای جذب کردن همسر مناسب وجود دارد . برای جذب کردن جفت روحی خود که موارد زیر می باشد: نکته اولی … ادامه خواندن ازدواج از طریق ضمیر ناخودآگاه