اختلالات روانی

اختلالات روانی اختلال اضطرابی                           یک نوع اختلال اضطرابی می باشد که ویژگی های آن تنش و بیمناک بودن می باشد. امکان دارد با علائم بدنی همراه شود. تپش پیدا کردن قلب. احساس خسته شدن. مختل شدن خواب. گرفتن سرگیجه. اختلال اضطراب فراگیر                     از نظر روانشناس افرادی که این نوع اختلال را دارا نمی باشد معمولا … ادامه خواندن اختلالات روانی